Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre - nen

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre - nen, nội dung tài liệu chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn môn Vật lý.

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre - nen vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lời giải của 9 bài tập trong sách bài tập môn Vật lý lớp 12 bài 5 Tổng hợp dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, phương pháp giản đồ Fre-nen. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre - nen

Bài 5.1, 5.2, 5.3 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

5.1 Cho hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là:

x1=A1cosωt; x2=A2cos(ωt+π/2) Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là?

A. A=√∣A21−A22

B. A=√A21+A22

C. A=|A1−A2|

D. A = A1+ A2

5.2. Cho hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là:

x1=4cos(πt−π/6);x2=4cos(πt−π/2) hợp của hai dao động này có biên độ là:

A. 8 cm.

B. 2 cm.

C. 4√33 cm.

D. 4√22 cm.

5.3. Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình li độ lần lượt là:

x1=5cos(100πt+π/2);x2=12cos(100πt). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng?

A. 17 cm.

B. 8,5 cm.

C. 13 cm.

D. 7 cm.

Đáp án

5.1 B

5.2 C

5.3 C

Bài 5.4 , 5.5, 5.6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

5.4. Hãy chọn câu đúng.

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là:

x1=4cos(4πt+π/2)(cm);x2=3cos(4πt+π)(cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là:

A. 5 cm ; 36,9°.

B. 5 cm ; 0,7 ππ rad.

C. 5 cm ; 0,2ππ;r rad.

D. 5 cm ; 0,3ππ rad.

5.5. Hãy chọn câu đúng.

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là:

x1=5cos(π2/t+π/4)cm;x2=5cos(π2/t+3π/4)cm. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 5 cm ; π/2 rad.

B. 7,1 cm ; 0 rad.

C. 7,1 cm ; π/2 rad.

D. 7,1 cm ; π/4 rad.

5.6. Hãy chọn câu đúng.

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là:

x1=3cos(5π/2t+π/6)cm;x2=3cos(5π/2t+π/3)cm. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là:

A. 6 cm ;π4π4 rad.

B. 5,2 cm ; π4π4 rad.

C. 5,2 cm ; π3π3 rad.

D. 5,8 cm ; π4π4 rad.

Đáp án

5.4 B

5.5 C

5.6 D

Bài 5.7 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

5.7. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là:

x1=4cos(10πt+π/3)(cm);x2=4cos(10πt+π)(cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Hướng dẫn giải chi tiết

Xem hình 5.4G

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 5

Từ giản đồ Fre-nen ta thấy vecto OM nằm trên trục Oy

Suy ra:

OM=2√3cm;φ=π/2

x=2√3cos(10πt+π/2)cm

5.8. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt:

x1=6sin5πt/2(cm);x2=6cos5πt/2(cm) TÌm phương trình của dao động tổng hợp.

Hướng dẫn giải chi tiết

Xem hình 5.5 G

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 5

x1=6sin5πt/2(cm)=6cos(5πt/2−π/2)cm

x2=6cos5πt/2(cm)

A=A1√2=8,485≈8,5cm;φ=−π/4

x=8,5cos(5π2/t−π/4)cm

Bài 5.9 trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

5.9. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là:

x1=6cos(ωt−π/4)(cm)=6cos(ωt−5π/12)cm. Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Hướng dẫn giải chi tiết

Xem giản đồ Fre-nen (H.5.6G)

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 5

∣A1∣+ ∣A2∣=6cm⇒ΔCOD cân góc COD=φ2+|φ1|=5π/12+π/4=2π/3

Pha ban đầu của dao động tổng hợp là:

φ=φ2−π/3=5π/12−π/3=π/12

∣A∣=∣A1∣=∣A2

--------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre - nen. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Vật Lí 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các tài liệu:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải SBT Vật Lí 12

    Xem thêm