Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Kế hoạch dạy học lớp 3 môn Toán năm 2021 - 2022 là toàn bộ kế hoạch giảng dạy, hoạt động giáo dục giúp các thầy cô tham khảo lên kế hoạch điều chỉnh Toán lớp 3 giảng dạy cho phù hợp.

Kế hoạch dạy học lớp 3 môn Toán

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Ôn tập và bổ sung

Ôn tập và bổ sung

Toán:

Đọc ,viết, so sánh các số có ba chữ số

1

Toán:

Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)

2

Không làm bài tập 4

Toán:

Luyện tập

3

Toán:

Cộng trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần)

4

Toán:

Luyện tập

5

2

Toán:

Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần)

6

Toán:

Luyện tập

7

Toán:

Ôn tập các bảng nhân

8

Bài tập 4: Không yêu cầu viết phép tính chỉ yêu cầu trả lời.

Toán:

Ôn tập các bảng chia

9

Toán:

Luyện tập

10

3

Toán:

Ôn tập về hình học

11

Yêu cầu cần đạt "Tính được độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, hình tam giác ,hình tứ giác " của bài học này sửa là " Tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, hình chữ nhật

Toán:

Ôn tập về giải toán

12

Toán:

Xem đồng hồ

13

Toán:

Xem đồng hồ ( tiếp theo)

14

Toán:

Luyện tập

15

4

Toán:

Luyện tập chung

16

Toán:

Kiểm tra

17

Phép nhân phép chia trong phạm vi 1.000

Phép nhân phép chia trong phạm vi 1.000

Phép nhân phép chia trong phạm vi 1.000

Phép nhân phép chia trong phạm vi 1.000

Phép nhân phép chia trong phạm vi 1.000

Phép nhân phép chia trong phạm vi 1.000

Toán:

Bảng nhân 6

18

Toán:

Luyện tập

19

Toán:

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

20

5

Toán:

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

21

Toán:

Luyện tập

22

Toán:

Bảng chia 6

23

Toán:

Luyện tập

24

Toán:

Tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số

25

6

Toán:

Luyện tập

26

Toán:

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

27

Toán:

Luyện tập

28

Toán:

Phép chia hết và phép chia có dư

29

Toán:

Luyện tập

30

7

Toán:

Bảng nhân 7

31

Toán:

Luyện tập

32

Toán:

Gấp một số lên nhiều lần

33

Toán:

Luyện tập

34

Toán:

Bảng chia 7

35

8

Toán:

Luyện tập

36

Toán:

Giảm đi một số lần

37

Toán:

Luyện tập

38

Toán:

Tìm số chia

39

Toán:

Luyện tập

40

9

Toán:

Góc vuông, góc không vuông

41

Toán:

Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

42

Toán:

Đề -ca- mét.Hec-tô- mét

43

Toán:

Bảng đơn vị đo độ dài

44

Toán:

Luyện tập

45

10

Toán:

Thực hành đo độ dài

46

Toán:

Thực hành đo độ dài (tiếp theo)

47

Toán:

Luyện tập chung

48

Không làm dòng 2 ở bài tập 3 Không làm ý b ở bài tập 5

Toán:

Kiểm tra địnhkì giữa kì I

49

Toán:

Bài toán giải bằng hai phép tính

50

11

Toán:

Bài toán giải bằng hai phép tính ( tiếp theo)

51

Dòng 2 ở bài tập 3: không yêu cầu viết phép tính, chỉ yêu cầu trả lời.

Toán:

Luyện tập

52

Toán:

Bảng nhân 8

53

Toán:

Luyện tập

54

Toán:

Nhân số có ba chữ số với só có một chữ số

55

12

Toán:

Luyện tập

56

Toán:

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

57

Toán:

Luyện tập

58

Toán:

Bảng chia 8

59

Toán:

Luyện tập

60

13

Toán:

So sánh số bé bằng một phần mấy lần số lớn

61

Toán:

Luyện tập

62

Toán:

Bảng nhân 9

63

Toán:

Luyện tập

64

Toán:

Gam

65

14

Toán:

Luyện tập

66

Toán:

Bảng chia 9

67

Toán:

Luyện tập

68

BT 4: Tổ chức dưới dạng trò chơi.

Toán:

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

69

Toán:

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

70

15

Toán:

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

71

Toán:

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

72

Toán:

Giới thiệu bảng nhân

73

Toán:

Giới thiệu bảng chia

74

Toán:

Luyện tập

75

16

Toán:

Luyện tập chung

76

Toán:

Làm quen với biểu thức

77

Toán:

Tính giá trị của biểu thức

78

Toán:

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

79

Toán:

Luyện tập

80

17

Toán:

Tính giá trị của biểu thức(tiếp theo)

81

Toán:

Luyện tập

82

Toán:

Luyện tập chung

83

BT 4: Tổ chức dưới dạng trò chơi.

Toán:

Hình chữ nhật

84

Toán:

Hình vuông

85

18

Toán:

Chu vi hình chữ nhật

86

Toán:

Chu vi hình vuông

87

Toán:

Luyện tập

88

Toán:

Luyện tập chung

89

Toán:

Kiểm tra định kì cuối học kì I

90

19

Các số đến 10.000

Các số đến 10.000

Các số đến 10.000

Toán:

Các số có bốn chữ số

91

Bài tập 3 (a,b): Không yêu cầu viết số, chỉ yêu cầu trả lời.

Toán:

Luyện tập

92

Toán:

Các số có bốn chữ số (tiếp theo)

93

Toán:

Các số có bốn chữ số (tiếp theo)

94

Toán:

Số 100 - Luyện tập

95

20

Toán:

Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng

96

Toán:

Luyện tập

97

Toán:

So sánh các số trong phạm vi 10 000

98

Toán:

Luyện tập

99

Toán:

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

100

21

Toán:

Luyện tập

101

Toán:

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

102

Toán:

Luyện tập

103

Toán:

Luyện tập chung

104

Toán:

Tháng- Năm

105

22

Toán:

Luyện tập

106

Toán:

Hình tròn, tâm đường kính, bán kính

107

Toán:

Vẽ trang trí hình tròn

108

Không dạy. ( Thay thế Ôn các số có 4 chữ số)

Toán:

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

109

Toán:

Luyện tập

110

23

Toán:

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

111

Toán:

Luyện tập

112

Không làm bài tập 2

Toán:

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

113

Toán:

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

114

Toán:

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

115

24

Toán:

Luyện tập

116

Toán:

Luyện tập chung

117

Toán:

Làm quen với chữ số La Mã

118

Toán:

Luyện tập

119

Toán:

Thực hành xem đồng hồ

120

25

Toán:

Thực hành xem đồng hồ ( tiếp theo)

121

Toán:

Bài toán liên quan đến rút vè đơn vị

122

Toán:

Luyện tập

123

Toán:

Luyện tập

124

Không làm bài tập1

Toán:

Tiền Việt Nam

125

Kết hợp giới thiệu cả bài"Tiền Việt Nam"ở Toán lớp 2(SGK Toán 2, Tr 162), Điều chỉnh ngữ liệu dạy học

26

Toán:

Luyện tập

126

Toán:

Làm quen với thống kê số liệu

127

Toán:

Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

128

Toán:

Luyện tập

129

Toán:

Kiểm tra định kì giữa kì II

130

27

Các số đến 100.000

Các số đến 100.000

Các số đến 100.000

Toán:

Các số có năm chữ số

131

Toán:

Luyện tập

132

Toán:

Các số có năm chữ số (tiếp theo)

133

Toán:

Luyện tập

134

Toán:

Số 100 000 - Luyện tập

135

28

Toán:

So sánh các số 100 000

136

Toán:

Luyện tập

137

Bài tập 4: Không yêu cầu viết số chỉ yêu cầu trả lời.

Toán:

Luyện tập

138

Toán:

Diện tích của một hình

139

Toán:

Đơn vị đo diện tích. Xăng -ti-mét vuông

140

29

Toán:

Diện tích hình chữ nhật

141

Toán:

Luyện tập

142

Toán:

Diện tích hình vuông

143

Toán:

Luyện tập

144

Toán:

Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

145

30

Toán:

Luyện tập

146

Toán:

Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

147

Toán:

Tiền Việt Nam

148

Toán:

Luyện tập

149

Toán:

Luyện tập chung

150

Bài tập 1: Không yêu cầu viết phép tính, chỉ cần trả lời.

31

Toán:

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

151

Toán:

Luyện tập

152

Toán:

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

153

Toán:

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

154

Toán:

Luyện tập

155

32

Toán:

Luyện tập chung

156

Toán:

Bài toán liên quan đến rút vè đơn vị

157

Toán:

Luyện tập

158

Bài tập 4: Không yêu cầu viết bài giải, chỉ yêu cầu trả lời.

Toán:

Luyện tập

159

Toán:

Luyện tập chung

160

33

Toán:

Kiểm tra

161

Ôn tập cuối năm

Ôn tập cuối năm

Toán:

Ôn tập các số đến 100 000

162

Toán:

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

163

Toán:

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

164

Toán:

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

165

34

Toán:

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

166

Toán:

Ôn tập về đại lượng

167

Toán:

Ôn tập vè hình học

168

Toán:

Ôn tập về hình học (tiếp theo)

169

Toán:

Ôn tập về giải toán

170

35

Toán:

Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

171

Toán:

Luyện tập chung

172

Toán:

Luyện tập chung

173

Toán:

Luyện tập chung

174

Bài tập 5: Chỉ yêu cầu HS tính được một cách.

Toán:

Kiểm tra định cuối học kì II

175

Đây là Kế hoạch bài dạy lớp 3 môn Toán được xây dựng bám sát chương trình học trên lớp có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022. Ngoài Kế hoạch dạy học lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Chi tiết Kế hoạch dạy học lớp 3 năm 2021 - 2022

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 11.770
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Chân Trời, Kết Nối, Cánh Diều

    Xem thêm