92 Câu hỏi trắc nghiệm sinh học ôn thi Đại học

92 Câu hỏi trắc nghiệm sinh học ôn thi Đại học là tài liệu do trường THPT Phan Bội Châu soạn thảo mà VnDoc gửi tới các bạn với mong muốn giúp các bạn học sinh được làm quen với nhiều bài tập trắc nghiệm sinh học, luyện thi đại học môn sinh cũng như ôn thi tôt nghiệp được tốt hơn.

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM SINH HỌC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC

1/ Thành phần kiểu gen của mỗi quần thể có tính:

a/ Vừa đa dang, vừa đặc trưng
b/ Vừa đa dang, vừa đặc trưng, vừa ổn định
c/ Đa dạng, phát triển, ổn định và đặc trưng
d/ Đặc trưng và ổn định

2/ Điểm thể hiện trong quần thể tự phối là:

a/ Không xảy ra sự giao phối ngẫu nhiên
b/ Thiếu mối quan hệ thích ứng lẫn nhau về mặt sinh sản.
c/ Ít bộc lộ tính chất là một tổ chức tự nhiên so với quần thể giao phối.
d/ Cả a, b, c đều đúng

3/ Về mặt di truyền học, quần thể được phân chia thành:

a/ Quần thể cùng loài và quần thể khác loài.
b/ Quần thể một năm và quần thể nhiều năm.
c/ Quần thể sinh học và quần thể di truyền.
d/ Quần thể tự phối và quần thể giao phối

4/ Số thể dị hợp ngày càng giảm, thể đồng hợp ngày càng tăng được thấy ở:

a/ Quần thể giao phối b/ Quần thể tự phối
c/ Ở loài sinh sản sinh dưỡng d/ Ở loài sở hữu tính

5/ Trong quần thể giao phối khi đã cân bằng di truyền thì từ tỉ lệ phân bố các kiểu hình có thể lần lượt suy ra:

a/ Vốn gen của quần thể
b/ Tỉ lệ các kiểu gen tương ứng
c/ Tần số tương đối của các alen và tỉ lệ các kiểu gen.
d/ Tỉ lệ kiểu gen và tần số tương ứng của các alen.

6/ Quần thể giao phối là nhóm các cá thể (A) trải qua nhiều thế hệ đã cùng chung sống trong khoảng không gian xác định, trong đó các cá thể (B) với nhau và được (C) ở mức độ nhất định với các nhóm cá thể lân cận thuộc cùng loài đó.

a/ (A) : cùng loài, (B): quan hệ, (C): cách ly
b/ (A) : khác loài, (B): giao phối tự do, (C) trao đỏi
c/ (A) : cùng loài, (B): giao phối tự do, (C): cách ly
d/ (A) : cùng loài, (B): tác đông qua lại, (C): tiếp xúc

Đánh giá bài viết
1 1.557
Sắp xếp theo

    Luyện thi đại học khối B

    Xem thêm