Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Tiếng Việt lớp 5 - Học kì 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG LỚP 5
MÔN TIẾNG VIỆT 5
Học 2
19
TĐ:
Người công
dân số một
- Biết đọc đúng ngữ điệu văn bản kịch, phân biệt được lời
tác giả với lời nhân vật (anh Thành, anh Lê).
- Hiểu được tâm trạng day dứt, trăn trở m đường cứu
nước của Nguyễn Tất Thành. Trả lời được các câu hỏi 1, 2
3 (không cần giải thích do).
- HS khá, giỏi
phân vai đọc
diễn cảm vở
kịch, thể hiện
được tính cách
nhân vật (câu
hỏi 4).
CT: Nghe- viết
Nhà yêu nước
Nguyễn Trung
Trực
- Viết đúng bài CT, không mắc quá 5 lỗi trong bài, trình
bày đúng hình thức văn xuôi.
- Làm được BT2, BT(3)a/b, hoặc BT CT phương ngữ do
GV soạn.
LT&C:
Câu ghép
- Nắm lược khái niệm câu ghép câu do nhiều vế câu
ghép lại; mỗi vế u ghép thường cấu tạo giống một câu
đơn thể hiện một ý mối quan hệ chặt chẽ với ý của
những vế câu khác (ND Ghi nhớ).
- Nhận biết được câu ghép, xác định được các vế câu trong
câu ghép (BT1, mục III); thêm được một vế câu vào chỗ
trống để tạo thành câu ghép (BT3)
- HS khá, giỏi
thực hiện được
yêu cầu của
BT2 (trả lời
câu hỏi, giải
thích do).
KC:
Chiếc đồng h
- Kể được từng đoạn toàn bộ câu chuyện dựa vào tranh
minh họa trong SGK; kể đúng đầy đủ nội dung câu
chuyện.
- Biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện.
*GDĐĐ HCM: Bac Hồ người trách nhiệm với đất
nước, trách nhiệm GD mọi người để tương lai đất nước tốt
đẹp hơn.
TĐ:
Người công
dân số một (tt)
- Biết đọc đúng một văn bản kịch, phân biệt được lời các
nhân vật, lời tác giả.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Qua việc Nguyễn Tất Thành
quyết tâm đi tìm đường cứu nước, cứu dân, tác giả ca ngợi
lòng yêu nước, tầm nhìn xa quyết tâm cứu nước của
người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Trả lời được các câu
hỏi 1, 2 câu hỏi 3 (không yêu cầu giải thích do).
*GDĐĐ HCM: GD tinh thần yêu nước, dũng cảm tìm
đường cứu nước của Bác.
HS khá, giỏi
biết đọc phân
vai, diễn cảm
đoạn kịch,
giọng đọc thể
hiện được tính
cách của từng
nhân vật (câu
hỏi 4)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
TLV:
Luyện tập tả
người (Dựng
đoạn mở bài)
- Nhận biết được hai kiểu mở bài (trực tiếp gián tiếp)
trong bài n tả người (BT1).
- Viết được đoạn mở bài theo kiểu trực tiếp cho 2 trong 4
đề BT2.
LT&C:
Cách nối các
vế câu ghép
- Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng các quan hệ từ
nối c vế câu ghép không dùng từ nối (ND Ghi nhớ).
- Nhận biết được câu ghép trong đoạn văn (BT1, mục III);
viết được đoạn văn theo yêu cầu của BT2.
TLV:
Luyện tập tả
người (Dựng
đoạn kết bài)
- Nhận biết được hai kiểu kết bài (mở rộng không mở
rộng ) qua hai đoạn kết bài trong SGK (BT1).
- Viết được hai đoạn kết bài theo yêu cầu của BT2.
- HS khá, giỏi
làm được BT3
(tự nghĩ đề bài,
viết đoạn kết
bài).
20
TĐ:
Thái Trần
Thủ Độ
- Biết đọc diễn cảm bài văn, đọc phân biệt được các lời
nhân vật.
- Hiểu: Thái Trần Thủ Độ người gương mẫu, nghiêm
minh, công bằng, không tình riêng mà làm sai phép
nước. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK)
CT:
Nghe- viết:
Cánh cam lạc
mẹ
- Viết đúng bài CT, không mắc quá 5 lỗi trong bài, trình
bài đúng nh thức i thơ.
- Làm được BT (2)a/b, hoặc BT CT phương ngữ do GV
soạn.
*GDMT: GD tình cảm u quý các loài vật trong MT thiên
nhiên, nâng cao ý thức BVMT
LT&C:
MRVT:
Công dân
- Hiểu nghĩa của từ công daanI (BT1); xếp được một số t
chứa tiếng công vào nhóm thích hợp theo yêu cầu của BT2;
nắm được một số từ đồng nghĩa với từ công dân sử
dụng phù hợp với n cảnh (BT3, BT4)
HS khá, giỏi
làm được BT4
giải thích
