Giải Toán lớp 3 trang 92, 93, 94: Các số có bốn chữ số - Luyện tập

Giải Toán lớp 3 trang 92, 93, 94 bài Các số có bốn chữ số - Luyện tập

Giải bài tập trang 92, 93, 94 SGK Toán 3: Các số có bốn chữ số - Luyện tập giúp các em học sinh nhận biết được các số có bốn chữ số, biết đọc biết viết số có 4 chữ số và nhận ra giá trị của các số theo vị trí của nó ở từng hàng. Mời các bạn tham khảo hướng dẫn giải Toán lớp 3 trang 92, 93, 94 dưới đây.

Giải bài tập trang 90 SGK Toán 3: Luyện tập chung chương 2

Hướng dẫn giải bài Các số có bốn chữ số (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 92, 93)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết (theo mẫu)

Mẫu

a)

Hàng

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

1000

1000

1000

1000

100

100

10

10

10

1

4

2

3

1

Viết số 4321. Đọc số: Bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt

b)

Hàng

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

1000

1000

1000

100

100

100

100

10

10

10

10

1

1

Hướng dẫn giải

Hàng

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

1000

1000

1000

100

100

100

100

10

10

10

10

1

1

3

4

4

2

Viết số: 3442. Đọc số: Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết (theo mẫu)

Hàng

Đọc số

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Viết số

Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba

8

5

6

3

5

9

4

7

9

1

7

4

2

8

3

5

Hướng dẫn giải

Hàng

Đọc số

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Viết số

Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba

8

5

6

3

8563

Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba

5

9

4

7

5947

Năm nghìn chín trăm bốn mươi bảy

9

1

7

4

9174

Chín nghìn một trăm bảy mươi bốn

2

8

3

5

Hai nghìn tam trăm ba mươi lăm.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 92, 93, 94 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 94)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết theo mẫu:

Giải bài tập trang 92, 93, 94 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt các số sau: 9462, 1954, 4765, 1911, 5821

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết theo mẫu:

Giải bài tập trang 92, 93, 94 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

6358: sáu nghìn ba trăm năm mươi tám

4444: bốn nghìn bốn trăm bốn mươi tư

8781: tám nghìn bảy trăm tám mươi mốt

9246: chín nghìn hai trăm bốn mươi sáu

7155: bảy nghìn một trăm năm mươi năm

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

a) 8650, 8651, 8652,........, 8654, ....... , ......

b) 3120, 3121, .......... , ......... , ......... , .......

c) 6494, 6495 , ........ , ....... ,...... ,........ ,......

Hướng dẫn giải

a) 8650, 8651, 8652, 8653, 8654, 8655, 8656

b) 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125

c) 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 3: Các số có bốn chữ số (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
67 12.180
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 3 Chân trời

    Xem thêm