Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội

S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO HÀ NI
TRƯNG THPT LƯƠNG TH VINH
ĐỀ THI GIA HC K I NĂM HC 2020-2021
Môn: TOÁN 11
Thi gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trc nghim)
Mã đề thi
357
Câu 1. Cho t din
ABCD
. Gi
M
,
N
P
lần lượt là trung điểm ca
BD
. Giao tuyến
ca hai mt phng
( )
ABD
( )
MNP
là đường thng:
A.
MP
. B.
PD
.
C. Qua
M
và song song vi
BD
. D. qua
P
và song song vi
AB
.
Câu 2. Trong một trưng THPT, khi 10 có
140
hc sinh n
125
hc sinh nam. Nhà trưng cn chn
mt học sinh khối 10 đi dự tri hè toàn quc. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chn?
A.
140
B.
17500
C.
125
D.
265
.
Câu 3.
10
cp v chồng đi dự tic. Ban t chc mun chn một người nam và một người n lên sân
khấu hát giao lưu sao cho hai người đó không là vợ chng. Hi có bao nhiêu cách chọn như thế?
A.
91
B.
10
C.
100
D.
90
Câu 4. Nghim của phương trình
2
2sin 3 sin 2 3
xx+=
:
A.
;
3
x kk
π
π
=−+
. B.
5
2;
3
x kk
π
π
=+∈
.
C.
;
3
x kk
π
π
=+∈
. D.
2
;
3
x kk
π
π
=+∈
.
Câu 5. Cho hai đường thng song song với nhau. Trên đường thng điểm phân bit,
trên đường thng có 9 đim phân bit. Hỏi có bao nhiêu tam giác được to thành t các đim
đã cho.
A.
270
. B.
360
. C.
280
D.
180
Câu 6. Mt giá sách có 10 quyển sách Văn khác nhau, 9 quyển sách S khác nhau, 8 quyển sách Đa
khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách ly ra 2 quyển sách khác môn từ giá sách?
A. 270 B. 242 C. 720 D. 360.
Câu 7. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình thang với
//AB CD
. Gi
12
,GG
ln lưt là trng
tâm các tam giác
SAD
SBC
. Thiết din to bi mt phng
12
SG G
hình chóp
.
S ABCD
là:
A. Tam giác có một đỉnh là
1
G
. B. Tam giác có cạnh là
12
GG
.
C. Tam giác có một đỉnh là
S
. D. Tứ giác.
Câu 8. Phương trình
2
sin 2cos 2 0xx +=
tương đương với phương trình:
A.
3
cos
2
x =
. B.
1
cos
2
x =
. C.
cos 3x =
. D.
.
Câu 9. Có bao nhiêu cách sp xếp
24
hc sinh vào mt phòng thi có
24
bàn sao cho mi hc sinh ngi
mt bàn?
A.
24
. B.
24!
. C.
48
. D.
12!
.
Câu 10. S nghim thuộc khoảng
( )
0;
π
của phương trình
sin cos 0xx+=
là:
A.
1
. B.
3
. C.
2
. D.
0
.
Câu 11. Phương trình
3 sin 2 cos 2 1
xx+=
có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn
[ ]
0; 2
π
:
a
b
a
5
b
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
A.
2
. B.
5
. C.
3
. D.
4
.
Câu 12. Từ các s
1; 2;3; 4;5;6;7
có bao nhiêu s t nhiên gm 4 ch s đôi một khác nhau?
A.
210
. B.
420
, C.
840
. D.
630
.
Câu 13. Nghim của phương trình
tan 3 tanxx=
:
A.
,xk k
π
=
. B.
,.
2
k
xk
π
=
C.
,.
6
k
xk
π
=
D.
2, .xk k
π
=
Câu 14. S hoán v ca
6
phn t
A.
120
. B.
720
. C.
21
. D.
15
.
Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho điểm
. Tọa độ điểm
A
ảnh của
A
qua phép tịnh
tiến theo vec tơ
(
)
1; 3v
=
là:
A.
( )
2;6A
. B.
( )
0;0A
. C.
( )
2; 6A
. D.
( )
1; 3A
.
Câu 16. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A.
11
11
C
kk k
nn n
CC
++
++
+=
. B.
1
11
C
kk k
nn n
CC
+
++
+=
. C.
11
1
C
kk k
nn n
CC
++
+
+=
. D.
11
1
C
kk k
nn n
CC
++
+=
.
Câu 17. Cho tp
{ }
0;1; 2;3; 4A
=
. Có bao nhiêu tp hp con gm 2 phn t ca tp hp
A
?
A.
10
. B.
6
. C.
8
. D.
5
.
Câu 18. Khai trin
( )
2020
1
x +
có bao nhiêu s hng:
A.
2019
. B.
2022
. C.
2020
. D.
2021
.
Câu 19. Phương trình
2
2sin sin 3 0
xx+ −=
tương đương với phương trình nào sau đây?
A.
. B.
3
sin
2
x
=
. C.
sin 1x =
. D.
sin 1x =
.
Câu 20. Phương trình
cos 1 0
x −=
có nghim là:
A.
xk
π
=
. B.
2
xk
π
=
. C.
2
2
xk
π
π
= +
. D.
2xk
ππ
= +
.
Câu 21. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A.
5!=5.4.3.2.1
. B.
3
5
5!
A
3!
=
. C.
3
6
6!
A
3!
=
. D.
3
5
5!
C
3!.2!
=
.
Câu 22. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, xét phép vị tự tâm
O
, tỉ số
k
biến điểm
M
thành điểm
M
.
Khẳng định nào sau đây là đúng:
A.
OM kOM
=
 
