Danh từ số ít, số nhiều, đếm được và không đếm được

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh 5 chuyên đề Phân loại Danh từ Tiếng Anh cơ bản gồm định nghĩa về Danh từ số ít, Danh từ số nhiều, Danh từ đếm được, Danh từ không đếm được, Danh từ đặc biệt; cấu trúc There is There are và bài tập Tiếng Anh thực hành đổi danh từ số ít sang danh từ số nhiều có đáp án

Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm