Công thức tính giá vốn bán hàng

Cách tính giá vốn bán hàng

Giá vốn hàng hóa là một trong những yếu tố mà các nhà đầu tư quan tâm trong quá trình kinh doanh, chính vì vậy nắm rõ được cách tính giá vốn hàng bán là việc rất cần thiết. Trong bài viết này VnDoc xin được chia sẻ cho các bạn hiểu rõ hơn về giá vốn là gì và các phương pháp tính giá vốn bán hàng.

1. Giá vốn hàng bán là gì?

- Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ. Trị giá vốn hàng bán bao gồm trị giá vốn của thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư bán ra trong kỳ; các chi phí liên quan đến các hoạt động kinh doanh, đầu tư bất động sản như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nghiệp vụ cho thuê bất động sản đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động (trường hợp phát sinh không lớn); chi phí nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư.

2. Các phương pháp tính giá vốn

Xác định giá vốn hàng bán.

Muốn kế toán giá vốn hàng bán cần xác định đúng đắn giá vốn hàng bán.

Giá vốn hàng bán được sử dụng để xác định kết quả kinh doanh là toàn bộ chi phí kinh doanh liên quan đến quá trình bán hàng, bao gồm giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp thương mại, trị giá vốn hàng xuất kho để bán, bao gồm trị giá mua thực tế và chi phí thu mua của số hàng đã xuất kho.

Trị giá vốn hàng xuất kho để bán được tính bằng một trong những phương pháp sau:

Phương pháp giá thực tế đích danh

Theo phương pháp này hàng hoá nhập kho từng lô theo giá nào thì xuất kho theo giá đó không quan tâm đến thời gian nhập xuất phương pháp này phản ánh chính xác từng lô hàng xuất nhưng công việc rất phức tạp đòi hỏi thủ kho phải nắm được chi tiết từng lô hàng. Phương pháp này thường được áp dụng với hàng hoá có giá trị cao nhập theo lô và bảo quản riêng theo từng lô của mỗi lần nhập.

Phương pháp nhập trước, xuất trước

Phương pháp này dựa trên giả định hàng hoá nào nhập kho trước thì xuất trước và lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Trị giá mua thực tế hàng hoá xuất kho trong kỳ tính theo đơn giá mua thực tế nhập trước.

Phương pháp nhập sau- xuất trước

Phương pháp này dựa trên giả định là hàng nhập sau được xuất trước, lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Trị giá mua thực tế hàng xuất kho tính theo đơn giá mua hàng nhập sau. Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập đầu tiên

Phương pháp giá thực tế bình quân gia quyền

Theo phương pháp này hàng hoá xuất kho chưa ghi sổ, cuối tháng căn cứ vào số tồn đầu kỳ và số nhập trong kỳ kế toán tính được giá bình quân của hàng hoá theo công thức:
cách tính giá vốn hàng bán

Trị giá mua thực tế của hàng hoá xuất kho = số lượng hàng hoá xuất kho* đơn giá thực tế bình quân

Phương pháp giá hạch toán

Đối với các doanh nghiệp mua hàng hoá vật tư thường xuyên có sự biến động về giá cả, khối lượng chủng loại vật tư hàng hoá nhập, xuất kho nhiều thì có thế sử dụng giá hạch toán để tính trị giá vốn thực tế của hàng xuất kho.Giá hạch toán là loại giá ổn định do doanh nghiệp xây dựng, giá này không có tác dụng giao dịch với bên ngoài.Việc nhập xuất trước hết phải tính hệ số giữa giá thực tế và giá hạch toán của hàng luân chuyển trong kỳ

Cách tính giá vốn bán hàng

Sau khi tính trị giá thực tế của hàng xuất trong kỳ
Phương pháp tính giá vốn bán hàng

Cách tính giá vốn hàng bán thực tế theo phương pháp cân đối

Theo phương pháp này, trước hết tính trị giá thực tế của hàng còn lại cuối kỳ bằng cách lấy số lượng còn lại cuối kỳ nhân với đơn giá mua lần cuối cùng trong tháng.sau đó dùng công thức cân đối để tính trị giá mua thực tế của hàng xuất kho
cách tính giá vốn theo phương pháp cân đối

Để tính được trị giá vốn thực tế của hàng xuất kho cần phải phân bổ chi phí thu mua cho số hàng đã xuất kho theo công thức:
cách tính giá vốn hàng hóa bán ra

Phương pháp tính theo đơn giá tồn đầu kỳ

Trị giá hàng xuất kho=số lượng hàng hoá xuất kho *đơn giá mua thực tế hàng tồn đầu kỳ

3. Tính giá vốn hàng bán:

Sau khi tính được trị giá vốn của hàng xuất kho để bán và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp của số hàng đã bán kế toán tổng hợp lại để tính trị giá vốn hàng bán theo công thức:
tính giá vốn hàng bán

4. Cách tính giá vốn hàng bán:

a.Trường hợp doanh nghiệp bán hàng theo phương thức trực tiếp:

– Khi doanh nghiệp xuất kho sản phẩm hàng hoá để bán:

Nợ 632 – giá vốn thực tế của hàng hoá xuất kho

Có 156,155

– Hàng hoá được bán theo phương pháp giao tay ba:

Nợ 632 – giá vốn hàng bán

Nợ 133 – thuế GTGT

Có 111,112,331…

– Trường hợp doanh nghiệp sản xuất hàng hoá hoàn thành nhưng không nhập kho mà bán ngay, kế toán ghi:

Nợ 632 – giá vốn hàng bán

Có 154 – chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

– Cuối kỳ, kết chuyển trị giá vốn hàng xuất kho đã bán vào bên nợ TK 911- xác định kết quả kinh doanh, kế toán ghi:

Nợ 911 – xác định kết quả kinh doanh

Có 632 – giá vốn hàng bán

b. Trường hợp doanh nghiệp bán hàng theo phương thức gửi bán:

– Đối với đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:

căn cứ vào phiếu xuất kho gửi thành phẩm, hàng hoá đi bán hoặc gửi cho các đại lý nhờ bán hộ, kế toán ghi:

Nợ 157 – hàng gửi bán

Có 155 – thành phẩm

Có 156 – hàng hoá

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng gửi đi bán ngay không nhập kho,kế toán ghi:

Nợ 157 – hàng gửi bán

Có 331 – phải trả cho người bán

– Căn cứ vào giấy thông báo chấp nhận thanh toán hoặc chứng từ thanh toán của khách hàng, của cơ sở đại lý bán hộ và các chứng từ thanh toán khác, kế toán kết chuyển trị giá vốn của hàng đã bán sang bên nợ TK 632 – giá vốn hàng bán.

Nợ 632 – giá vốn hàng bán

Có 157 – hàng gửi bán

Thành phẩm, hàng hoá đã gửi hoặc dịch vụ đã được thực hiện, khách hàng không chấp nhận, kế toán phản ánh nghiệp vụ nhập kho:

Nợ 155 – thành phẩm

Nợ 156 – hàng hoá

Có 157 – hàng gửi bán

– Đối với các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Đầu kỳ kết chuyển trị giá thành phẩm gửi đi bán cuối kỳ nhưng chưa chấp nhận thanh toán, kế toán ghi:

Nợ 632 – giá vốn hàng bán

Có 157 – hàng gửi đi bán

Cuối kỳ, căn cứ vào kết quả kiểm kê thành phẩm gửi đi bán nhưng chưa xác định là bán,kế toán ghi:

Nợ 157 – hàng gửi đi bán

Có 632 – giá vốn hàng bán

Đánh giá bài viết
1 5.445
Sắp xếp theo
    Trung cấp - Học nghề Xem thêm