Toán lớp 3 trang 94, 95, 96 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 94, 95, 96 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Kết nối tri thức giúp các em học sinh hiểu và ôn tập các dạng bài tập về cách thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ 2 lần không liền nhau); cách áp dụng phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số để giải các bài toán có liên quan.

>> Bài trước: Toán lớp 3 trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Bài 69: Luyện tập chung Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 94, 95 Hoạt động

Toán lớp 3 Tập 2 trang 94 Bài 1

Tính:

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 Tập 2 trang 94 Bài 2

Đặt tính rồi tính:

31 504 x 3

23 160 x 4

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 Tập 2 trang 95 Bài 3

Mỗi lần người ta chuyển 15 250 kg thóc vào kho. Hỏi sau 3 lần chuyển như vậy, người ta chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam thóc vào kho?

Lời giải:

Sau 3 lần chuyển như vậy, người ta chuyển được số ki-lô-gam thóc là:

15 250 x 3 = 45 750 (kg)

Đáp số: 45 750 kg thóc

Toán lớp 3 trang 95 Luyện tập

Toán lớp 3 Tập 2 trang 95 Bài 1

Số?

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 Tập 2 trang 95 Bài 2

Đặt tính rồi tính:

10 706 × 9

12 060 × 8

15 108 × 5

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 Tập 2 trang 95 Bài 3

Tính nhẩm (theo mẫu):

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) 11 000 x 9

b) 21 000 x 3

c) 15 000 x 6

Lời giải:

a) 11 000 x 9

Nhẩm: 11 nghìn x 9 = 99 nghìn

11 000 x 9 = 99 000

b) 21 000 x 3

Nhẩm: 21 000 x 3 = 63 nghìn

21 000 x 3 = 63 000

c) 15 000 x 6

Nhẩm: 15 nghìn × 6 = 90 nghìn

15 000 × 6 = 90 000

Toán lớp 3 Tập 2 trang 95 Bài 4

Có ba kho chứa dầu, mỗi kho chứa 12 000 l. Người ta đã chuyển đi 21 000 l dầu. Hỏi ba kho đó còn lại bao nhiêu lít dầu?

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Ba kho có số lít dầu là:

12 000 × 3 = 36 000 (lít)

Sau khi chuyển 21 000 lít dầu đi thì kho còn lại số lít dầu là:

36 000 – 21 000 = 15 000 (lít)

Đáp số: 15 000 lít dầu

Toán lớp 3 trang 96 Luyện tập

Toán lớp 3 Tập 2 trang 96 Bài 1

Số?

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 Tập 2 trang 96 Bài 2

a) Đặt tính rồi tính:

31 624 x 3

15 041 x 3

b) Tính giá trị của biểu thức:

26 745 + 12 071 x 6

Lời giải:

a)

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

b)

26 745 + 12 071 x 6

= 26 745 + 72 426

= 99 171

Toán lớp 3 Tập 2 trang 96 Bài 3

Việt mua 6 quyển vở, mỗi quyển giá 6 000 đồng. Việt đưa cô bán hàng tờ 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho Việt bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Việt mua hết số tiền là:

6 000 x 6 = 36 000 (đồng)

Cô bán hàng trả lại cho Việt số tiền là:

100 000 – 36 000 = 64 000 (đồng)

Đáp số: 64 000 đồng

Toán lớp 3 Tập 2 trang 96 Bài 4

Trong một nông trại ươm cây giống có hai vườn ươm, mỗi vườn có 14 000 cây giống. Trong một trại ươm khác có 15 000 cây giống. Hỏi cả 2 trại ươm đó có bao nhiêu cây giống?

Toán lớp 3 Tập 2 trang 96 Bài 4

Lời giải:

Hai vườn ươm có số cây giống là:

14 000 x 2 = 28 000 (cây)

Cả hai trại ươm có số cây giống là:

28 000 + 15 000 = 43 000 (cây)

Đáp số: 43 000 cây giống

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 3 trang 97, 98, 99, 100 Bài 71: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số Kết nối tri thức

Lý thuyết Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

------------

Ngoài Toán lớp 3 trang 94, 95, 96 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Kết nối tri thức trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
99 30.945
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Kết nối - Tập 2

    Xem thêm