Plinhhh Toán học

So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau: 7/5 và 5/7

Hãy cho tôi đáp ÁN ĐÚNG NHẤT

3
3 Câu trả lời

Toán học

Xem thêm