55 câu Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Chương 2 Số thập phân

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập Trắc nghiệm
MOÂN TOAÙN LÔÙP 5 - CHÖÔNG II
Caâu 61: Ñoïc soá thaäp phaân sau: 3,025m.
A. Ba phaåy hai möôi laêm meùt.
B. Ba phaåy khoâng traêm hai möôi laêm meùt.
C. Ba meùt hai möôi laêm cen-ti-meùt.
D. Ba meùt hai möôi laêm.
Caâu 62: Vieát hoãn soá : 6
100
7
kg thaønh soá thaäp phaân vaø ñoïc?
A. 6,07kg, ñoïc laø: Saùu phaåy baûy ki-loâ-gam.
B. 6,7kg, ñoïc laø: Saùu phaåy baûy ki-loâ-gam.
C. 6,07kg, ñoïc laø: Saùu phaåy khoâng traêm linh baûy ki-loâ-gam.
D. 6,70kg, ñoïc laø: Saùu phaåy baûy möôi ki-loâ gam.
Caâu 63: Vieát soá thaäp phaân: 5,250 thaønh hoãn soá.
A. 5
2
1
B. 5
6
1
C. 5
8
1
D. 5
4
1
Caâu 64: Saép xeáp caùc s sau theo thöù töï töø beù ñeán lôùn.
6,085; 7,83; 5,946; 8,41
A. 5,946 < 6,085 < 7,83 < 8,41
B. 8,41 < 7,83 < 6,085 < 5,946
C. 5,946 < 6,085 < 8,41 < 7,83
D. 6,085 < 5,946 < 8,41 < 7, 83
Caâu 65: Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám:
7km 504m = …………… hm
A. 750,4 B. 75,04 C. 7,504 D. 0,7504
Caâu 66: Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám:
50dam
2
40m
2
…………… ha.
A. 5,4 B. 50,4 C. 0,504 D. 54
Caâu 67: Keát quaû cuûa pheùp tính: 15
4
1
- 9
5
2
döôùi daïng soá thaäp phaân laø:
A. 5,75 B. 5,65 C. 5,95 D. 5,85
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Caâu 68: Vieát soá thaäp phaân: 9,125 thaønh hoãn soá :
A. 9
8
1
B. 9
6
1
C. 9
4
1
D. 9
2
1
Caâu 69: Vieát soá ño: 0,5 taán 80kg döôùi daïng soá thaäp phaân coù coù ñôn ño laø taï:
A. 5,08 taï B. 5,8 taï C. 58 taï D. 0,58 taï
Caâu 70: Keát quaû cuûa pheùp tính: 17 ha 750m
2
x 8 = ? km
2
.
A. 13,66km
2
B. 0,1366km
2
C. 1,366km
2
D. 136,6km
2
Caâu 71: Haõy noái bieåu thöùc ñeå ñöôïc keát quaû ñuùng:
A. 8km 650m
1.
504,7dam
B. 5,047km 2. 61,5dm
C. 615cm
3.
423,9hm
D. 42,39km
4.
8650m
Caâu 72: Thöïc hieän pheùp tính: 5,316 + 2
5
4
vaø vieát keát quaû döôùi daïng soá thaäp phaân.
A. 7,116 B. 5,334 C. 5,596 D. 8,116
Caâu 73: Keát quaû cuûa pheùp tính: 15,06yeán - 70
8
5
kg = ? kg.
A. 79,975 kg B. 79,985kg C. 80,075 kg D. 80,065 kg
Caâu 74: Trung bình coäng cuûa hai soá 4,56 vaø 8,93 laø:
A. 6,574 B. 6,745 C. 7,015 D. 6,475
Caâu 75: Tìm x bieát: 13,015 x = 4
8
4
A. x = 9,515 B. x = 9,015 C. x = 8,515 D. x = 12,97
Caâu 76: Tìm x bieát: 4,856 : x = 0,607
A. x = 9 B. x = 7 C. x = 10 D. x = 8
Caâu 77: Thöïc hieän pheùp tính: 2,364m + 3,415m + 4,121m vaø vieát keát quaû döôùi
daïng phaân soá thaäp phaân coù maãu baèng 10.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
10
99
B.
10
89
C.
10
79
D.
10
69
Caâu 78: Tìm soá thích hôïp ñeå ñieàn vaøo oâ vuoâng:
5
1
: 3 = 5,4
A. 18 B. 16 C. 14 D. 12
Caâu 79: Tìm hai s töï nhieân a vaø b khoâng vöôït quaù 10 bieát
b
a
= 0,375.
A. a = 2 vaø b = 7 C. a = 3 vaø b = 8
B. a = 1 vaø b = 6 D. a = 4 vaø b = 9
Caâu 80: 3,5 lít daàu naëng 2,485 kg. Hoûi coù bao nhieâu lít daàu hoaû neáu khoái löôïng
cuûa chuùng laø 5,68 kg?
A. 8,5 lít B. 7 lít C. 7,5 lít D. 8 lít
Caâu 81: Tìm x bieát: 329 : x = 12,56 3,16
A. x = 35 B. x = 34 C. x = 36 D. x = 37
Caâu 82: Moät lôùp hoïc coù 40 hoïc sinh, trong ñoù coù 12 hoïc sinh nöõ. Hoûi soá hoïc sinh
nam chieám soá bao nhieâu phaàn traêm so vôùi soá hoïc sinh trong lôùp ?
A. 75% B. 70% C. 60% D. 65%
Caâu 83: Meï coù 50 trieäu ñoàng göûi vaøo ngaân haøng vôùi laõi suaát 0,6%. Hoûi sau 9
thaùng meï nhaän bao nhieâu tieàn laõi ?
A. 1 700 000 ñoàng C. 2 700 000 ñoàng
B. 1 600 000 ñoàng D. 2 500 000 ñoàng
Caâu 84: Moät ñoäi coâng nhaân laøm ñöôøng ñaõ laøm ñöôïc 5,1 km ñöôøng vaø ñaït 85% keá
hoaïch. Hoûi ñoaïn ñöôøng maø ñoäi coâng nhaân phaûi hoaøn thaønh daøi bao nhieâu
ki-loâ-meùt?
A. 8km B. 4km C. 7km D. 6km
Caâu 85: Keát quaû cuûa pheùp tính: 5
25% + 12
30% - 9
50%
A. 35% B. 40% C. 45% D. 48%
Caâu 86: Trong kho coù 18 taán ñöôøng. Laàn thöù nhaát ngöôøi ta laáy ra moät nöûa soá
ñöôøng vaø laàn thöù hai ngöôøi ta laáy ra 30% s ñöôøng coøn laïi. Hoûi laàn thöù
hai ngöôøi ta laáy ra bao nhieâu taán ñöôøng? (Vieát döôùi daïng thaäp phaân)

Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Chương 2

55 câu Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo ôn tập bài tập Toán lớp 5 theo chương. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Chương 2 bao gồm 55 câu hệ thống toàn bộ kiến thức cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kiến thức ôn tập chuẩn bị cho các kì thi. Ngoài ra, các em học sinh ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona luyện tập củng cố lại kiến thức.

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Đánh giá bài viết
8 2.540
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm