Đề kiểm tra 45 phút số 1 học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 6

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 45 phút lần 1 học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây giúp các bạn học sinh hệ thống lại kiến thức ngữ pháp cũng như chuẩn bị các kĩ năng làm bài và quản lý thời gian. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

I. Fill in the blank with ONE suitable word.

1. Phuong wants a (1) ____________ of toothpaste.

2. Ly wants a (2) ____________ of soap and a box of chocolates.

3. Mai wants a can of (3)____________

4. Nam wants a (4) ____________ of cookies.

II. LANGUAGE FOCUS.

1.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others,

1. a. gram b. canteen c. sandwich d. chocolate

2. a. packet b. egg c. lettuce d. lemon

3. a. dozen b. store c. orange d. sport

4. a. lunch b. tube c. hundred d. much

2. Choose the best answer for each of the following sentences.

1.How ____________ milk does she need?

a. many b. any c. do d. much

2. He is having lunch ____________ the canteen.

a. at b. for c. of d. to

3. How much ____________ ? Two thousand dong.

a. are there b. there are c. are they d. they are

4. I’d like a ____________ of toothpaste, please.

a. bowl b. tube c. box d. bottle

5. ____________ color are his eyes?

a. Where b. How c. What d. When

6. ____________ her lips full or thin?

a. Do b. Are c. Is d. Does

3. Give the correct form of the verbs.

1. I (be) ____________ thirsty and I want some orange juice.

2. What she (need) ____________ ? - She needs some bananas.

3. There (be) ____________ some books on the table.

4. Quang (feel) ____________ full after dinner.

III. Reading. Read the passage carefully then answer the questions below.

Miss Trang is a teacher. She is tall and thin. Her face Is oval. Her hair is long and black. Her eyes are big and brown. Her nose is small. Her lips are red and full. She is beautiful. And she is a good teacher, too.

1. What does Miss Trang do?

________________________

2. Is she tall and thin?

________________________

3. Is her face round?

________________________

4. What color are her eyes?

________________________

5. Is she a good teacher?

________________________

IV. Writing: - Reorder the words or phrases to make full sentences.

1. like/ any/ he/ beans/ Does?

________________________?

2. you/ feel/ Do/ hungry?

_______________________?

3. color/ What/ eraser/ your/ is?

_________________________?

4. small/ and/ white/ has/ full/ teeth/ lips/ She.

____________________________________

ĐÁP ÁN

I. Fill in the blank with ONE suitable word.

1 - tube; 2 - bar; 3 - pea; 4 - packet;

II. LANGUAGE FOCUS.

1.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others,

1 - d; 2 - a; 3 - a; 4 - b;

2. Choose the best answer for each of the following sentences.

1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - b; 5 - c; 6 - b;

3. Give the correct form of the verbs.

1 - am; 2 - does ... need; 3 - are; 4 - feels;

III. Reading. Read the passage carefully then answer the questions below.

1 - She is a teacher.

2 - Yes, she is.

3 - No, it isn't.

4 - They are browns.

5 - Yes, she is.

IV. Writing: - Reorder the words or phrases to make full sentences.

1 - Does he like any beans?

2 - Do you feel hungry?

3 - What color is your eraser?

4 - She has full lips and small white teeth.

Luyện đề là một hoạt động cần thiết ngoài việc giúp các bạn trau dồi ngữ pháp còn giúp các bạn quản lý quỹ thời gian hợp lý. Bên cạnh đó, việc hệ thống lại kiến thức xuyên suốt cả quá trình học kì 2 qua đề cương cũng rất quan trọng giúp bạn nắm được tổng thể ngữ pháp. Ngoài Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh, chúng tôi còn sưu tầm và đăng tải Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Toán, Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Ngữ văn...sẽ giúp các bạn có một kì thi học kì hiệu quả nhất. Chúc các bạn thi tốt!

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
51 10.084
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm