Giáo án môn Tin học lớp 11 bài 29

Giáo án môn Tin học 11

Giáo án môn Tin học lớp 11 bài 29: Bài tập được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 11 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 11 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Củng cố cho học sinh kiến thức kiểu mảng.
  • Mô tả được cách khai báo, tham chiếu đến các phần tử của mảng, cách nhập xuất các phần tử của mảng.
  • Biết giải một số bài toán về mảng trên máy tính.

2. Kỹ năng: Xây dựng được chương trình giải quyết được một số bài toán về mảng một chiều.

II. Chuẩn bị:

  • Giáo viên: Giáo án, SGK, sách giáo viên, sách bài tập, máy chiếu.
  • Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa, đồ dùng học tập.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình chữa bài tập.

3. Tiến trình bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Làm bài 5 (20p)

B1: chuyển giao nhiệm vụ học tập.

GV nêu yêu cầu của bài toán.

Chia lớp theo nhóm thảo luận.

GV: Nêu nội dung bài tập.

HS: Đọc nội dung bài tập.

B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS thảo luận nhóm.

GV quan sát giúp đỡ HS gặp khó khăn.

GV: Hướng dẫn học sinh chữa bài tập.

GV: Nhắc lại định nghĩa cấp số cộng trong toán học?

HS: Nhắc lại.

GV: Dãy số A1, A2,.. An là cấp số cộng nếu thoả mãn điều kiện gì?

HS: d= A2-A1 = A3-A2 = ......= An-An-1.

GV: Khi nào thì dãy số đã cho không là cấp số cộng?

HS: Khi tồn tại một cặp số đã cho có hiệu khác d.

GV: Vậy phải sử dụng câu lệnh gì?

HS: Sử dụng câu lệnh lặp với số lần không biết trước While - Do.

B3: Báo cáo kết quả thảo luận.

Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

.

GV: gọi học sinh lên bảng chữa chương trình.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của các nhóm và chính xác hóa kiến thức

Hoạt động 2: Làm bài 6 (20p)

GV: Gọi học sinh lên bảng chữa phần a.

HS: Lên bảng chữa chương trình theo yêu cầu của giáo viên.

GV: Hướng dẫn học sinh làm phần b.

GV: Thế nào là một số nguyên tố?

HS: Một số nguyên tố nếu chỉ có hai ước là một và chính nó.

GV: Muốn kiểm tra số nguyên tố ta làm thế nào?

HS: Kiểm tra các ước trong phạm vi từ 2 đến n-1. Nếu chia hết cho một số nào trong phạm vi đó thì đó không phải là số nguyên tố.

GV: Trong tin học cho phép kiểm tra ước đến sqrt(n).

HS: Suy nghĩ thuật toán kiểm tra tính nguyên tố của một số.

Bài 5: Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N<=100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2,... An có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Hãy cho biết dãy A có phải là một cấp số cộng hay không và thông báo kết quả ra màn hình.

Chương trình:

program CSCONG;

uses crt;

Var A: array[1..100] of integer;

n,i,d: Byte;

Begin

clrscr;

write('nhap so phan tu day');

readln(n);

While (n<0) and (n>100) do

begin

write('nhap lai');

readln(n);

end;

for i:= 1 to n do

begin

write(' Nhap A[',i,']=');

readln(A[i]);

end;

d:= A[2]-A[1];

i:=3;

While (A[i] - A[i-1] = d) do

i:=i+1;

if i> n then write(' Day so la cap so cong')

else

write(' Day so ko la cap so cong');

readln;

end.

Bài 6: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương n (n<=100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2,.., An có trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Hãy đưa ra những thông tin sau:

a) Số lượng số chẵn và số lẻ trong dãy.

b) Số lượng số nguyên tố trong dãy.

Chương trình:

program NGUYENTO;

uses crt;

Var A: array[1..100] of integer;

n,i,dc,dl,dnt,u: Byte;

Begin

clrscr;

write(' Moi ban nhap so phan tu cua day');

readln(n);

While (n<0) and (n>100) do

begin

write('nhap lai');

readln(n);

end;

dc:=0; dnt:=0;

for i:= 1 to n do

begin

write(' Nhap A[',i,']=');

readln(A[i]);

if a[i] mod 2 = 0 then dc:=dc+1

end;

for i:=1 to n do

begin

u:=2;

while ( u<= sqrt(a[i])) and (a[i] mod u<>0) do

u:=u+1;

if u > sqrt(a[i]) then dnt := dnt+1;

end;

writeln('so luong so chan trong day la:',dc);

writeln('so luong so le trong day la:',n-dc);

writeln('so luong so nguyen to trong day la:',dnt);

readln;

end.

Đánh giá bài viết
1 151
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học lớp 11

Xem thêm