do không thay
được từ khác .
KC:
Kể chuyện đã
nghe, đã đọc
- Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc về những tấm
gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn
minh; biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
TĐ:
Nhà tài tr đặc
biệt của Cách
mạng
- Biết đọc diễm cảm bài văn, nhấn giọng khi đọc các con số
nói về sự đóng góp tiền của của ông Đỗ Đình Thiện cho
Cách mạng.
- Hiểu nội dung: Biểu dương nhà sản yêu nước Đỗ Đình
Thiện ủng hộ tài trợ tiền của cho Cách mạng. (Tr lời
được các câu hỏi 1, 2)
- Hs khá, giỏi
phát biểu được
những suy nghĩ
của mình về
trách nhiệm
công dân với
đất nước (câu
hỏi 3).
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
TLV:
Tả người
(Kiểm tra viết)
- Viết được bài văn tả người bố cục ràng, đủ ba phần
(mở bài, thân bài, kết bài); đúng ý, dùng từ, đặt câu đúng.
Ra đề phù hợp
với địa phương
LT&C:
Nối các vế câu
ghép bằng
quan hệ t
- Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (ND
Ghi nhớ).
- Nhận biết được các quan hệ từ, cặp quan hệ từ được sử
dụng trong câu ghép (BT1); biết cách dùng các quan hệ từ
để nối c vế câu ghép (BT3).
- HS khá, giỏi
giải thích
ràng do
sao lược bớt
quan hệ từ
trong đoạn văn
BT2.
TLV:
Lập chương
trình hoạt
động
- Bước đầu biết cách lập chương trình hoạt động cho buổi
sinh hoạt tập thể.
- Xây dựng được chương trình liên hoan văn nghệ của lớp
chào mừng ngày 20/11 (theo nhóm).
*GDKNS:
- Hợp tác(ý thức tập thể, làm việc nhóm, hoàn
thành chương trihf hoạt động).- Thể hiện sự tự tin.- Đảm
nhận trách nhiệm
21
TĐ:
Trí dũng song
toàn
- Biết đọc diễn cảm bài văn, đọc phân biệt giọng của các
nhân vật.
- Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song
toàn, bảo vệ được danh dự, quyền lợi đất nước. (Trả lời
được các câu hỏi trong SGK)
*GDKNS
: Tự nhận thức (nhận thức được trách nhiệm công
dân của mình, tăng thêm ý thức tự hào, tự trọng, tự tôn dân
tộc).- duy sáng tạo
CT:
Nghe - viết
Trí dũng song
toàn
- Viết đúng bài CT, không mắc quá 5 lỗi trong bài, trình
bày đúng hình thức văn xuôi.
- Làm được BT(2) a/b, hoặc BT(3)a/b, hoặc BT CT phương
ngữ do GV soan.
LT&C:
MRVT:
Công dân
- Làm được BT1, 2.
- Viết được đoạn n về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi
công dân theo yêu cầu của BT3.
KC:
Kể chuyện
được chứng
kiến hoặc
tham gia
- kể được một câu chuyện về việc làm của những công dân
nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ công trình công cộng, các di tích
lịch sử- n hóa, hoặc một việc làm thể hiện ý thức chấp
hành Luật Giao thông đường bộ hoặc một việc làm thể hiện
lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ.
TĐ:
Tiếng rao đêm
- Biết đọc diễn cảm bài văn, giọng đọc thay đổi linh hoạt
thể hiện được nội dung truyện.
- Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi hành động dũng cảm cứu người
của anh thương binh. (Trả lời được các u hỏi 1, 2, 3)

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Tiếng Việt lớp 5

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Tiếng Việt lớp 5 - Học kì 2 tổng hợp các bài học kiến thức trọng tâm, mức độ cần đạt của mỗi bài học Tiếng Việt lớp 5 trong chương trình học. Đây là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ trọn bộ chuẩn kiến thức.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5 các môn học

Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình học môn Tiếng Việt lớp 5 - Học kì 2 cho các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt hiệu quả cao. Thúc đẩy và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Đánh giá bài viết
5 6.731
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 5 Xem thêm