Giải Toán lớp 3 trang 161, 162: Nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số - Luyện tập

Giải bài tập trang 161, 162 SGK Toán 3: Nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số - Luyện tập giúp các em học sinh hiểu và ôn tập các dạng bài tập về cách thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ 2 lần không liền nhau); cách áp dụng phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số để giải các bài toán có liên quan.

Xem thêm:

1. Toán lớp 3 trang 161

Toán lớp 3 trang 161 bài 1

Tính?

\dfrac{\begin{align} & \,\,21526 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3 \\ \end{align}}{{}}\dfrac{\begin{align} & \,\,40729 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2 \\ \end{align}}{{}}
\dfrac{\begin{align} & \,\,17092 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4 \\ \end{align}}{{}}\dfrac{\begin{align} & \,\,15180 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5 \\ \end{align}}{{}}

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Giải chi tiết:

\dfrac{\begin{align} & \,\,21526 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3 \\ \end{align}}{{\,\,\,\,64578}}\dfrac{\begin{align} & \,\,40729 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2 \\ \end{align}}{{\,\,\,\,81458}}
\dfrac{\begin{align} & \,\,17092 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4 \\ \end{align}}{{\,\,\,\,68368}}\dfrac{\begin{align} & \,\,15180 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5 \\ \end{align}}{{\,\,\,\,75900}}

Toán lớp 3 trang 161 bài 2

Số?

Thừa số

19091

13070

10709

Thừa số

5

6

7

Tích

Phương pháp giải:

Tìm giá trị của phép nhân hai thừa số đã cho rồi điền kết quả vào ô giá trị của tích.

Giải chi tiết:

Thừa số

19091

13070

10709

Thừa số

5

6

7

Tích

95455

78420

74963

Toán lớp 3 trang 161 bài 3

Lần đầu người ta chuyển 27 150 kg thóc vào kho, lần sau chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Giải chi tiết:

Cách 1:

Số ki-lô-gam thóc chuyển lần sau :

27150 x 2 = 54300 (kg)

Cả hai lần chuyển vào kho được :

27150 + 54300 = 81450 (kg)

Đáp số: 81450 kg.

Cách 2 :

Coi 27159 kg thóc chuyển lần đầu là 1 phần thì lần sau chuyển được 2 phần. Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 2 = 3 (phần)

Cả hai lần chuyển được là :

27150 x 3 = 81450 (kg)

Đáp số: 81450 kg.

2. Toán lớp 3 trang 162 Luyện tập

Toán lớp 3 trang 162 câu 1

Đặt tính rồi tính

a) 21718 x 4b) 18061 x 5
12198 x 410670 x 6

Phương pháp giải:

Đặt tính: Viết phép nhân 2 số theo hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Tính: Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

\dfrac{\begin{align} & \,\,21718 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4 \\ \end{align}}{{\,\,\,\, 86872}}\dfrac{\begin{align} & \,\,18061 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5 \\ \end{align}}{{\,\,\,\, 90305}}
\dfrac{\begin{align} & \,\,12198 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4 \\ \end{align}}{{\,\,\,\, 48792}}\dfrac{\begin{align} & \,\,10670 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,6 \\ \end{align}}{{\,\,\,\, 64020}}

Toán lớp 3 trang 162 câu 2

Một kho chứa 63150 l dầu. Người ta đã lấy dầu ra khỏi kho ba lần, mỗi lần lấy 10715 l dầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu?

Lời giải chi tiết:

Số dầu đã chuyển ra khỏi kho là:

10715 x 3 = 32 145 (lít)

Số dầu còn lại trong kho là:

63150 – 32145 = 31005 (lít)

Toán lớp 3 trang 162 câu 3

Tính giá trị của biểu thức

10303 x 4 + 2785426742 + 14031 x 5
21507 x 3 – 1879981025 – 12071 x 6

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của phép nhân.

- Tính giá trị của phép tính cộng hoặc trừ còn lại.

Lời giải chi tiết:

10303 x 4 + 27854 = 41212 + 27854 = 69066

26742 + 14031 x 5 = 26742 + 70155 = 96897

21507 x 3 – 18799 = 64521 – 18799 = 45722

81025 – 12071 x 6 = 81025 – 72426 = 8599

Toán lớp 3 trang 162 câu 4

Tính nhẩm

Cách làm:

11000 x 3 = ?

