Những lưu ý khi dùng đại từ quan hệ trong Tiếng Anh

Những lưu ý khi dùng đại từ quan hệ trong Tiếng Anh

Những lưu ý khi dùng đại từ quan hệ trong Tiếng Anh đưa ra những điểm cần chú ý khi bạn sử dụng đại từ quan hệ (who, which, that...) trong các câu văn Tiếng Anh. Các chú ý này cũng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều khi làm bài tập ngữ pháp Tiếng Anh hoặc ôn thi hiệu quả.

Bài tập đại từ quan hệ Tiếng Anh

Câu phức hợp và Đại từ quan hệ trong Tiếng Anh

Tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh

1. Khi nào dùng dấu phẩy?

Khi danh từ đứng trước who, which, whom... là:

  • Danh từ riêng, tên

Ha Noi, which....

Mary, who is...

  • Có this, that, these, those đứng trước danh từ:

This book, which....

  • Có sở hửu đứng trước danh từ:

My mother, who is....

  • Là vật duy nhất ai cũng biết: Sun (mặt trời), moon (mặt trăng)

The Sun, which...

2. Đặt dấu phẩy ở đâu?

  • Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề

My mother, who is a cook, cooks very well

  • Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề, cuối mệnh đề dùng dấu chấm.

This is my mother, who is a cook.

3. Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO, WHICH, WHOM...

  • Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy, không có giới từ (whose không được bỏ)

This is the book which I buy.

Ta thấy which là túc từ (chủ từ là I, động từ là buy), phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi:

-> This is the book I buy.

This is my book, which I bought 2 years ago.

Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được.

This is the house in which I live.

Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc.

This is the man who lives near my house.

Who là chủ từ (của động từ lives) nên không thể bỏ nó được.

4. Khi nào KHÔNG ĐƯỢC dùng THAT:

Khi phía trước nó có dấu phẩy hoặc giới từ:

This is my book, that I bought 2 years ago. (sai) vì phía trước có dấu phẩy - phải dùng which

This is the house in that I live. (sai) vì phía trước có giới từ in - phải dùng which

5. Trường hợp bắt buộc dùng THAT

Khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có người vừa có vật.

Đánh giá bài viết
1 2.384
Sắp xếp theo

Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use

Xem thêm