Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lê Hồng Phong - Khánh Hòa

Mã đề 246 -Trang 1/3
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO KHÁNH HÒA
KIM TRA HC K II - KHI 10
TRƯNG THPT LÊ HNG PHONG
NĂM HC 2018-2019
Môn thi: TOÁN
Đề thi có 03 trang
Ngày thi: 09/5/2019
(Thi gian làm bài: 90 phút, không k thời gian phát đề)
H và tên thí sinh:……………………………..SBD:…………..Phòng thi:…………
A. PHN TRC NGHIM ( 24 câu – 6 điểm)
Câu 1. Cho . Kết qu đúng là:
A. ; . B. ; .
C. ; . D. ; .
Câu 2. Cho tam giác
ABC
. Trung tuyến
a
m
được tính theo công thức
A.
22 2
2
24
a
bc a
m
+
= +
. B.
22 2
2
24
a
bc a
m
+
=
. C.
22 2
2
24
a
ac b
m
+
=
. D.
22 2
2
42
a
bc a
m
+
=
.
Câu 3. Đường thẳng đi qua
( )
1; 2A
, nhận
làm véctơ pháp tuyến có phương trình là:
A.
–2 –4 0xy =
. B.
40xy++=
. C.
– 2 4 0xy+=
. D.
–2 5 0xy+=
.
Câu 4. Đường tròn
22
68 0xy xy
có bán kính bằng bao nhiêu?
A. 10. B. 25. C. 5. D.
10
.
Câu 5. Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó có tiêu cự bằng 6 và trục ln bằng 10?
A.
22
+1
25 9
xy
=
. B.
22
1
25 16
xy
−=
. C.
22
+1
25 16
xy
=
. D.
22
+1
100 81
xy
=
.
Câu 6. Tập nghiệm ca h bất phương trình
3 32 3
10
xx
x
+> +
−>
là:
A.
( )
1; 0S =
. B.
( )
1;1S =
. C.
( )
1;S = +∞
. D.
( )
0;1S =
.
Câu 7. Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm
( ) ( )
2; 3 ; 3;1AB
là:
A.
3
.
12
xt
yt
=
= +
B.
22
.
3
xt
yt
= +
= +
C.
2
.
32
xt
yt
= +
= +
D.
12
.
23
xt
yt
=−+
= +
Câu 8. Cho bảng xét dấu:
x
−∞
2
+∞
( )
fx
+
0
Hàm s có bảng xét dấu như trên là:
A.
( )
16 8fx x=
B.
( )
2fx x=−−
C.
( )
84fx x=
D.
( )
24fx x=
Câu 9. Rút gọn biểu thc
sin sin 3
2cos
xx
A
x
+
=
A.
sin 4 .Ax=
B.
sin .Ax=
C.
sin 2 .Ax=
D.
cos 2 .Ax=
Câu 10. Cho
0b <
, chọn phép biến đổi đúng
A.
0 1.bx b x−≤
B.
0 1.bx b x−≤
C.
0 1.bx b x ≤−
D.
0 1.bx b x ≥−
Câu 11. S nghiệm nguyên của bất phương trình
2
28
11
xx
xx
+
−−
A.
6
. B.
7
. C.
4
. D.
3
.
Câu 12. Cặp số
( )
1; –1
là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A.
–3 0xy+>
. B.
–– 0xy<
. C.
3 10xy+ +<
. D.
3 –1 0xy<
.
Câu 13. Trên đường tròn bán kính
20r =
, độ dài của cung có số đo
rad
2
π
là:
2
π
απ
<<
sin 0
α
>
cos 0
α
>
sin 0
α
<
cos 0
α
<
sin 0
α
>
cos 0
α
<
sin 0
α
<
cos 0
α
>
Mã đề 246
Mã đề 246 -Trang 2/3
A.
40
l
π
=
. B.
40
l
π
=
. C.
5l
π
=
. D.
10l
π
=
.
Câu 14. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A.
22
cos 2 cos sina aa=
. B.
2
cos 2 1 2cosaa=
.
C.
2
cos 2 1 2sinaa=
. D.
2
cos 2 2cos 1aa=
.
Câu 15. Đim
( )
0;0O
không thuc miền nghiệm ca h bất phương trình nào sau đây?
A.
3 60
2 40
xy
xy
+ −<
++>
. B.
30
2 40
xy
xy
+≥
+−<
. C.
30
2 40
xy
xy
+<
++>
. D.
3 60
2 40
xy
xy
+ −<
++≥
.
Câu 16. Cung có số đo
5
3
rad
π
đổi sang đơn vị độ bằng
A.
0
300
. B.
0
5
. C.
0
600
. D.
0
270
.
Câu 17. Cho tam giác ABC
00
5; 30 , 70AB A B= = =
. Độ dài của cnh BC có giá tr gần nhất vi giá tr
nào dưới đây
A.
2,5.
B.
2,6.
C.
9,8.
D.
5, 2.
Câu 18. Cho đường tròn
( ) ( )
2
2
: 2 16Cx y++ =
đường thẳng
: 6 8 46 0dx y−−=
. Đường thẳng
song
song với đường thẳng
d
cắt đường tròn theo một dây cung độ dài bằng
27
. Đường thẳng
chắn trên hai trục tọa độ một tam giác vuông có diện tích bằng
A.
15
.
2
B.
49
.
24
C.
6.
D.
7
.
3
Câu 19. Cho hai hàm số
( )
4
1
x
fx
x
=
( )
( )
2
2019
7 10
3
xx
gx
x
−+
=
có tập xác định theo thứ t lần lượt
12
,DD
. Tập hợp
12
DD
là tập nào sau đây
A.
[ ]
{ }
2; 4 \ 3 .
B.
[ ]
1; 5 .
C.
(
]
{ }
2;5 \ 3 .
D.
(
]
1; 5 .
Câu 20. Cho
( ) ( )
tan 2 1 2;tan 3 2020 10ab b a++ = + =
. Giá trị của
( )
tan 2019 5a
bằng
A.
7
.
15
B.
7
.
15
C.
8
.
21
D.
8
.
21
Câu 21. Cho hai điểm
( ) ( )
2; 0 ; 1; 2AB
. Tập hợp các đim N tha mãn
2NA NB=
đường tròn
( )
C
tâm
( )
;I ab
bán kính
R
. Giá trị của
2
abR++
thuộc khoảng nào sau đây
A.
( )
0;1 .
B.
( )
8;9 .
C.
( )
5; 6 .
D.
( )
6;8 .
Câu 22. Cho
tan cotx xm+=
. Biết
( )
4 4 432
tan cot , , , ,x x am bm cm dm e a b c d e+ = + + ++
, tính giá trị
của
T abcde=+++ +
A.
1.T =
B.
1.T =
C.
2.T =
D.
2.T =
Câu 23. Bất phương trình
( )
2
2
223 43
0
45
x m xm
xx
+−
<
−+
tập nghiệm là tập số thc
khi chỉ khi
( )
;m ab
. Chọn khẳng định đúng
A.
3 0.ba−=
B.
C.
5.ba+=
D.
3.ba+=
Câu 24. Cho hàm số
( )
y fx=
có đồ th là parabol ( hình bên)
Mã đề 246 -Trang 3/3
Tập nghiệm
S
của bất phương trình
( )
( )
2
3. 0x fx−>
A.
( ) ( )
; 3 1; 3 .S = −∞
B.
( ) ( )
1;1 3; .S = +∞
C.
( ) ( )
3;1 3; .S = +∞
D.
( ) ( )
; 1 1; 3 .S = −∞
B. PHN T LUN ( 4 đim)
Bài 1. Gii bất phương trình sau:
2
2
0
43
x
xx
−+
Bài 2. Cho
4
sin
5
a =
với
2
a
π
π
<<
. Tính
cos ;tan
6
aa
π



Bài 3. Cho tam giác ABC có cạnh
0
7, 10, 60CB AC C= = =
. Tính cạnh AB và diện tích tam giác ABC.
Bài 4. Viết phương trình đường tròn có đường kính
AB
với
( ) ( )
1; 4 , 3; 6AB−−
----------------HẾT----------------
( Giám th coi thi không giải thích gì thêm)

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lê Hồng Phong - Khánh Hòa. Nội dung tài liệu gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm, 4 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lê Hồng Phong - Khánh Hòa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 570
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm