Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

8 145

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với những câu hỏi trắc nghiệm Sinh khác nhau bám sát lý thuyết của bài học theo chương trình học Sách giáo khoa môn Sinh lớp 6.

Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

Câu 1. Mỗi lỗ khí ở phần biểu bì lá được tạo thành bởi bao nhiêu tế bào hình hạt đậu?

A. 5 tế bào           B. 4 tế bào

C. 3 tế bào           D. 2 tế bào

Câu 2. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Ở lá cây, … là bộ phận thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

A. Lỗ khí             B. Biểu bì

C. Lục lạp            D. Gân lá

Câu 3. Ở thực vật trên cạn, lỗ khí thường tập trung ở

A. Mặt trên của lá.
B. Mặt dưới của lá.
C. Gân lá.
D. Phần thịt lá.

Câu 4. Chức năng chủ yếu của gân lá là gì?

A. Phân chia, làm tăng kích thước của lá
B. Bảo vệ, che chở cho lá
C. Tổng hợp chất hữu cơ
D. Vận chuyển các chất

Câu 5. Phần thịt lá nằm liền sát lớp biểu bì trên có đặc điểm nào dưới đây?

A. Bao gồm các tế bào xếp dãn cách nhau, không chứa lục lạp
B. Bao gồm các tế bào xếp sát nhau, chứa nhiều lục lạp
C. Bao gồm các tế bào xếp sát nhau, chứa ít lục lạp
D. Bao gồm các tế bào dãn cách, chứa nhiều lục lạp

Câu 6. Cây nào dưới đây chỉ có lỗ khí ở mặt trên của lá?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Nong tằm
C. Trang
D. Súng

Câu 7. Lỗ khí được tìm thấy ở cả hai mặt lá của cây nào dưới đây?

A. Đoạn            B. Ngô

C. Trang            D. Thường xuân

Câu 8. Các lỗ khí ở lá cây có vai trò gì?

A. Vận chuyển các chất dinh dưỡng sau quang hợp đi nuôi cây
B. Giúp quá trình trao đổi khí diễn ra thuận lợi và tạo điều kiện cho quá trình thoát hơi nước của cây
C. Thu nhận ánh sáng mặt trời làm nguyên liệu cho quá trình quang hợp
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 9. Phần biểu bì của phiến lá được cấu tạo bởi mấy lớp tế bào?

A. 4 lớp            B. 3 lớp

C. 2 lớp            D. 1 lớp

Câu 10. Chức năng chủ yếu của phần thịt lá là

A. Chế tạo chất hữu cơ cho cây.
B. Tổng hợp nước và muối khoáng cho cây.
C. Dẫn truyền các chất dinh dưỡng xuống phần dưới của cây.
D. Bảo vệ, che chở cho toàn bộ phiến lá.

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. D 2. C 3. B 4. D 5. B
6. A 7. B 8. B 9. D 10. A
Đánh giá bài viết
8 145
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm