Discuss your plans after leaving secondary school

Tiếng Anh 11 Unit 7 Getting Started

Nằm trong bộ tài liệu Để học tốt tiếng Anh 11 mới theo từng Unit, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu văn mẫu tiếng Anh lớp 11 theo các chủ đề khác nhau. Tổng hợp những quan điểm về kế hoạch sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông gợi ý các em các cách nói về cách trả mời những ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Mời các em tham khảo.

Discuss your plans after leaving secondary school

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Discuss your plans after leaving secondary school. (Thảo luận kế hoạch sau khi tốt nghiệp trung học)

Gợi ý số 1

After graduating from secondary school, I plan to volunteer in community services realated to children. I love working with kids, so I want to improve the children’s lives. In the project, I will teach English for poor children who don’t have a chance to study. In the project, I also have more opportunities for teaching skills which play an essential role in my future job. Time flies quickly, so I want to spend my life on valued experineces when taking part in volunteer work.

Dịch

Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi dự định sẽ làm tình nguyện viên trong các tổ chức vì cộng đồng dành cho trẻ em. Tôi thích làm việc với trẻ em, vì vậy tôi muốn cải thiện cuộc sống của trẻ em trở nên tốt hơn. Trong dự án, tôi sẽ dạy tiếng Anh cho trẻ em nghèo không có cơ hội học tập. Trong dự án này, tôi cũng có nhiều cơ hội hơn để dạy các kỹ năng đóng vai trò thiết yếu trong công việc tương lai của tôi. Thời gian trôi nhanh, vì vậy tôi muốn dành cả đời cho những trải nghiệm có giá trị khi tham gia công việc tình nguyện.

Gợi ý số 2

I am extremely interested in working in restaurants and food service industry and I decide to choose Restaurant Management and Gastronomy as my major. After graduating from secondary school, I plan to improve my English skill by enrolling in some English courses related to my major because it would be very useful for my future career. Moreover, I will try to enhance other necessary skills such as communication skills, teamwork and problem-solving skills.

Dịch

Tôi rất hứng thú với việc làm việc trong ngành dịch vụ nhà hàng và tôi quyết định chọn học ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Sau khi học xong trung học, tôi dự định sẽ nâng cao khả năng tiếng Anh của mình bằng việc tham gia các khóa học Tiếng Anh liên quan đến ngành của mình. Hơn nữa tôi sẽ cố cải thiện các kỹ năng cần thiết như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Gợi ý số 3

Taking a year off after graduation from high school is a great idea for me. During this time I can do something useful that I may not have an opportunity to do again. I love doing voluntary jobs because it will provide me with some great life skills like learning to take care of myself and living on a tight budget! I plan to work at a homeless shelter this summer, right after graduation. I will serve food and help clean up for homeless people. Helping others makes me feel good, and I think I will gain so much from doing this job.

Dịch

Dành một năm trống sau khi tốt nghiệp trung học là một ý tưởng tuyệt vời với tôi. Trong suốt thời gian này tôi có thể làm điều gì đó hữu ích mà tôi có thể không có cơ hội để làm lại. Tôi thích làm tình nguyện vì nó sẽ mang lại cho tôi một số kỹ năng sống tuyệt vời như học cách chăm sóc bản thân mình và sống trên một ngân sách eo hẹp! Tôi dự định làm việc tại một nơi ở của những người vô gia cư vào mùa hè này, ngay sau khi tốt nghiệp. Tôi sẽ phục vụ thức ăn và giúp dọn dẹp cho những người vô gia cư. Giúp đỡ người khác làm cho tôi cảm thấy tốt đẹp, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ đạt được rất nhiều từ việc làm việc này.

Trên đây là Discuss your plans after leaving secondary school. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11.

Đánh giá bài viết
4 5.997
Sắp xếp theo

Luyện viết tiếng Anh

Xem thêm