Ôn tập các thì Tiếng Anh

Học tiếng Anh thì việc học các thì luôn là việc phải thực hiện thường xuyên. Chia các thì tiếng Anh như nào cho chuẩn, chia các thì làm sao cho chính xác là điều bất kỳ ai cũng phải băn khoăn. Hãy tải ngay tài liệu ôn tập về các thì trong tiếng Anh về và củng cố kiến thức cho mình nhé.

Ôn tập các thì Tiếng Anh

A. CÁC ĐIỂM NGỮ PHÁP CHÍNH:

I. Thì:
1. Simple present(Hiện tại đơn):

  • Be-> am/ is/ are
  • Have-> have/ has

Khẳng định

Phủ định

Nghi vấn

He/ she/ it + V-s/es

I/ You/ We/ They +V

He/ she/ it + doesn’t + V

I/ You/ We/ They +don’t + V

Does + he/ she/ it +V?

Do + I/ you/ we/ they +V?

Use:

a. Diễn tả thói quen ở hiện tại

b. Diễn tả sự thật, chân lí

Trạng từ thường gặp: never, sometimes, usually, often, always, as a rule, normally…

Ex: Mr Vy usually gets up at 4:40 a.m

- Do you go to school on Sunday?

- Lan doesn’t know how to use a computer.

2. Present continuous (Hiện tại tiếp diễn) S + am/ is/ are + Ving

Use:

a. Diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói

b. Diễn tả dự định tương lai có mốc thời gian cụ thể.

Trạng từ thường gặp: now, at present, at this moment, right now

Ex: I’m learning English now

- My mother isn’t cooking lunch at this moment.

- What are you doing this evening?

3. Present perfect (Hiện tại hoàn thành): S+ have/ has/ + PP

Khẳng định

Phủ định

Nghi vấn

He/ She/ It +has +PP

I/ You/ We/ They +have + PP

He/ She/ It +hasn’t +PP

I/ You/ We/ They +haven’t + PP

Has+ He/ She/ It +PP?

Have+ I/ You/ We/ They + PP?

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá bài viết
14 6.577
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm