Đề thi vào lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án năm 2022

Đề thi lên lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án

Đề ôn thi vào lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tuyển sinh lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lên lớp 6 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

* Xem thêm: Bộ 100 đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2022

I. Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. study B. bus C. up D. surf

2. A. Monday B. some C. come D. home

3. A. goes B. washes C. boxes D. classes

4. A. child B. much C. school D. chair

5. A. lunchtime B. fun C. sun D. computer

II. Choose the best answer A, B, C or D.

6. Go along the street. It's_________to the post office.

A. at

B. in

C. on

D. next

7. We ___________ kites in the park.

A. take

B. fly

C. go

D. read

8. He doesn’t want ___________ a movie.

A. see

B. sees

C. Seeing

D. to see

9. My brother __________ brown boots.

A.goes

B. puts

C. wears

D. plays

10. Can __________ use chopsticks? Yes, she can.

A. I

B. he

C. she

D. they

11. Is there a bed in the bathroom?

A. Yes, there is

B. No, there isn’t

C. No, I don't

D. Yes, it isn’t

12. HCM City is ___________ city in Viet Nam .

A. big

B.the biggest

C. biggest

D. bigger

13. Ba and Nga often listen to music in___________ free time.

A.your

B. their

C. Her

D. his

14. There is a lamp __________the sofa.

A. next to

B. under

C. in

D. of

15, why shouldn’t he go barefoot? __________he may get a bad cut.

A. because

B. so

C. and

D. but

16. Which one is………………., city or countryside?

A. noisier

B. more noisy

C. noisyer

III. Choose the correct option ( A,B,C or D) to complete the following passage.

This summer holiday my parents are ………(17)………. to take me to Hanoi. We are going to travel …………(18)……… car. We are going to stay in my uncle’s house for two weeks. We are going to ………(19)……………. President Ho Chi Minh Mausoleum, Hoan Kiem Lake, Temple of Literature, and Lenin Park. We are going to go shopping in Dong Xuan…………(20)……., and I’m going to buy some souvernirs ……(21)………….. my friends.

17. A. going B. goes C. to going D. went

18. A. With B. by C. for D.on

19. A. come B. look C. visit D. fly

20. A. Temple B. lake C. zoo D. market

21. A. With B. from C. for D. To

Còn tiếp ...

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2021 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
11 1.964
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm