Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Competitions

Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Competitions

Đến với tài liệu Từ vựng Unit 6 tiếng Anh 11, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập và mở rộng từ vựng trong chương trình tiếng Anh lớp 6. Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Competitions hay, chất lượng sẽ giúp các em học sinh nắm được các từ vựng trong chương trình học của mình.

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Illiteracy

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Illiteracy

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Competitions

* Xem thêm trắc nghiệm từ vựng:

Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 11: Competitions

accuse … of (v)

admit (v)

announce (v)

annual (a)

apologize …for (v)

athletic (a)

champion (n)

clock (v)

compete (v)

competition (n)

congratulate … on (v)

congratulations!

contest (n)

creative (a)

detective (n)

entry procedure (n)

feel like (v)

find out (v)

general knowledge quiz(n)

insist (on) (v)

judge (n)

native speaker (n)

observe (v)

participant (n)

patter (v)

pay (v)

poem (n)

poetry (n)

prevent … from (v)

race (n)

recite (v)

representative (n)

score (v)

smoothly (adv)

spirit (n)

sponsor (v)

stimulate (v)

thank … for (v)

twinkle (n)

warn … against (v)

windowpane (n)

[ə'kju:z]

[əd'mit]

[ə'nauns]

['ænjuəl]

[ə'pɔlədʒaiz]

[æθ'letik]

['t∫æmpjən]

[klɔk]

[kəm'pi:t]

[,kɔmpi'ti∫n]

[kən'grætjuleit]

[kən,grætju'lei∫n]

[kən'test]

[kri:'eitiv]

[di'tektiv]

['entri prə'si:dʒə]

[fi:l laik]

[faind]

['dʒenərəl 'nɔlidʒ kwiz]

[in'sist]

['dʒʌdʒ]

['neitiv 'spi:kə]

[ə'bzə:v]

[pɑ:'tisipənt]

['pætə]

[pei]

['pouim]

['pouitri]

[pri'vent]

[reis]

[ri'sait]

[,repri'zentətiv]

[skɔ:]

['smu:đli]

['spirit]

['spɔnsə]

['stimjuleit]

[θæηk ]

['twiηkl]

[wɔ:n]

['windou'pein]

buộc tội

thừa nhận, thú nhận

công bố

hàng năm

xin lỗi

(thuộc) điền kinh

nhà vô địch

đạt, ghi được (thời gian)

thi đấu

cuộc thi đấu

chúc mừng

xin chúc mừng

cuộc thi đấu

sáng tạo

thám tử

thủ tục đăng ký

muốn

tìm ra

cuộc thi kiến thức phổ thông

khăng khăng đòi

giám khảo

người bản xứ

quan sát

người tham gia

rơi lộp độp

trả tiền

bài thơ,thơ ca

tập thơ

ngăn ngừa, cản

cuộc đua

ngâm, đọc (thơ)

đại diện

tính điểm

suôn sẻ

tinh thần, khí thế

tài trợ

khuyến khích

cảm ơn

cái nháy mắt

cảnh báo

ô cửa kính

Đánh giá bài viết
1 8.213
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm