Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là

Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc là đáp án hướng dẫn giải chi tiết câu hỏi ứng với C3H9N có bao nhiêu đồng phân amin. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

1. Ứng với công thức phân tử C3H9N thì chất có thể là amin

Có 4 amin có công thức phân tử C3H9N:

Bậc 1 có: CH3-CH2-CH2-NH2: Propan – 1 - amin

CH3-CH(NH2)-CH3: Propan – 2 - amin

Bậc 2 có: CH3-NH-CH2-CH3: N – metyletanamin

Bậc 3 có: (CH3)3N: Trimetyl amin

Với công thức phân tử C3H9N thì chất có 4 đồng phân, có 2 amin bậc 1, 1 amin bậc 2, và 1 amin bậc 3. 

2. Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án D

3. Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n < 5)

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Số amin có công thức phân tử C3H9N là

A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 2

Xem đáp án
Đáp án C

Bậc 1 có: CH3-CH2-CH2-NH2

CH3-CH(NH2)-CH3

Bậc 2 có: CH3-NH-CH2-CH3

Bậc 3 có: (CH3)3N

Câu 2. Số amin bậc 1 có công thức phân tử C3H9N là:

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Xem đáp án
Đáp án D

Các amin bậc 1 có CTPT C3H9N là: CH3-CH2-CH2-NH2; (CH3)2CH-NH2

=> Có 2 công thức thỏa mãn

Câu 3. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba?

A.(CH3)3N

B. CH3-NH2

C. C2H5-NH2

D. CH3-NH-CH3

Xem đáp án
Đáp án A

Chất thuộc loại amin bậc ba: (CH3)3N

Câu 4. Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là:

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 5. Cho dãy các chất sau: C6H5NH2, C2H5NH2, (C6H5)2NH, (C2H5)2NH, NH3 (C6H5- là gốc phenyl). Lực bazơ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là

A. (C6H5)2NH > C6H5NH2 > NH3 > C2H5NH2 >(C2H5)2NH

B. (C2H5)2NH > C6H5NH2 > NH3 > C2H5NH2 > (C6H5)2NH

C. (C2H5)2NH > C2H5NH2 >  (C6H5)2NH > C6H5NH2 > NH3

D. (C2H5)2NH > C2H5NH2 > NH3 > C6H5NH2 > (C6H5)2NH

Xem đáp án
Đáp án D

Gốc ankyl đẩy e làm tăng tính bazơ, gốc benzyl hút e làm giảm tính bazơ

Sắp xếp theo chiều giảm dần tính bazơ: (C2H5)2NH > C2H5NH2 > NH3 > C6H5NH2 > (C6H5)2NH

Câu 6. Trong các dung dịch: CH3-CH2–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Xem đáp án
Đáp án D

Nhắc lại nội dung:

Amin:

Amin có nguyên tử N gắn trực tiếp với vòng benzen có tính bazo rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím

Các amin khác làm quỳ tím chuyển xanh

Amino axit:

Số nhóm NH2 = số nhóm COOH → Không làm đổi màu quỳ tím

Số nhóm NH2 > số nhóm COOH → Làm quỳ tím hóa xanh

Số nhóm NH2< số nhóm COOH → Làm quỳ tím hóa đỏ

Axit hữu cơ đều làm quỳ tím hóa đỏ

Bazơ làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh có pH > 7:

+ Amin: CH3–CH2–NH2

+ Amino axit có nhóm NH2 nhiều hơn nhóm –COOH: HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH

→ Có 2 chất thỏa mãn

Câu 7. Dãy công thức đồng đẳng của  amin no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

A. CnH2n-5N (n ≥ 6).

B. CnH2n+1N (n ≥ 2).

C. CnH2n-1N (n ≥ 2).

D. CnH2n+3N (n ≥ 1).

Xem đáp án
Đáp án D

Gọi công thức phân tử của amin là CnH2n+2-2k-x(NH2)x

Amin no k = 0, đơn chức x = 1 

Công thức phân tử tổng quát của amin là CnH2n+1NH2 = CnH2n+3N (n ≥ 1)

Câu 8. Tên gọi của amino axit nào sau đây là đúng?

A. H2N – CH2COOH : glixerin hay glixerol

B. CH3 CH(NH2)COOH : anilin

C. C6H5CH2CH(NH2)COOH : phenylalanin

D. HOOC – (CH2)2CH(NH2)COOH : axit glutanic

Xem đáp án
Đáp án B

H2N – CH2COOH : glixin

CH3CH(NH2)COOH : alanin

HOOC – (CH2)2CH(NH2)COOH : axit glutamic

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Số amin bậc 1 có công thức phân tử C3H9N là 3

B. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.

C. Anilin tác dụng với nước Brom tạo thành kết tủa trắng.

D. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.

Xem đáp án
Đáp án A

Đáp án A sai vì Số amin bậc 1 có công thức phân tử C3H9N là 2

Các amin bậc 1 có CTPT C3H9N là: CH3-CH2-CH2-NH2; (CH3)2CH-NH2

=> Có 2 công thức thỏa mãn

Câu 10. Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là:

A. (2), (1), (3).

B. (3), (1), (2).

C. (1), (2), (3).

D. (2), (3), (1).

Xem đáp án
Đáp án A

(1) H2NCH3COOH : môi trường trung tính

(2) CH3COOH : môi trường axit

(3) CH3CH2NH2 : môi trường bazơ

→ Sắp xếp theo thứ tự pH tăng dần : (2) < (1) < (3)

Câu 11. Có bao nhiêu amin bậc 2 có cùng công thức phân tử C4H11N?

A. 3

B. 8

C. 4

D. 1

Xem đáp án
Đáp án A

Các amin bậc 2 có cùng công thức phân tử C4H11N là :

CH3NHCH2CH2CH3,

CH3NHCH(CH3)CH3;

CH3CH2NHCH2CH3 .

Bậc của amin khác với bậc của ancol.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lý của amin là không đúng?

A. Độ tan trong nước của amin giảm dần khi số nguyên tử các bon trong phân tử tăng

B. Anilin là chất lỏng khó tan trong nước, màu đen

C. Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc

D. Metyl amin, đimetyl amin, etyl amin là chất khí, dễ tan trong nước

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 13. Cho các nhận định sau:

a. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.

b. Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện màu tím

c. Đề rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl

d. H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH là một đipeptit

e. Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan trong nước.

Số nhận định đúng là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Xem đáp án
Đáp án A

a) Sai, một số amin như anilin (C6H5NH2) không làm đổi màu quỳ tím ẩm.

b) Đúng, lòng trắng trứng (một loại protein) có phản ứng màu biure.

c) Đúng, do tạo muối tan: C6H5NH2 + HCl → C6H 5NH3Cl.

d) Đúng, đây là Gly-Ala

e) Đúng, Gly tồn tại dạng ion lưỡng cực nên là chất rắn, dễ tan (giống hợp chất ion).

........................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là tới bạn đọc. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu bổ ích nhé. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 12...

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

Đánh giá bài viết
5 82.272
Sắp xếp theo

Hóa 11 - Giải Hoá 11

Xem thêm