Nhẩm 11 nghìn x 3 = 33 nghìn

Vậy 11000 x 3 = 33000

a) 3000 x 2b) 11000 x 2 =
2000 x 3 =12000 x 2 =
4000 x 2 =13000 x 3 =
5000 x 2 =15000 x 2 =

Phương pháp giải:

11000 x 3 = ?

Nhẩm 11 nghìn x 3 = 33 nghìn

Vậy 11000 x 3 = 33000

Lời giải chi tiết:

a) 3000 x 2 = 6000

2000 x 3 = 6000

4000 x 2 = 8000

5000 x 2 = 10000

b) 11000 x 2 = 22000

12000 x 2= 24000

13000 x 3 = 39000

15000 x 2 = 30000

Toán lớp 3 trang 161, 162 Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số có lời giải hay nhất cho từng bài tập giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán 3. Cùng VnDoc tham khảo thêm các bài tập về Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số nhé

3. Bài tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

I. Bài tập trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính 29402 x 3 là:

A. 88206 B. 88402 C.88266 D. 88926

Câu 2: Tính nhẩm phép tính 16000 x 3 được:

A. 40000 B. 42000 C.48000 D. 54000

Câu 3: Một xe chở được 15348 lít xăng. Hỏi bốn xe như vậy chở được bao nhiêu lít xăng?

A. 61238 lít xăng B. 61739 lít xăng C. 61972 lít xăng D. 61392 lít xăng

Câu 4: Tìm X, biết: X : 18910 = 3

A. 53749 B. 56730 C. 52940 D. 54829

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức 12345 x 4 - 33921 là:

A. 15459 B. 12853 C.15204 D. 15355

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:

a, 10754 x 4 + 25998

b, 18076 x 5 - 36754

c, 38657 + 12938 x 5

d, 91024 - 11920 x 6

Bài 2:

a, Gấp số 18096 lên 4 lần thì được kết quả bao nhiêu?

b, Gấp số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau lên 5 lần thì được kết quả là bao nhiêu?

Bài 3: Tìm X biết:

a, X : 16283 = 5 b, X - 61839 = 12345 x 2

c, 92783 - X : 2 = 72571 d, X - 12042 x 3 = 35250

Bài 4: Một đội công nhân làm đường đợt thứ nhất làm được 24202m đường. Đợt thứ hai làm được gấp 2 lần đợt thứ nhất. Hỏi đội công nhân ấy làm được tổng cộng bao nhiêu mét đường?

Bài 5: So sánh:

a, 16826 x 2 … 12849 x 3

b, 31927 x 3 … 28499 x 2

Đáp án:

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
ACDBA

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

a, 10754 x 4 + 25998 = 69014

b, 18076 x 5 - 36754 = 53626

c, 38657 + 12938 x 5 = 103347

d, 91024 - 11920 x 6 = 19504

Bài 2:

a, 18096 x 4 = 72384

b, Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là: 12345

Ta có 12345 x 5 = 61725

Bài 3:

a, X : 16283 = 5

X = 5 x 16283

X = 81417

b, X - 61839 = 12345 x 2

X - 61839 = 61725

X = 61725 + 61839

X = 123564

c, 92783 - X : 2 = 72571

X : 2 = 92783 - 72571

X : 2 = 20212

X = 20212 x 2

X = 40424

d, X - 12042 x 3 = 35250

X - 36126 = 35250

X = 35250 + 36126

X = 71376

Bài 4:

Số mét đường đợt thứ hai đội công nhân là được là:

24202 x 2 = 48404 (m)

Số mét đường tổng cộng đội công nhân làm được là:

48404 + 24202 = 72606 (m)

Đáp số: 72606m

Bài 5:

a, 16826 x 2 < 12849 x 3

b, 31927 x 3 > 28499 x 2

------------

Ngoài Giải Toán lớp 3 trang 161, 162 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
78 23.884
Sắp xếp theo
    Toán lớp 3 tập 2 CTST Xem thêm