Bài tập luyện đọc Tiếng Anh trình độ cơ bản: The Town Of Clarkson

Bài tập luyện đọc Tiếng Anh trình độ cơ bản: The Town Of Clarkson

Bài tập luyện đọc Tiếng Anh trình độ cơ bản chủ đề The Town Of Clarkson - Thị trấn Clarkson sẽ giúp bạn biết cách sử dụng các tính từ khi viết một đoạn văn về nơi bạn đang sinh sống, quê hương của bạn hay bất kỳ địa danh nào mà bạn muốn viết. Mời bạn làm các bài tập reading chủ đề Thị trấn Clarkson và tham khảo bài dịch dưới đây.

Bài tập luyện đọc Tiếng Anh trình độ cơ bản số 1

Bài tập luyện đọc Tiếng Anh trình độ cơ bản số 2

Bài tập luyện đọc Tiếng Anh trình độ cơ bản: My name is Ben

Bài tập luyện đọc Tiếng Anh trình độ cơ bản

The Town Of Clarkson

Clarkson is a large town. It has more than fifty thousand people living there. It sits next to a large river, the Clark River. Every day, people take the ferry from North Clarkson to South Clarkson to go to work.

Most people live in North Clarkson. There are many trees and the streets are very broad. When the sun shines and the children run and play in the safe streets, North Clarkson is a wonderful place to live.

South Clarkson has a lot of shops and factories. People don't live there, but they come in the morning to work. There is also a big stadium where the Clarkson Tigers play. On Sundays, many people go to watch their favorite team.

At the weekend, the people from Clarkson enjoy walking along the bank of the Clark River. They also sail small boats on the water and if there is a little wind, they fly kites in the large park.

Every year, Clarkson grows in size because a lot of people come to live there. The government builds more houses and the streets get busier. Maybe in the future, if the town continues to grow, it will become a city!

Bài dịch tham khảo:

Thị trấn Clarkson

Clarkson là một thị trấn lớn. Nó có hơn năm mươi ngàn người sống ở đó. Nó nằm bên cạnh một con sông lớn, sông Clark. Mỗi ngày, người dân đi phà từ Bắc đến Nam Clarkson để đi làm.

Hầu hết mọi người sống ở Bắc Clarkson. Ở đây có rất nhiều cây cối và các đường phố rất rộng. Khi mặt trời chiếu sáng và các em chạy và chơi trong các đường phố an toàn, Bắc Clarkson là một nơi tuyệt vời để sống.

Nam Clarkson có rất nhiều cửa hàng và nhà máy. Người ta không sống ở đó, nhưng họ đến vào buổi sáng để làm việc. Ngoài ra còn có một sân vận động lớn, nơi những đội bóng của Clarkson thi đấu. Vào ngày chủ nhật, nhiều người đi xem đội bóng yêu thích của họ.

Vào cuối tuần, người dân từ Clarkson thường đi bộ dọc theo bờ sông Clark. Họ cũng đi thuyền thuyền nhỏ trên mặt nước và nếu có một ít gió, họ thả diều trong công viên rộng lớn.

Mỗi năm, Clarkson ngày càng được mở rộng vì rất nhiều người dân đến sinh sống ở đó. Chính phủ xây dựng nhiều nhà cửa và các con phố trở nên náo nhiệt hơn. Có lẽ trong tương lai, nếu thị trấn tiếp tục phát triển, nó sẽ trở thành một thành phố!

The Town Of Clarkson - Multiple Choice

Choose the best answer for each of these questions.

1. What is there near Clarkson?

a) mountains

b) sea

c) river

2. What is there in North Clarkson?

a) wide streets

b) factories

c) offices

3. Where is the stadium?

a) outside the town

b) near the river

c) South Clarkson

4. What do people in Clarkson do at the weekend?

a) go for walks

b) have barbecues

c) swim in the river

5. Which statement is true?

a) Clarkson is a city

b) Clarkson is a bad place to live

c) Clarkson is a popular town

The Town Of Clarkson - True or False?

Look at the following sentences. Are they true or false?

1. Nearly fifty thousand people live in Clarkson.

2. The Clark River is a big river.

3. Most of the houses are in South Clarkson.

4. The local sports team is the Clarkson Tigers.

5. The sports team plays on Saturdays.

6. There is a large park in Clarkson.

7. Many new people come to Clarkson to live.

8. Clarkson is now so big that it's a city.

The Town Of Clarkson - Forming Questions

Look at the answers to questions about Clarkson and its people. Now complete the questions.

E.g.

What is the name of the town?

It's called Clarkson.

1. How __________________________________ in Clarkson?

More than fifty thousand.

2. What __________________________________?

The Clark River.

3. How __________________________________ to work?

By ferry.

4. Where __________________________________?

They are in South Clarkson.

5. What is __________________________________ Clarkson?

The Clarkson Tigers.

6. What __________________________________ at the weekend?

They go walking or sail boats. Sometimes they fly kites.

7. Why does __________________________________ houses?

Because many new people come to live in Clarkson.

Đánh giá bài viết
1 1.794
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện đọc tiếng Anh Xem thêm