Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 3: So sánh các số trong phạm vi 10000 - Luyện tập

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 3: So sánh các số trong phạm vi 10000 - Luyện tập

Giải bài tập tran 100, 101 SGK Toán 3: So sánh các số trong phạm vi 10 000 - Luyện tập giúp các em học sinh nắm chắc được các dấu hiệu và so sánh các số trong phạm vi 10000, cách tìm số lớn nhất, bé nhất trong 1 nhóm các số. Đồng thời biết được quan hệ giữa một số đơn vị đo cùng loại.

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Hướng dẫn giải bài số So sánh các số trong phạm vi 10 000 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 100)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm < , >, =

a) 1942...998 b) 9650...9651

1999...2000 9156...6951

6742....6722 1965....1956

900 + 9 ..... 9009 6591....6591

Hướng dẫn giải

a) 1942 > 998 b) 9650 < 9651

1999 < 2000 9156 > 6951

6742 > 6722 1965 > 1956

900 + 9 < 9009 6591 = 6591

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm < , >, =

a) 1km...985 m b) 60 phút .... 1 giờ

600 cm...6m 50 phút .... 1 giờ

797 mm....1m 70 phút .... 1 giờ

Hướng dẫn giải

a) 1km > 985 m b) 60 phút = 1 giờ

600 cm = 6m 50 phút < 1 giờ

797 mm < 1m 70 phút > 1 giờ

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tìm số lớn nhất trong các số:

4375, 4735, 4537, 4753

Tìm số bé nhất trong các số:

6091, 6190, 6901, 6019

Hướng dẫn giải

Số lớn nhất là số 4753

Số bé nhất là số 6019

Hướng dẫn giải bài số Luyện tập so sánh các số trong phạm vi 10 000 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 3 trang 101)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm < , >, =

a) 7766...7676 b) 1000g...1 kg

8453...8435 950g...1kg

9102....9120 1 km....1200 m

5005...4905 100 phút....1 giờ 30 phút

Hướng dẫn giải

a) 7766 > 7676 b) 1000g = 1 kg

8453 > 8435 950g < 1kg

9102 < 9120 1 km < 1200 m

5005 > 4905 100 phút > 1 giờ 30 phút (1 giờ 10 phút = 90 phút)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết các số 4208, 4802, 4280, 4082

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Hướng dẫn giải

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

4082, 4208, 4280, 4802

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

4802, 4280, 4208, 4082

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết

Số bé nhất có ba chữ số

Số lớn nhất có ba chữ số

Số bé nhất có bốn chữ số

Số lớn nhất có bốn chữ số

Hướng dẫn giải

Số bé nhất có ba chữ số là: 100

Số lớn nhất có ba chữ số: 999

Số bé nhất có bốn chữ số: 1000

Số lớn nhất có bốn chữ số: 9999

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số nào?

Trung điểm của đoạn thẳng CD ứng với số nào?

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 3

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 102, 103 SGK Toán 3: Phép cộng các số trong phạm vi 10000 - Luyện tập

Đánh giá bài viết
27 6.601
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm