Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo lần 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ tên: …………………………………………………………................... Lớp 12…..
Số báo danh: ……………............................
Cho: H = 1, C =12, O = 16, N =14, Cl = 35,5, S =32, P=31, Li = 7, Na = 23, K = 39, Ca = 40, Mg = 24, Ba = 137,
Al = 27, Cu = 64, Zn = 65, Pb = 207, Ag = 108.
Câu 1 :
Dung dịch X gồm: 0,1 mol K
+
; 0,2 mol Mg
2+
; 0,1 mol Na
+
; 0,2 mol Cl
-
a mol Y
2-
. cạn dung dịch X, thu
được m gam muối khan. Ion Y
2-
giá trị của m ?
A.
2
4
SO
56,5.
B.
2
3
CO
42,1.
C.
2
4
SO
37,3.
2
3
CO
30,1.
Câu 2 :
Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp A gồm Mg Fe bằng dung dịch H
2
SO
4 loãng
lấy thì thu được 1 gam khí
H
2
. Tính khối lượng muối tạo thành ?
A.
55,5 gam.
B.
68 gam.
C.
51 gam.
82 gam.
Câu 3 :
Sau khi kết thúc phản ứng, t nghiệm nào sau đây không tạo muối Fe
3+
?
A.
Hòa tan Fe(NO
3
)
2
trong dung dịch H
2
SO
4
loãng B. Hòa tan Fe (dư) trong dung dịch HNO
3 loãng
C.
Hòa tan FeCl
2
trong dung dịch AgNO
3
D. Hòa tan Fe
2
O
3
trong dung dịch HNO
3 loãng
Câu 4 :
Este nào sau đây no, đơn chức mạch hở ?
A.
HCOOCH
3
B.
CH
3
COOCH=CH
2
C.
C
6
H
5
COOCH
3
(HCOO)
2
C
2
H
4
Câu 5 :
Cho m gam glucozơ tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO
3
/NH
3
thu được 21,6 gam bạc. Xác định giá
trị m? Biết rằng hiệu suất phản ứng đạt 90%.
A.
20,0.
B.
18,0.
C.
16,2.
40,0.
Câu 6 :
Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly 1 mol Ala. Số liên kết peptit trong
phân tử X là?
A.
1
B.
4
C.
3
2
Câu 7 :
Cho các chất sau: axetilen, etilen, benzen, buta-1,3-đien, stiren, toluen, anlylbenzen, vinyl axetat. Số chất tác
dụng được với dung dịch brom là?
A.
8
B.
6
C.
5
7
Câu 8 :
Cho các phát biểu sau:
(1) Nhôm kim loại nhẹ, tính khử mạnh, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.
(2) Các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước điều kiện thường.
(3) Trong công nghiệp, các kim loại kiềm được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch.
(4) Dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét chịu hạn cho cây.
(5) Nước cứng nước nhiều ion Ca
2+
Ba
2+
.
(6) Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, chất cầm màu trong nhuộm vải.
Số phát biểu không đúng là?
A.
2
B.
4
C.
5
3
Câu 9 :
Cho 200 ml dung dịch AlCl
3
1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được 15,6
TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO
GV ra đề: Đặng Thị Nhung
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 LẦN 03
Môn Hóa học 12 (năm học 2018 - 2019)
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
(Đề gồm có 04 trang)
ĐỀ A
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
gam. Giá trị lớn nhất của V là?
A.
1,2.
B.
1,8.
C.
2,4.
2.
Câu 10 :
Hòa tan hoàn toàn 9,6 gam hỗn hợp A: Ca MgO cần vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Xác định giá trị V?
A.
0,48
B.
0,12
C.
Kết quả khác
0,24
Câu 11 :
Kim loại nào sau đây tính khử mạnh nhất ?
A.
Ag
B.
Fe
C.
Cu
Mg
Câu 12 :
Cho 6,5 gam Zn tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 3M thì thu được V lít khí H
2
(đktc). Xác định giá trị V?
A.
3,36.
B.
6,72.
C.
4,48.
2,24.
Câu 13 :
Cho hỗn hợp gồm Fe Cu vào dung dịch HNO
3
thấy thoát ra khí NO. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu
được hỗn hợp kim loại dung dịch X. Các chất trong dung dịch X gồm?
A.
Fe(NO
3
)
3
B.
Fe(NO
3
)
2
Cu(NO
3
)
2
C.
Fe(NO
3
)
2
HNO
3
Fe(NO
3
)
2
Câu 14 :
Cho 29,4 gam một α-amino axit mạch không phân nhánh X (có một nhóm NH
2
) tác dụng với dung dịch
NaOH dư, thu được 38,2 gam muối. Mặt khác, khi cho 29,4 gam X phản ứng với dung dich HCl dư, thu
được 36,7 gam muối. n gọi của X là?
A.
Alanin
B.
Axit aminoaxetic
C.
Axit glutamic
Valin
Câu 15 :
Benzyl axetat mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là?
A.
CH
3
COOCH
2
C
6
H
5
B.
CH
3
COOC
6
H
5
C.
CH
3
COOC
6
H
4
CH
3
CH
3
COO(CH
2
)
2
CH(CH
3
)
2
Câu 16 :
Sữa đậu nành rất bổ dưỡng cho sức khỏe. Uống sữa đậu nành tốt nhất khi :
A.
Uống sữa cùng với nước cam hoặc nước chanh
B.
Uống sữa từ sáng sớm
C.
Sau bữa ăn sáng khoảng 1-2 giờ
D.
