Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Bộ Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 là đề thi Toán lớp 1 kì 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 học kỳ 2 thêm linh hoạt và chủ động hơn.

1. Ma trận nội dung Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 1

Mạch kiến thức, kỹ năng

Số câu/Số điểm

Mức 1 (3)

Mức 2 (4)

Mức 3 (2)

Mức 4 (1)

Tổng

SỐ HỌC:

- Đọc, viết, sắp xếp thứ tự các số trong phạm vi 100.

- Cộng trừ không nhớ các số trong phạm vi 100.

Số câu

3

3

1

7

Số điểm

3

3

1

7

ĐẠI LƯỢNG:

-Đo, vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

HÌNH HỌC

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

GIẢI TOÁN:

- Giải toán có lời văn bằng 1 phép tính .

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

2. Ma trận câu hỏi Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 1

CHỦ ĐỀ

Số câu

Mức 1
(3 TN)

Mức 2
(3 TN, 1TL)

Mức 3
(2 TL)

Mức 4
(1 TL)

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

SỐ HỌC

Số câu

3

3

1

6

1

Câu số

1,2,3.

4,5,6

7

ĐẠI LƯỢNG

Số câu

1

1

Câu số

10

HÌNH HỌC

Số câu

1

1

Câu số

8

GIẢI TOÁN

Số câu

1

1

Câu số

9

3. Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC ….

Lớp …………………………………..

Họ và tên:……………………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học: 2019 – 2020

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Điểm

Lời nhận xét

Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:

a. Trong các số 47, 41, 59, 43, số bé nhất là:

A. 47

B. 41

C. 59

D. 43

b. Trong các số 60, 70, 40, 50, số tròn chục lớn nhất là:

A. 60

B. 70

C. 40

D. 50

Câu 2. Cho dãy số sau:

30

40

50

70

Số tiếp theo cần điền vào ô trống là:

A. 40

B. 50

C. 60

D. 70

Câu 3. Số liền sau số 34 là số:

A. 35

B. 34

C. 33

D. 40

Câu 4. Số Ba mươi lăm viết là:

A. 305

B. 315

C. 35

D. 39

Câu 5. Kết quả phép tính 45 + 4 – 9 là:

A. 40

B. 47

C. 45

D. 45

Câu 6. Kết quả phép tính 58 – 8 + 0 là:

A. 50

B. 58

C. 60

D. 48

Câu 7. Tính:

15 + 14 =

20 + 23 =

33 + 12 =

Câu 8. Hình bên có:

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

a. …. Hình tam giác.

b. …. Hình vuông.

Câu 9. Lớp 1A có 33 học sinh, lớp 1B có 23 học sinh. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 10. Đoạn thẳng AB dài 8 cm, đoạn thẳng AO dài 5 cm. Hỏi đoạn thẳng OB dài mấy cm?

Trả lời: Đoạn thẳng OB dài……..cm

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 1

Câu 1.

a. (0,5 điểm) B

b. (0,5 điểm) B

Câu 2. (1 điểm) C

Câu 3. (1 điểm) A.

Câu 4. (1 điểm) C

Câu 5. (1 điểm) A

Câu 6. (1 điểm) A

Câu 7. (1 điểm).Tính:

15 + 14 = 29

20 + 23 = 43

33 + 12 = 45

Câu 8. (1 điểm). Hình bên có:

a. 0 hình tam giác.

b. 5 hình vuông.

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải

Cả hai lớp có tất cả là:

33 + 23 = 56 (học sinh)

Đáp số: 56 học sinh

Câu 10. (1 điểm) Đoạn thẳng OB dài 3 cm

5. Đề bài Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 3:

Câu 1: Kết quả của phép tính 50 - 30 là:

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

Câu 2: Số liền sau của 64 là:

A. 46

B. 63

C. 65

D. 10

Câu 3: Kết quả của phép tính 15 + 2 + 1 là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 25 + ...... = 30

b) ...... - 5 = 10

Câu 5: Viết các số 28, 76, 34, 64

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: . . . .; . . . . . ;. . . . . . ;. . . . . . . . .

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: . . . . .;. . . . . ;. . . . . . ;. . . . . . . . .

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

a) 36 + 12      b) 26 + 63       c) 78 - 51        d) 75 - 45

….………… ……………. …………….. ………………

….………… ……………. …………….. ………………

….………… ……………. …………….. ………………

Câu 7: Điền Dấu >;<;=

63 .... 36                                      38 .... 30 + 8

41 .... 43                                      90 + 4 .... 95

Câu 8: Nối phép tính với kết quả cho thích hợp:

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020

Câu 9: Hình vẽ bên có mấy điểm? (1 điểm)

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020

Câu 10: Nhà em có 57 con gà, mẹ bán đi 24 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà?

Bài giải

….…………………………………………………………..

….…………………………………………………………..

….…………………………………………………………..

….…………………………………………………………..

6. Ma trận Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 2

Mạch kiến thức.
kĩ năng

Số câu và
số điển

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số học
đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100

Số câu

1

2

1

3

1

Số điểm

1

2

1

3

1

Cộng, trừ trong
phạm vi 100

Số câu

2

1

2

3

2

Số điểm

2

1

2

3

2

2. Hình học
Nhận dạng các hình
đã học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

3

1

3

1

2

6

4

Số điểm

3

1

3

1

2

6

4

7. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 2

Câu 1: B (1 điểm)

Câu 2: C (1 điểm)

Câu 3: B (1 điểm)

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)

a, 25 + 5 = 30

b, 15 - 5 = 10

Câu 5: Viết các số 28, 76, 34, 64 (1 điểm)

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 28; 34; 64; 76

c. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 76; 64; 34; 28

Câu 6: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020

Câu 7: (1 điểm)

63 > 36                             38 = 30 + 8

41 < 43                             90 + 4 < 95

Câu 8: Nối phép tính với kết quả cho thích hợp: (nối đúng mỗi phép tính được 0,25đ)

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020

Câu 9: 1 điểm

Có 4 điểm.

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải

Nhà em còn lại là: (0,25 đ)

57 - 24 = 33 (con gà) (0,5đ)

Đáp số: 33 con gà (0,25 đ).

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019-2020:

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 1 năm 2019 - 2020 đầy đủ các môn

Với những tài liệu lý thuyết đã giúp các em học sinh lớp 1 có thể tham khảo cũng như tự có thể làm các bài tập từ đơn giản đến khó để tự mình củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng học Toán lớp 1. Đối với các em lớp 1 thì học cần được sự hỗ trợ của bố mẹ và thầy cô thật nhiều, vì thế mà các bậc phụ huynh và thầy cô hãy luôn đồng hành cùng các con trên các chặng đường nhé!

Ngoài Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

    Xem thêm