. B.
OM kOM
=
. C.
OM kOM
=
. D.
OM kOM
=
 
.
Câu 23. H s ca
3
x
trong khai triển
( )
2020
1
x
là:
A.
3
2020
C
. B.
3
2020
C
. C.
2017
2020
C
. D.
( )
2020
3
2020
.1C
.
Câu 24. Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình bình hành tâm O. Giao tuyến ca hai mt phng
( )
SAC
( )
SBD
là đường thng:
A.
SB
. B.
SA
. C.
SO
. D.
SC
.
Câu 25. Hàm s
2020 cosyx= +
đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.
22
3
;
ππ



. B.
( )
;2
ππ
. C.
0;
2
π



. D.
;
6
π
π



.
Câu 26. Điều kiện xác định của hàm số
2
2sin 1
1 cos
x
y
x
+
=
+
là:
A.
,xkk
π
≠∈
. B.
2,
x kk
ππ
≠−
. C.
2,xk k
π
≠∈
. D.
2,
2
x kk
π
π
≠+
.
Câu 27. Hàm s
2
sin 1 1 3cosyx x= +−
xác định khi và ch khi:
A.
2,
2
x kk
π
π
=+∈
. B.
2,
2
x kk
π
π
≠− +
.C.
,xkk
π
≠∈
. D.
,
2
x kk
π
π
≠+
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 28. Cho t din
ABCD
. Gi
M
N
ln lượt trung điểm ca
AB
CD
;
G
là trng tâm
BCD
. Giao điểm của đường thng
MG
và mt phng
ACD
:
A. giao điểm của đường thng
MG
BD
. B. giao đim của đường thng
MG
AC
.
C. giao điểm của đường thng
MG
AN
. D. giao đim của đường thng
MG
CD
.
Câu 29. Cho hình chóp
.S ABCD
. Gọi
', ', ', 'ABC D
lần lượt là trung điểm của các cạnh
,,SA SB SC
,
.
SD
Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào không song song với
AB
?
A.
CD
′′
. B.
SC
. C.
.CD
D.
.AB
′′
Câu 30. Cho hình chóp
.S ABCD
,đáy
ABCD
là t giác không có cặp cạnh đối nào song song. Giao tuyến
ca hai mt phng
( )
SAB
( )
SCD
là đường thng:
A.
SE
vi
E
là giao điểm ca
AB
CD
. B.
SO
vi
O
là giao điểm ca
AC
BD
.
C.
SI
vi
I
là giao điểm ca
AD
BC
. D.
SM
vi
M
là giao điểm ca
SA
CD
.
Câu 31. Tổng tt c các h s của khai triển
( )
2020
45x
là:
A.
1
. B.
0
. C.
2019
. D.
1
.
Câu 32. Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình bình hành, giao điểm ca
BD
AC
O
. Gi
M
trung điểm ca
SC
. Gi
I
giao đim ca
AM
vi mt phng
SBD
. Mệnh đề o
dưới đây sai?
A.
I SO
. B.
I SC
. C.
I SBD
. D.
I SAC
.
Câu 33. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hai đường thng ln lưt nm trên hai mt phng phân biệt thì chéo nhau.
B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
C. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.
D. Hai đường thng phân biệt không song song thì chéo nhau.
Câu 34. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai về phép tịnh tiến?
A. Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn.
B. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thng song song vi nó.
C. Phép tnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thng bng nó.
D. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bng nó.
Câu 35. Cho hình bình hành
ABCD
một điểm
S
không nằm trong mặt phẳng
( )
ABCD
. Giao tuyến
của hai mặt phẳng
( )
SAB
( )
SCD
một đường thẳng song song với đường thẳng nào sau
đây?
A.
AC
. B.
DC
. C.
SA
. D.
BC
.
Câu 36. Khẳng định nào dưới đây là sai ?
A. Hàm s
sin 2020yx=
là hàm s l. B. Hàm s
cot 2020yx=
là hàm s l.
C. Hàm s
cos2020yx=
là hàm s l. D. Hàm s
tan 2020
yx=
là hàm s l.
Câu 37. Số điểm biểu diễn nghiệm của phương trình
tan 3 .cot 2 1
xx=
trên đường tròn lượng giác :
A.
4
B.
2
C.
3
D. 0.
Câu 38. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, ảnh của đường tròn
( ) ( )
22
1 15xy +− =
qua phép quay tâm
O
góc quay
0
180
là:
A.
( ) ( )
22
1 15xy+ ++ =
. B.
( ) ( )
22
1 15xy+ +− =
.
C.
( ) ( )
22
1 15xy ++ =
. D.
( ) ( )
22
1 1 25xy+ ++ =
.
Câu 39. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, ảnh của điểm
( )
1; 0A
qua phép quay tâm
O
góc quay
0
90
là:
A.
( )
0;1A
. B.
( )
1; 0A
. C.
( )
0; 1A
. D.
( )
1; 0A
.
Câu 40. Cho
n
là số dương thỏa mãn
13
5
n
nn
CC
=
. Hệ số của
3
x
trong khai triển
2
2
n
x
x



là:
A.
370
. B.
257
. C.
1346
. D. Không có số hng
cha
3
x
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2021 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 151
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm