Giải bài tập trang 53, 54 SGK Toán 3: Bảng nhân 8 - Luyện tập

Giải bài tập Toán 3 bài: Bảng nhân 8 - Luyện tập

Giải bài tập trang 53, 54 SGK Toán 3: Bảng nhân 8 - Luyện tập với lời giải chi tiết giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về cách tự lập và học thuộc bảng nhân 8. Đồng thời, lời giải hay bài tập toán 3 còn giúp các em biết được ý nghĩa của phép nhân và giải bài toán bằng phép nhân.

Giải bài tập trang 52 SGK Toán 3: Luyện tập bài toán giải bằng hai phép tính

Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập Toán 3 bài Bảng nhân 8 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 53)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

8 × 3 = 8 × 2 = 8 × 4 = 8 × 1 =

8 × 5 = 8 × 6 = 8 × 7 = 0 × 8 =

8 × 8 = 8 × 10 = 8 × 9 = 8 × 0 =

Hướng dẫn giải

Học sinh tự nhẩm và ghi như sau:

8 × 3 = 24 8 × 2 = 16 8 × 4 = 32 8 × 1 = 8

8 × 5 = 40 8 × 6 = 48 8 × 7 = 56 0 × 8 = 0

8 × 8 = 64 8 × 10 = 80 8 × 9 = 72 8 × 0 = 0

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi can như thế có bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Số lít dầu có trong 6 can là:

8 × 6 = 48 (l)

Đáp số: 48 lít

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

8

16

40

72

Hướng dẫn giải

Học sinh đếm thêm 8 rồi ghi vào các ô trống như sau:

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

Hướng dẫn giải bài Luyện tập bảng nhân 8 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 54)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

8 × 1 = 8 × 5 = 8 × 0 = 8 × 8 =

8 × 2 = 8 × 4 = 8 × 6 = 8 × 9 =

8 × 3 = 8 × 7 = 8 × 10 = 0 × 8 =

b)

8 × 2 = 8 × 4 = 8 × 6 = 8 × 7 =

2 × 8 = 4 × 8 = 6 × 8 = 7 × 8 =

Hướng dẫn giải

8 × 1 = 8 8 × 5 = 40 8 × 0 = 0 8 × 8 = 64

8 × 2 = 16 8 × 4 = 32 8 × 6 = 48 8 × 9 =72

8 × 3 = 24 8 × 7 = 56 8 × 10 = 80 0 × 8 = 0

b)

8 × 2 = 16 8 × 4 = 32 8 × 6 = 48 8 × 7 = 56

2 × 8 = 16 4 × 8 = 32 6 × 8 = 48 7 × 8 = 56

(Có thể nhận xét như sau: Trong phép nhân khi đổi vị trí các thừa số thì tích không đổi).

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

a) 8 × 3 + 8 b) 8 × 8 + 8

8 × 4 + 8 8 × 9 + 8

Hướng dẫn giải

a) 8 × 3 + 8 = 24 + 8 = 32

8 × 8 + 8 = 64 + 8 = 72

b) 8 × 4 + 8 = 32 + 8 = 40

8 × 9 + 8 = 72 + 8 = 80.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Từ cuộn dây điện dài 50m người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải

Số mét dây điện cắt đi là:

8 × 4 = 32 (m)

Số mét dây điện còn lại là:

50 – 32 = 18 (m)

Đáp số: 18m

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Giải bài tập trang 53, 54 SGK Toán 3

Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm?

a) Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :...................= 24 (ô vuông)

b) Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:.................= 24 (ô vuông)

Nhận xét:

Hướng dẫn giải

Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

8 × 3 = 24 (ô vuông)

Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

3 × 8 = 24 (ô vuông)

Nhận xét: 8 × 3 = 3 × 8

(Khi đổi chỗ hai thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi).

Đánh giá bài viết
3 5.206
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm