Đề thi Tiếng Anh bằng B1 Châu Âu

Đề thi Tiếng Anh bằng B1 Châu Âu

Đề thi Tiếng Anh bằng B1 Châu Âu là tài liệu ôn thi Tiếng Anh hiệu quả, giúp các bạn nâng cao hai kỹ năng Tiếng Anh Đọc và Viết. Qua đề thi, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi B1 và từ đó có hướng ôn tập chủ động nhất. Nếu muốn ôn thi nói tiếng Anh B1, mời bạn tham khảo 15 topic thi nói tiếng Anh B1 khung châu Âu dưới đây của chúng tôi về luyện tập thêm.

Đề cương đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 của khung châu Âu

Các đoạn văn mẫu viết các chủ đề thi nói chứng chỉ B Tiếng Anh

MÔN THI: ĐỌC VÀ VIẾT

Thời gian: 90 phút

I. PART ONE: READING AND WRITING (90’)

Section 1:

Complete the following sentences by writing a, b, c, or d on the Answer Sheet.

1. The huge machines ……….. the stones to make gravel for the new road.

a. crushed b. made c. broke d. ground

2. In the 1800s the owner of a chocolate factory in England …….. that sugar removed the bitter taste of cacao.

a. discovery b. discovered c. had discovered d. had been discovered

3. Paris is called the City of Light because many of its …………buildings are illuminated at night.

a. history b. historical c. historic d. historically

4. Newspaper ………….. are often written in a hurry.

a. books b. stories c. pictures d. articles

5. The two ………… parties both spent millions of dollars on their campaigns.

a. political b. politics c. politician d. politically

6. Inflation dropped to its ……….level in 30 years.

a. lowest b. lower c. low d. lowly

7. Scientists estimate that smoking ………..life expectancy by around 12 years on average.

a. reduces b. reduce c. reducing d. reduced

8. There is fierce ………….between the three leading soap manufacturers.

a. competitive b. competition c. competing d. competitor

9. A lack of formal ………..will limit your job opportunities.

a. educated b. education c. educating d. educator

10. Her baby was born ................. two o’clock yesterday afternoon.

a. in b. at c. on d. under

Đánh giá bài viết
15 52.895
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ B1 Xem thêm