Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II
Năm học 2019 2010
MÔN THI: TOÁN 11
(Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề)
Mã đề thi
132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Tính giới hạn
53
lim
54
nn
n
A.
3
B.
0
C.
5
D.
Câu 2: Cho hai đường thẳng
,
ab
phân biệt và mặt phẳng
P
. Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. Nếu
PQ
bP
thì
bQ
B. Nếu
aP
ba
thì
( )
bP
C. Nếu
aP
bP
thì
ba
D. Nếu
,a Pb P
thì
ab
Câu 3: Cho hình chóp
.
S ABC
;SA ABC
tam giác
ABC
đều cạnh
a
.SA a
Tìm góc giữa
SC
và mặt phẳng
ABC
. A.
0
60
B.
0
90
C.
0
30
D.
0
45
Câu 4: Trong các giới hạn sau giới hạn nào bằng 0 ?
A.
3
lim
2
n
n
B.
2019
lim
2020
n


C.
lim 2
n
D.
4
limn
Câu 5: Cho tứ diện đều
ABCD
cạnh
a
. Tính tích vô hướng
.AB AC
 
theo
a
A.
2
1
2
a
B.
2
a
C.
2
a
D.
2
3
2
a
Câu 6: Cho tứ diện
OABC
,,OA OB OC
đôi một vuông góc với nhau. Gọi
H
trực tâm tam
giác
.
ABC
Khẳng định nào sau đây sai.
A.
AB OC
B.
OH ABC
C.
OH BC
D.
OH OA
Câu 7: Cho hàm số
23
2
x
fx
x
. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Hàm số liên tục trên khoảng
1; 5
B. Hàm số gián đoạn tại
2020x
C. Hàm số liên tục tại
2x
D. Hàm số gián đoạn tại
2
x
Câu 8: Trong các giới hạn sau, giới hạn nào có giá trị bằng
5
A.
2
2
lim 3 7
x
xx


B.
2
lim 10
x
xx


C.
2
lim 3 2
x
x
D.
3
lim 3
x
x
Câu 9: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai
A.
1
32
lim 5
2
x
x
x
B.
2
45
lim
2
x
x
x

C.
2
lim 2 5 1
x
xx x


D.
32
lim
1
x
x
x


Câu 10: Biết ba số
2
; 8;xx
theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Giá trị của
x
bằng
A.
4x
B.
5x
C.
2x
D.
1x
Câu 11: Cho hình lập phương
.''''ABCD A B C D
. Chọn mệnh đề đúng?
A.
''AC C A
 
B.
'AB AD AC AA
   
C.
AB CD
 
D.
'' 0AB C D
 
Câu 12: Giá trị
2
2
1
32
lim
1
x
xx
x

bằng A.
1
2
B.
1
5
C.
1
3
D.
1
4
ĐỀ CHÍNH THỨC
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
Câu 13: Cho cấp số cộng
n
u
25
8; 17uu
. Công sai
d
bằng
A.
3d 
B.
5d

C.
3d
D.
5d
Câu 14: Hàm số nào sau đây không liên tục tại
2x
A.
2yx
B.
sinyx
C.
2
2
x
y
x
D.
2
32yx x
Câu 15: Cho cấp số nhân
 
n
u
với
1
81u
2
27u
. Tìm công bội
?q
A.
1
3
q 
B.
1
3
q
C.
3q
D.
3q 
Câu 16: Cho giới hạn
2
2
4 32
lim
2
x
xx
I
xx



. Khẳng định nào sau đây đúng
A.
3; 5
I
B.
2; 3I
C.
5; 6I
D.
1; 2I
Câu 17: Cho cấp số cộng
 
n
u
1
19
u
2d 
. Tìm số hạng tổng quát
.
n
u
A.
2
2 33
n
un

B.
3 24
n
un
C.
2 21
n
un
D.
12 2
n
un
Câu 18: Giới hạn
3
lim 2 4 5
x
I xx


bằng
A.
I

B.
I 
C.
2I 
D.
5I
Câu 19: Hàm số
34
fx x x

liên tục trên
A.
3;10
B.
3; 4



C.
3;

D.
;4

Câu 20: Giới hạn
23
lim
1
n
J
n
bằng A.
3
B.
1
C.
2
D.
0
Câu 21: Tính giới hạn
3
( 1)(2 3)
lim
2
nn
J
n

A.
0J
B.
2J
C.
1J
D.
3
J
Câu 22: Cho tứ diện
ABCD
có trọng tâm
.G
Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
,AB CD
là hai đường thẳng chéo nhau B.
4
AB AC AD AG
   
C.
,,AB AC AD
  
đồng phẳng D.
0AB BC CD DA
   
Câu 23: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân ?
A.
1; 1; 1; 1−−
. B.
1; 3; 9;10
C.
1;0;0;0
. D.
32; 16; 8; 4
Câu 24: Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt
,,.abc
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Nếu
a
b
cùng nằm trong mặt phẳng
c
thì
ab
B. Nếu góc giữa
a
c
bằng góc giữa
b
c
thì
ab
C. Nếu
a
b
cùng vuông góc với
c
thì
ab
D. Nếu
ab
ca
thì
cb
Câu 25: Tính giới hạn
2
1
lim 3 5
x
I xx

A.
3I
B.
1I 
C.
I 
D.
5I 
Câu 26: Cho các hàm số
2
2
2
1
; sin; tan;
1
x
y x y xy xy
xx
 

. bao nhiêu hàm số liên tục
trên
A.
4
B.
3
C.
1
D.
2
Câu 27: Chọn mệnh đề sai
A.
1
lim 0
2
n
=
B.
3
lim 0
1n
=
+
C.
(
)
2
lim 2 3 1
nn n+ +− =
D.
( )
lim 2
n
= +∞
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
Câu 28: Cho hình chóp
.
S ABC
SA ABC
.AB BC
Hình chóp
.
S ABC
bao nhiêu mặt
là tam giác vuông?
A.
4
B.
3
C.
2
D.
Câu 29: Chọn mệnh đề đúng
A.
2
lim 2 3n 
B.
2
lim 1nn 
C.
25
lim 1
23
n
n
D.
lim 2 0
n
Câu 30: Cho hình lập phương
.''''ABCD A B C D
. Góc giữa hai đường thẳng
AC
'DA
bằng:
A.
0
30
B.
0
90
C.
0
60
D.
0
0
Câu 31: Cho hình chóp
.S ABC
có đáy là tam giác đều
ABC
cạnh bằng
a
.
SC ABC
Gọi
M
trung điểm của
AB
góc tạo bởi đường thẳng
SM
mặt phẳng
ABC
. Biết
,SC a
tính
tan
? A.
21
7
B.
3
2
C.
27
7
D.
23
3
Câu 32: Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy là hình vuông ABCD,
SA ABCD
.SA AB
Gọi
,EF
lần lượt là trung điểm của
,.BC SC
Góc giữa
EF
và mặt phẳng
SAD
bằng
A.
0
45
B.
0
30
C.
0
60
D.
0
90
Câu 33: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực
m
để
12I
biết
42
1
lim 2 3
x
I x mx m


A.
6
B.
5
C.
8
D.
7
Câu 34: Cho phương trình
32
3 30xx 
Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Phương trình vô nghiệm B. Phương trình có đúng 3 nghiệm phân biệt
C. Phương trình có đúng hai nghiệm
1; 2
xx

D. Phương trình có đúng một nghiệm
Câu 35: Cho hình chóp
.S ABC
.SA SB SC= =
Gọi
I
hình chiếu vuông góc của
S
lên mặt phằng
.ABC
Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A.
I
là trực tậm của
ABC
B.
I
là trung điểm của
AB
C.
I
là tâm đường tròn ngoại tiếp của
ABC
D.
I
là trọng tâm của
ABC
Câu 36: Biết tổng
11 1
2 ... ...
39
3
n
a
S
b

( với
,b ;a
a
b
là phân số tối giản). nh tích
.ab
bằng: A.
9
B.
60
C.
7
D.
10
Câu 37: Cho cấp số cộng
 
n
u
với
12
11; 13uu
. Tính tổng
1 2 2 3 99 100
11 1
....S
uu uu u u

A.
9
209
S
B.
10
211
S
C.
10
209
S
D.
9
200
S
Câu 38: Cho cấp số nhân
 
n
u
2
2
u 
5
54u
. Tính tổng
1000
số hạng đầu tiên của cấp số
nhân đã cho.
A.
1000
1000
31
2
S
B.
1000
1000
13
4
S
C.
1000
1000
13
6
S
D.
1000
1000
31
6
S
Câu 39: Cho tứ diện đều
ABCD
cạnh
.a
Gọi
M
trung điểm của
BC
. Tính cosin của góc giữa hai
đường thẳng
AB
.DM
A.
3
6
B.
1
2
C.
3
2
D.
2
2
Câu 40: Hàm số
23
2
x
fx
x
liên tục trên khoảng nào sau đây?
A.
0; 4
B.
2; 
C.
0; 
D.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2020 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và thi giữa học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 125
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm