Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2020 - 2021 số 1

Đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 3 có đáp án

Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án tổng hợp những dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Odd one out.

1. A. studentB. teacherC. librarianD. brother
2. A. houseB. living roomC. bedroomD. bathroom
3. A. dollB. petC. carD. truck
4. A. deskB. mapC. penD. classroom
5. A. beB. goC. isD. drive

Read and match.

1. What’s that?a. It's on the wall.
2. Where’s the map?b. No, there isn't.
3. Are there any tables in the kitchen?c. That is my doll.
4. Is there a garden in his garden?d. yes, she does.
5. Does Lisa have a teddy bear?e. Yes, there are two tables.

Choose the correct words to complete the sentences.

1. There .............. my toys.

A. are

B. is

C. am

D. please

2. A: Are there ............ posters in the room? – B: Yes, there are three posters.

A. a

B. an

C. some

D. any

3. There are five rooms ____ my house.

A. at

B. next

C. in

D. out of

4. ______ this a library? - Yes, it is.

a. Is

b. who

c. What

d. Are

5. This is my .............. Her name is Mary.

A. sister

B. brother

C. father

D. grandfather

Complete the paragraph.

bathroom ; my; They; kitchen ; poster

This is (1) ________ house. It is big. There is a living room, a (2)__________, three bedrooms and a garden in it. There is a (3)_________ inside each bedroom. This is my bedroom. It’s small. There is a bed, a desk, a chair, and a bookcase. There is a big (4)______ on the wall. Look! I have three dolls. (5)_______ are on the bed.

Read the passage and write Yes or No.

This is my living room. There are many things in the room. There are two windows and a door. There is a table, two sofas and five chairs. There is a lamp on the table and a TV on the cupboard. There are two pictures and a clock on the wall. There is a fan on the ceiling.

1. There is nothing in the living room.

2. There are two windows.

3. There is a chair.

4. The lamp is on the table.

5. The fan is on the wall..

Trên đây là Đề kiểm tra giữa kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 1.550
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm