Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án

Đề kiểm tra giữa kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa kì 2 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh tổng hợp những dạng bài tập tiếng Anh thường gặp giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

I. Rearrange the letters and write the complete words. 

1. n p e

2. z p e u z l

3. b u a o c r p d

4. p t e i u c r

II. Choose the correct words or phrases to complete the sentences.

1………………. two bananas on the fridge.

A. There is

B. There are

2………………. is your mother? – She’s 40.

A. How old

B. How

3. Lisa ………………. volleyball in the school yard.

A. are playing

B.is playing

4. This is my new friend ………………. is Elena.

A. His name

B. Her name

5. The picture is ………………. the table.

A. in

B.on

III. Odd one out.

1. A. runB. swimC. house
2. A. bedroomB. brotherC. mother
3. A. sheB. IC. our
4. A. childrenB. How muchC. What
5. A. shipB. dollC. have

IV. Read the passage and write True or False.

Hello. I’m Lien. I’m living with my family in Hanoi. Today is Saturday. Now, I am skipping the yard. My mother is cooking in the kitchen. My sister is listening to music in the living room. My father is reading books in the garden.

1. Her name is Lien.

2. She is living with her grandparents.

3. Tomorrow is Sunday.

4. Lien's mother is cooking in the bathroom.

5. Her sister is in the living room.

6. Her father is reading books.

V. Rearrange the words to make a correct sentence.

1. Phong/ name’s/ His/.

=> ……………………………………………………………………………………

2. old/ her/ how/ is/ mother/ ?

=> ………………………………………………………………………………………………

3. forty/ she/ years/ old/ is/.

=> ………………………………………………………………………………………………

4. are/ two/ there/ the table/ on/ pens.

=> ………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Rearrange the letters and write the complete words.

1 - pen; 2 - puzzle; 3 - cupboard; 4 - picture;

II. Choose the correct words or phrases to complete the sentences.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - B;

III. Odd one out.

1 - C; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - C;

IV. Read the passage and write True or False.

1 - True;

2 - False;

3 - True;

4 - False;

5 - True;

6 - True;

V. Rearrange the words to make a correct sentence.

1 - His name's Phong.

2 - How old is her mother?

3 - She is fort years old.

4 - There are two pens on the table.

Trên đây là Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 1.572
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm