Bài tập Unit 9 lớp 6 Cities of the world

Bài tập tiếng Anh 6 Unit 9 Cities of the world có đáp án

Bài tập tiếng Anh Unit 9 lớp 6 Cities of the world có đáp án nằm trọng bộ bài tập tiếng Anh 6 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 9 Cities of the world có đáp án đươc biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 6 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả. 

Viết dạng quá khứ đơn và dạng quá khứ phân từ của các động từ sau:

Verb

Past

Past participle

Verb

Past

Past participle

Do

 

 

See

 

 

Go

 

 

Meet

 

 

Drive

 

 

Have

 

 

Hit

 

 

Drink

 

 

Break

 

 

Lose

 

 

Eat

 

 

Put

 

 

Be

 

 

Spend

 

 

Find

 

 

Get

 

 

Fight

 

 

Work

 

 

Watch

 

 

Swim

 

 

Close

 

 

Cut

 

 

Điền “For” hoặc “Since” vào chỗ trống thích hợp:

1. It has been raining ................................... lunchtime.

2. My boss will go away ................................... the next ten days.

3. I’m staying in England ................................... a year.

4. She has lived in London ................................... 1985.

5. Please hurry up! We have been waiting ................................... an hour.

6. I have known her ................................... January.

7. Nam’s father has worked in this company ................................... 20 years.

8. Have you learned English ................................... a long time?

9. I haven’t seen Tom ................................... we left school.

10. The house is very dirty. We haven’t cleaned it ................................... years.

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:

1. The last time we saw her was on Christmas day.

We haven’t __________________________

2. I haven’t eaten this kind of food before.

This is __________________________

3. It started raining an hour ago.

It has __________________________

4. We haven’t visited my grandfather for two months.

The last time __________________________

5. I have studied English for three years.

I began __________________________

6. My brother hasn’t seen his best friend for nearly five years.

It’s __________________________

7. When did you start learning English?

How long __________________________

8. We started living here fifteen years ago.

We have __________________________

9. The last time she visited me was five years ago.

She hasn’t __________________________

10. I last wrote to my uncle in July.

I haven’t __________________________

Download Đề thi & Đáp án tại: Đề kiểm tra tiếng Anh 6 Unit 9 Cities of the world có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 461
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm