Trắc nghiệm Hình học 10 chương 2 bài 1

Trắc nghiệm Hình học 10

Trắc nghiệm Hình học 10 chương 2 bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc biên soạn, với các câu hỏi lý thuyết, bài tập trắc nghiệm Toán vận dụng giúp học sinh nắm vững nội dung bài học, ôn tập nâng cao thành tích.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 chương 2 bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180

Câu 1: M là điểm trên nửa đường trong lượng giác sao cho góc xOM = α. Tọa độ của điểm M là

A. (sin α; cos α)

B. (cos α; sin α)

C. (- sin α; - cos α)

D. (- cos α; - sin α)

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Hình học 10

Câu 3: Cho góc α thỏa mãn 0o < α < 90o. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. sin2α + sin2(90o-α) = 0

B. sin2α + sin2(90o-α) = 2

C. sin2α + sin2(90o-α) = 1

D. sin2α + sin2(90o-α) = 3

Câu 4: Cho góc α thỏa mãn 0o < α < 90o. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Các giá trị lượng giác của α là các số dương.

B. Các giá trị lượng giác của α là các số âm

C. sin α và tan α trái dấu

D. cos α và tan α trái dấu

Câu 5: Cho góc α thỏa mãn 90o < α < 180o,sin⁡α=(2√6)/5. Giá trị cos α là

A. \frac{1}{5}

B. -\ \frac{1}{5}

C. \frac{1}{25}

D. -\ \frac{1}{25}

Câu 6: Cho góc α thỏa mãn sin⁡α + cos⁡α = √5/2. Giá trị của sin α.cos α là

A. \frac{1}{8}

B. \frac{1}{4}

C. \frac{1}{2}

D. -\ \frac{1}{8}

Câu 7: Cho hình vuông ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O. M là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Hình học 10

Câu 8: Cho tam giác ABC. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10

1-B2-D3-C4-A5-B6-A7-C8-D
Đánh giá bài viết
1 211
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 10 Xem thêm