Uống lúc nào cũng được
Câu 17 :
Cho lần lượt các dung dịch: MgCl
2
; FeCl
2
; AlCl
3
; CuCl
2
; ZnSO
4
vào dung dịch Ba(OH)
2
thấy sau phản
ứng được x kết tủa. Cũng cho lần lượt c dung dịch trên o nước NH
3
thấy sau phản ứng được y kết tủa.
Giá trị (x + y) là?
A.
5
B.
6
C.
7
8
Câu 18 :
Chất nào sau đây nhiều đồng phân nhất ?
A.
C
4
H
10
B.
C
3
H
9
N
C.
C
3
H
8
O
C
2
H
4
O
2
Câu 19 :
Biết rằng trong mùi tanh của (đặc biệt mè) hỗn hợp các amin (nhiều nhất trimetylamin) một số
chất khác. Để khử mùi tanh của trước khi nầu ta thể dùng dung dịch chất nào sau đây ?
A.
Giấm ăn
B.
Xôđa
C.
Xút
Nước vôi trong
Câu 20 :
PE (polietilen) được tổng hợp từ monome ban đầu công thức cấu tạo là?
A.
CH
2
=CH
2
B.
CH
2
=CHCl
C.
CH≡CH
CH
2
=CH
2
-CH
3
Câu 21 :
Thủy phân hoàn toàn este CH
3
COOCH=CH
2
trong dung dịch NaOH đun nóng thu được sản phẩm là?
A.
CH
3
COONa CH
3
CHO
B.
CH
3
COOH CH
2
=CH-OH
C.
CH
3
COONa CH
2
=CH-OH
D.
CH
3
COOH CH
3
CHO
Câu 22 :
Dung dịch nào sau đây chất điện li yếu?
A.
Nước muối
B.
Nước vôi trong
C.
Giấm ăn
Nước đường
Câu 23 :
Cho phản ứng của Fe với Oxi như hình vẽ sau. Vai trò của lớp nước đáy nh là:
A.Giúp cho phản ứng của Fe với Oxi xảy ra dễ ng hơn.
B. Hòa tan Oxi để phản ng với Fe trong nước.
C. Tránh vỡ bình phản ng tỏa nhiệt mạnh.
O
2
Sắt
Than
Lớp nước
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Cả 3 vai t trên.
Câu 24 :
Cho các chất: NaHCO
3
, Al, Al
2
O
3
, Al
2
(SO
4
)
3
, Zn(OH)
2
, NaHS, K
2
SO
3
, (NH
4
)
2
CO
3
. Số chất đều phn ứng được
với dung dch HCl và dung dịch Ba(OH)
2
là?
A.
8
B.
7
C.
5
6
Câu 25 :
Alanin chất nào sau đây ?
A.
C
6
H
5
NH
2
B.
H
2
NCH
2
COOH
C.
C
2
H
5
NH
2
CH
3
- CH(NH
2
)-COOH
Câu 26 :
Cho 8,85 gam hỗn hợp X gồm 3 amin: propylamin, etylmetylamin, trimetylamin tác dụng đủ với V ml dung
dịch HCl 1M. Giá trị của V là?
A.
100 ml
B.
150 ml
C.
200 ml
300 ml
Câu 27 :
CO
2
không cháy không duy trì sự cháy nhiều chất nên được dùng để dập tắt các đám cháy. Tuy nhiên, CO
2
không dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây?
A.
Đám cháy do xăng, dầu.
B.
Đám cháy do khí ga.
C.
Đám cháy nhà cửa, quần áo.
D.
Đám cháy do magie hoặc nhôm.
Câu 28 :
Phát biểu nào sau đây đúng?
A.
Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)
2
tạo phức màu xanh lam.
B.
Khi đun nóng glucozơ (hoặc saccarozơ) với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được Ag.
C.
Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại
monosaccarit duy nhất.
D.
Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ polime thiên nhiên
Câu 29:
Sục từ từ đến CO
2
vào một cốc đựng dung dịch Ca(OH)
2
. Kết
quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị như hình bên.
Khi lượng CO
2
đã sục vào dung dịch 0,85 mol thì lượng
kết tủa đã xuất hiện m gam. Giá trị của m là?
A. 45 gam B. 35 gam
C. 55 gam D. 40 gam
n
CO2
n
CaCO3
0
0,3
1,0
a
Câu 30:
Hỗn hợp X gồm Fe(NO
3
)
2
, Cu(NO
3
)
2
AgNO
3
. Thành phần % khối lượng của nitơ trong X là 11,864%.
thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X?
A.
7,68 gam.
B.
10,56 gam.
C.
3,36 gam.
6,72 gam.
Câu 31:
Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu
2
S, CuS, FeS
2
FeS tác dụng hết với HNO
3
(đặc nóng dư) thu được V lít
khí chỉ NO
2
(là sản phẩm khử duy nhất của N
+5
, đktc) dung dịch Y. Cho toàn bộ dung dịch Y vào dung
dịch BaCl
2
thì thu được 46,6 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho toàn bộ dung dịch Y vào dung dịch NH
3
thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là?
A.
11,2
B.
24,64
C.
38,08
16,8
Câu 32:
Điện phân (với điện cực trơ màng ngăn) dung dịch chứa 0,05 mol CuSO
4
x mol KCl bằng dòng điện
cường độ 5A, sau một thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 9,475 gam. Dung dịch thu được tác dụng với
Al dư, phản ứng giải phóng 1,68 lít khí H
2
(đktc). Thời gian đã điện phân là:
A.
3860 giây.
B.
4825 giây.
C.
5790 giây.
2895 giây.
Câu 33:
Cho 8,63 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba Al
2
O
3
(trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan hết vào
nước thu được dung dịch Y 1,344 lít khí H
2
(đktc). Cho 320 ml dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y, sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo lần 3. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 100
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm