Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh

Trang 1/4 - Mã đề 157
TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 1
TỔ TOÁN
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2019 2020
Môn: Toán - Lớp 11 - Chương trình chuẩn
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
đề thi
157
Họ tên:………………………………….Lớp:…………….......……..………
Câu 1. Cho hàm số
f x
xác định trên
đồ thị như hình vẽ. Hỏi hàm số
f x
không liên tục tại
điểm nào sau đây?
x
2
3
y
1
O
1
A.
. B.
0
2x
. C.
0
3x
. D.
0
0x
.
Câu 2. Đạo hàm của hàm số
4
2
( ) 1f x x
tại điểm
1x
A.
64
. B.
32
. C.
64
. D.
32
.
Câu 3. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Nếu
d
//a
thì
a d
.
B. Nếu đường thẳng
d
vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng
thì
d
vuông góc với bất kỳ đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng
.
C. Nếu
d
thì
d
vuông góc với hai đường thẳng nằm trong
.
D. Nếu đường thẳng
d
vuông góc với hai đường thẳng trong mặt phẳng
thì
d
.
Câu 4. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?
A. Các hàm đa thức liên tục trên
.
B. Các hàm phân thức hữu tỉ liên tục trên từng khoảng xác định của chúng.
C. Nếu m số
( )y f x
liên tục trên khoảng
;a b
( ). (b) 0f a f
thì phương trình
( ) 0f x
có ít nhất một nghiệm thuộc
;a b
.
D. Nếu các hàm số
( )y f x
,
( )y g x
liên tục tại
0
x
thì hàm số
( ). ( )y f x g x
liên tục tại x
0
.
Câu 5. Tính giới hạn
2
lim 9 2 3 8 n n n
ta được kết quả:
A.
25
3
.
B.
. C.
1
3
. D.
.
Câu 6. Tính
3
2 1
lim
3
x
x
x
ta được kết quả.
A.
.
B.
. C.
6
. D.
4
.
Câu 7. Trong không gian cho tứ diện đều
ABCD
. Khẳng định nào sau đây là sai:
A.
AB BC AC
 
. B.
AD DC
. C.
AC BD
. D.
AD BC
.
Câu 8. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?
A. Góc giữa đường thẳng mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó hình chiếu của trên
mặt phẳng đã cho (khi đường thẳng không vuông góc với mặt phẳng).
B. Góc giữa đường thẳng a mặt phẳng (P) bằng góc giữa đường b mặt phẳng (P) thì a song
song song hoặc trùng với b.
Trang 2/4 - Mã đề 157
C. Góc giữa đường thẳng a mặt phẳng (P) bằng góc giữa đường a mặt phẳng (Q) thì mp(P)
song song với mp(Q).
D. Góc giữa đường thẳng a mặt phẳng (P) bằng góc giữa đường b mặt phẳng (P) thì a song
song song với b.
Câu 9. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?
A. Góc giữa hai đường thẳng a b bằng góc giữa hai đường thẳng a c thì b song song với c.
B. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai vec tơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.
C. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.
D. Góc giữa hai đường thẳng a b bằng góc giữa hai đường thẳng a c khi b song song hoặc
trùng với c.
Câu 10. Biết
0
1 a 1
lim 3,
x
x
a
x
, tìm giá trị của
a
A.
3a
.
B.
0a
. C.
6=a
. D.
4=a
.
Câu 11. Cho
0 0
lim ; lim
x x x x
f x L g x M
, với
,L M
. Chọn khẳng định sai.
A.
0
lim
x x
f x g x L M
. B.
0
lim .g .
x x
f x x L M
.
C.
0
lim
x x
f x
L
g x M
. D.
0
lim
x x
f x g x L M
.
Câu 12. Cho đồ thị của hàm số
f x
trên khoảng
;a b
. Biết rằng tiếp tuyến của đồ thị m số
f x
tại
các điểm
1 2 3
; ;M M M
như hình vẽ.
Khi đó xét dấu
1 2 3
, ,f x f x f x
.
A.
1 2 3
0, 0, 0f x f x f x
B.
1 2 3
0, 0, 0f x f x f x
.
C.
1 2 3
0, 0, 0f x f x f x
. D.
1 2 3
0, 0, 0f x f x f x
.
Câu 13. Tính giới hạn
n n
n n
5 3.4
lim
6.7 8
ta được kết quả:
A.
. B.
0
. C.
1
6
.
D.
.
Câu 14. Tìm
a
để hàm số
2
2
2 khi 1
( )
2 3 khi 1
x ax x
f x
x x a x
có giới hạn tại
1x
.
A.
0a
. B.
= 1a
. C.
4=a
. D.
3a
.
Câu 15. Trong không gian cho đường thẳng điểm
O
. Qua
O
bao nhiêu đường thẳng vuông góc
với
?
A. 1. B. Vô số. C. 2. D. 3.
Câu 16. Cho hàm số
3 2
3 2y x x
có đồ thị
C
. Tiếp tuyến của đồ thị
C
tại điểm có hoành độ bằng 3
có dạng
25 0ax by
. Khi đó, tổng
a b
bằng:
A.
8
. B.
10
. C.
8
. D.
10
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 3/4 - Mã đề 157
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 17. Trong không gian cho hai đường thẳng
a
b
lần lượt vectơ ch phương
,u v
. Gọi
góc
giữa hai đường thẳng
a
b
. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A.
cos cos ,u v
B.
. sinu v
. C.
,u v
D.
cos cos ,u v
Câu 18. Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước là
thì độ dài đường chéo của nó là
A.
29
B.
30
C.
5
D.
28
Câu 19. Cho hàm số
2
4 2
khi 0
1
2 khi 0
4
x
x
x
f x
mx m x
, với
m
tham số. Gọi
0
m
giá trị của tham số
m
để hàm số
f x
liên tục tại
0x
. Hỏi
0
m
thuộc khoảng nào dưới đây?
A.
3 1
;
2 4
. B.
1
;1
2
. C.
1 1
;
4 2
. D.
1;2
.
Câu 20. Cho hàm số
1 y f x x
. Trong các mệnh đề sau đây, có bao nhiêu mệnh đề đúng?
I. Hàm số
f x
có tập xác định là
1;
.
II. Hàm số
f x
liên tục trên
1;
.
III. Hàm số
f x
gián đoạn tại
1x
.
IV. Hàm số
f x
liên tục tại
0x
.
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 21. Cho tứ diện
ABCD
với trọng tâm
G
. Chọn mệnh đề đúng
A.
1
3
AG BA BC BD
B.
1
4
AG AB AC CD
C.
1
4
AG BA BC BD
D.
1
4
AG AB AC AD
Câu 22. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
a
, cạnh
3SA a
,
SA
vuông góc với
mặt phẳng
ABCD
. Góc giữa đường thẳng
CD
và mặt phẳng
SBC
là:
A.
90
o
B.
45
o
C.
30
o
D.
0
60
Câu 23. Cho hàm số
( )f x
liên tục trên
2
2
1
lim 3
2
x
f x
x x
. Tính
3
2
2
3 4
lim
2
x
f x f x
x x
A.
36
.
B.
27
. C.
27
2
. D.
4
.
Câu 24. Tìm tất c các giá trị của tham số
m
để phương trình
1 12 8 8
2 5 2 ( 1) 2 2 3 0 m m x x x
có nghiệm:
A.
m
. B.
1
\ ;2
2
m
C.
1
;2
2
m
. D.
1
0; ;2
2
m
.
Câu 25. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình thoi, cạnh bên
SA AB
SA
vuông góc với
BC
.
Góc giữa hai đường thẳng
SD
và BC là?
A.
45
o
B.
30
o
C.
0
60
D.
90
o
------------- HẾT -------------

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2020 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn thi giữa học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 188
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm