Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc

MA TRẬN ĐỀ
Mức độ nhận thức
Nội dung
Biết
Hiểu
Vận dụng
Vận dụng
cao
Tổng
Lớp 10
Cấu hình e của
nguyên tử, ion,
bảng tuần hoàn
Liên kết hóa
học, phản ứng
oxi hóa khử
Bài tập về
nhóm halogen,
oxi, lưu huỳnh
Bài tập tổng
hợp về
H
2
SO
4
; HCl
Số câu
2
2
1
1
6
Lớp 11
Màu sắc của
phenolphtalein
trong MT dd
NH
3
.. Chất nào
muối axit. Xác
định loại chất
trong số các chất
cho trước(ancol
no, đơn, hở)
Xác định
hidrocacbon
tham gia phản
ứng cộng Br
2
.
Thí nghiệm
điều chế C
2
H
2
từ
canxicacbua.
Bài tập về PT
ion thu gọn
Bài tập về CO
khử oxit kim
loại rồi CO
2
dẫn qua nước
vôi trong. Bài
tập về HCO
3
-
và CO
3
2-
tác
dụng từ từ với
dd H
+
.
Bài tập tổng
hợp về
hidrocacbon.
Bài tập về
ancol, axit.
Bài tập tổng
hợp về HNO
3
(hh H
2
SO
4
NaNO
3
)với
các kim loại
hợp
chất,..bài tập
về
hidrocacbon.
Số câu
3
3
1
1
8
Lớp 12
CTPT của
cacbohidrat;
este, tên gọi
Tính lượng bạc
sinh ra khi biết
khối lượng
cacbohidrat;
xác định
CTCT của este
Mối quan hệ
của các hợp
chất có nhóm
chức, bài tập
về este ; chất
béo;
cacbohidrat;
Bài tập tổng
hợp hữu cơ;
bài tập tổng
hợp
bài tập tổng
hợp về
Số câu
4
6
10
6
2
9
11
12
8
ĐỀ THI KSCL THPT QUỐC GIA LẦN THỨ 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
BÀI THI KHTN – MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40câu trắc nghiệm)
đề thi 121
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Cho 1 nguyên tử của nguyên tố X, có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s
1
. Nguyên tố này nhóm
nào trong bảng tuần hoàn, biết chúng có tổng e trên các phân lớp d là 5.
A. IA. B. IB. C. VIB. D. IVB.
Câu 2: Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trịcực?
A. Cl
2
. B. NH
3
. C. NaCl. D. O
2
.
Câu 3: A có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản. Khi phân tích A thu được kết quả: 50%
C, 5,56% H, 44,44%O theo khối lượng. Khi thuỷ phân A bằng dung dịch H
2
SO
4
loãng thu được 2 sản
phẩm đều tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của A là
A. HCOO-CH=CH-CH
3
. B. HCOO-CH=CH
2
.
C. CH
2
=CH-CHO. D. (HCOO)
2
C
2
H
4
.
Câu 4: Cho m gam fructozơ tác dụng hết với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
dư, thu được
2,16 gam Ag. Giá trị của m là:
A. 7,2. B. 3,6. C. 1,8. D. 2,4.
Câu 5: Cho các chất: axit axetic; saccarozơ; axeton; andehit fomic. Số chất tác dụng được với
Cu(OH)
2
/ OH
-
là:
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 6: Cho 5,76 gam axit hữu Y đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO
3
thu được 7,28 gam
muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là
A. CH
3
COOH. B. CH
3
-CH
2
-COOH.
C. CH
2
=CHCOOH. D. CH
2
=CH-CH
2
COOH.

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 41
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm