Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 4

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 4 là tài liệu tham khảo hữu ích, với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát theo chương trình học lớp 7 hỗ trợ thầy cô cùng các em trong quá trình học tập, ôn luyện nhằm đạt thành tích cao.

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Câu 1: Nội dung nào sau đây không thuộc về Định luật phản xạ ánh sáng:

A. Góc phản xạ bằng góc tới.

B. Tia phản xạ nằm trong gương phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.

C. Phương của tia tới xác định bằng góc SIN = i gọi là góc tới.

D. Góc phản xạ nhỏ hơn góc tới.

Câu 2: Chiếu một tia tới lên một gương phẳng với góc tới i = 300. Trong các câu sau đây thì câu nào sai?

A. Góc phản xạ i’ = 300

B. i + i’ = 300

C. i’ + b = 900

D. a = b = 600

Câu 3: Khi gương đặt tại A, góc giữa tia tới và gương bằng bao nhiêu độ để tia phản xạ đi thẳng đứng vào giếng?

A. 600

B. 300

C. 450

D. 650

Câu 4: Chọn góc đo thích hợp để điền vào chỗ trống: Khi tia tới có góc tới ............... thì tia phản xạ gần như thẳng hàng với tia tới.

A. i = 600

B. i = 900

C. i = 300

D. i = 450

Câu 5: Chọn một phát biểu đúng về mối liên hệ giữa tia tới và tia phản xạ.

A. Khi tia tới có góc tới i = 00 thì tia phản xạ có phương trùng với tia tới.

B. Khi tia tới có góc tới i = 450 thì tia phản xạ có phương vuông góc với tia tới.

C. Khi tia tới có góc tới i = 900 thì tia phản xạ gần như thẳng hàng với tia tới.

D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40°. Góc tới có giá trị nào sau đây?

A. 20°

B. 80°

C. 40°

D. 60°

Câu 7: Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

A. r = 90°

B. r = 45°

C. r = 180°

D. r = 0°

Câu 8: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

A. Mặt gương

B. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và mặt gương

C. Mặt phẳng vuông góc với tia tới

D. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới

Câu 9: Vận tốc ánh sáng khi truyền trong không khí có giá trị bằng 300 000 000 m/s, khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất khoảng 150 000 000 km. Thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất là:

A. 5 s

B. 50 s

C. 500 s

D. 5000 s

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7

Câu123456789
Đáp ánDBCBDADDC
Đánh giá bài viết
6 1.531
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Vật lý 7 Xem thêm