Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1

54 19.726

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 HỌC KỲ 1

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 lớp 3. Mời các em cùng tham khảo và tải về. 

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 3 năm học 2011 - 2012

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm theo Thông tư 22

Các dạng toán ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1

I/ Cộng trừ các số có 3 chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính

162 + 370                  728 – 245                     315 + 315              478 - 178

642 + 287                  386 + 604                     740 – 723             558 - 281

II/ Nhân, chia số có 2 chữ số hoặc 3 chữ số với số có 1 chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính

213 × 3                   374 × 2                   8 × 113                         121 × 6

152 × 4                   6 × 109                   303 × 3                         5 × 176

Bài 2: Đặt tính rồi tính

82 : 4                    75 : 3                    79 : 6             87 : 5             98 : 7

381 : 3                   250 : 6                 587 : 4           727 : 8            634 : 7

314 : 6                  434 : 8                 239 : 5              565 : 8          972 : 3

III/ Góc vuông, góc không vuông

Bài 1: Hình bên có ....... góc vuông

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

Có ......... góc không vuông

Bài 2: Nêu tên đỉnh và các cạnh góc vuông có trong hình bên:

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

IV/ Tìm x; Y

Bài 1: Tìm x

x × 7 = 42                   28 : x = 4                        49 : x = 7

472 – x = 50 : 5           x : 4 = 200 : 5                  x × 5 = 237 - 137

Bài 2: Tìm Y

Y : 5 = 37 × 3         Y × 6 = 84 : 4                     56 : Y = 21 : 3

Y : 8 = 115 - 7           Y × 9 = 183 × 3               Y : 9 = 7 (dư 4)

V/ Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1: Điền dấu >;<,= vào chỗ trống

5m 6cm   ……..    560cm

2m 4cm    ……..    240cm

5dam 6dm ………  506dm

3hm 4dam  ……… 34m

1m 3cm ………..   104cm

6dm 8mm   ……..    680mm

9m 7dm    ……..    99dm

5m 17cm ………  517cm

420mm  ……… 4dm 2mm

8dam 5m ………..   85m

Bài 2: Tính

8 dam + 5dam =……………

56 dm × 8 = ……………..

403cm – 58cm = …………..

136 mm : 2 = …………….

12km × 8 = …………………

69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63m – 14m : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

42km : 7 + 348km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

14cm × 3 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63l : 7 + 159l

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28kg × 2 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

5m × 7 – 16m

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7kg × 4 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9hm × 7 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

11kg × 6 – 6kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7m × 4 – 20dm

……………………………….

……………………………….

……………………………….

600kg : 2 – 63kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

VI/ So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài 1: Con chó nặng 24kg, con thỏ nhẹ hơn con chó 18kg. Hỏi con chó nặng gấp mấy lần con thỏ?

Bài 2: Nhà Lan nuôi 6 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 24 con. Hỏi số gà mái gấp mấy lần số gà trống?

Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 6dm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn thẳng CD dài gấp mấy lần đoạn thẳng AB?

VII/ So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

Bài 1: Trong vườn có 36 cây táo. Số cây chanh ít hơn số cây táo 27 cây. Hỏi số cây chanh bằng một phần mấy số cây táo?

Bài 2: Năm nay Lan 9 tuổi, mẹ hơn Lan 36 tuổi. Hỏi năm nay tuổi Lan bằng một phần mấy tuổi mẹ?

Bài 3: Một cửa hàng có tất cả 81kg đỗ xanh và đỗ đen. Trong đó có 9kg đỗ xanh, hỏi số kg đỗ xanh bằng một phần mấy số kg đỗ đen?

VIII/ Tìm 1 trong các phần bằng nhau

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đã đọc quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa mới xong?

Bài 2: Trên cây có 56 quả táo, người ta đã hái số táo. Hỏi trên cây còn bao nhiêu quả táo?

Bài 3: Đội múa hát của trường có 96 bạn, trong đó có các bạn là nam. Hỏi đội múa hát của trường có bao nhiêu bạn nữ?

54 19.726
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1 để xem.
Đề thi học kì 1 lớp 3 Xem thêm