Ma trận đề thi học kì 2 Toán 9 năm 2021 - Có đáp án (đề 2)

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
MA TRẬN ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC 2
MÔN: TOÁN 9 NH: 2020 2021
Chủ đề
Cấp độ duy
Tổng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Đồ thị hàm số
y=ax+b
Xác định
được điểm
cắt trục tung,
điểm cắt trục
hoành vẽ
được đồ thị
hàm số
y= ax+ b
Câu
Bài
4b
1
Điểm
0,5
0,5
Tỉ lệ
5%
5%
Hàm số bậc hai
đồ thị-Phương
trình bậc hai một
ẩn.
Hệ PTBN một ẩn
Nhận biết
được PTBH
một ẩn
nghiệm của
PT, hệ
PTBN một
ẩn
Biết được giá
trị lớn nhất,
nhỏ nhất của
hàm số y=
ax
2
tìm
được hệ số a
khi điểm
thuộc đồ thị.
Xác định được
tính chất của
hàm số y=ax
2
số nghiệm của
PTBH.
Vận dụng được
Hệ thức Viet
vào giải toán.
Câu
a.1; 3
Bài
1
a.2;
4
Bài
4b
b.3;4;c3
Bài
2,3,
4a
c.4
13
Điểm
0,5
1
0,5
0,5
0,75
2,5
0,25
5
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
Tỉ lệ
5%
10%
5%
5%
7,5%
25%
2,5%
60%
Góc đối với
đường tròn- Tứ
giác nội tiếp
Hiểu được
cách tính số
đo của góc
đối với
đường tròn
Vận dụng được
kiến thức về góc
đối với đường
tròn, tứ giác nội
tiếp vào giải
toán
Câu
b.1;2
5a;b
5c
6
Điểm
0,5
2
0,5
3
Tỉ lệ
5%
20%
5%
30%
Độ dài đường
tròn, diện tích
hình tròn
Tính được độ
dài đường tròn
diện tích
hình tròn
Câu
c.1;2
2
Điểm
0,5
0,5
Tỉ lệ
5%
5%
Tổng câu
2
1
4
2
5
5
1
2
22
Tổng điểm
0,5
1
1
1
1,25
4
0,25
1
10
Tỉ lệ
15%
20%
52,5%
100%
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
Trường ………………………
Thứ…… ngày .......tháng …...năm 2021
Họ & tên HS:…………………………
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ 2
Lớp: 9A
....
Môn: Toán
GV:
Thời gian: 20 phút
Điểm Trắc nghiệm
Nhận xét của giáo viên
Điểm toàn bài
A . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
ĐỀ 1
I Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu em chọn đúng nhất? (mỗi câu 0,25đ)
Câu 1. Trong các phương trình sau , phương trình nào phương trình bậc hai một ẩn?
A. x
2
-2x = 0 B. (y+2)(x
2
-2x +3) = 0 C. 2x -5 = 0 D. 6x y = 8
Câu 2. Cho hàm số y = 2x
2
. Kết luận nào sau đây đúng?
A. y = 0 giá trị nhỏ nhất của hàm số, vừa giá trị lớn nhất của hàm số
B. y = 0 giá trị lớn nhất của hàm số
C. y = 0 giá trị không xác định
D. y = 0 giá tr nhỏ nhất của hàm số
Câu 3. Phương trình x
2
- 8x +7 = 0 nghiệm đúng là?
A x
1
= - 1; x
2
= 7 B. x
1
=1; x
2
= 7 C. x
1
=1; x
2
= -7 D. x
1
=-1; x
2
= -7
Câu 4. Điểm M(-1; 2) thuộc đồ thị của hàm số y= ax
2
. Hệ số a bằng:
A. 4 B. - 2 C. 1 D. 2
II. Nối mỗi câu cột A với một đáp án cột B để được khẳng định đúng(mỗi câu 0,25 đ)
Cột A
Cột B
Nối cột
Câu 5. Góc tâm của một đường tròn số đo bằng 36
0
, góc nội tiếp
cùng chắn cung đó số đo bằng
A.90
0
5+ ....
Câu 6. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn số đo bằng
B. 18
0
6 + ...
Câu 7. Phương trình ax
2
+bx +c =0 (a≠0) hai nghiệm phân biệt khi:
C.a c trái
dấu
7 + ....
Câu 8. Hàm số y= 3x
2
đồng biến khi
D. x > 0
8 + ...

Ma trận đề thi học kì 2 Toán 9 năm 2021

VnDoc xin giới thiệu Ma trận đề thi học kì 2 Toán 9 năm 2021 - Có đáp án (đề 2). Đây là đề thi khá hay cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi đề thi Toán 9 học kì 2 sắp tới. Chúc các bạn ôn tập tốt. Mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

A . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)

ĐỀ 1

I – Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em chọn đúng nhất? (mỗi câu 0,25đ)

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?

A. x2-2x = 0                 B. (y+2)(x2 -2x +3) = 0

C. 2x -5 = 0                 D. 6x – y = 8

Câu 2. Cho hàm số y = 2x2 . Kết luận nào sau đây là đúng?

A. y = 0 là giá trị nhỏ nhất của hàm số, vừa là giá trị lớn nhất của hàm số

B. y = 0 là giá trị lớn nhất của hàm số

C. y = 0 là giá trị không xác định

D. y = 0 là giá trị nhỏ nhất của hàm số

Câu 3. Phương trình x2 - 8x +7 = 0 có nghiệm đúng là?

A x1= - 1; x2= 7

B. x1=1; x2= 7

C. x1=1; x2= -7

D. x1=-1; x2= -7

Câu 4. Điểm M(-1; 2) thuộc đồ thị của hàm số y= ax2. Hệ số a bằng:

A. 4           B. - 2            C. 1                D. 2

II. Nối mỗi câu ở cột A với một đáp án ở cột B để được khẳng định đúng (mỗi câu 0,25 đ)

Cột A

Cột B

Nối cột

Câu 5. Góc ở tâm của một đường tròn có số đo bằng 360, góc nội tiếp cùng chắn cung đó có số đo bằng

A.900

5+ ....

Câu 6. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng

B. 180

6 + ...

Câu 7. Phương trình ax2 +bx +c =0 (a≠0) có hai nghiệm phân biệt khi:

C.a và c trái dấu

7 + ....

Câu 8. Hàm số y= 3x2 đồng biến khi

D. x > 0

8 + ...

III. Đánh dấu (X) vào ô thích hợp (mỗi câu 0,25 điểm)

Nội dung

Đ

S

Câu 9. Hình tròn có đường kính 2cm. Diện tích của nó bằng π cm.

...

...

Câu 10. Hình tròn có đường kính 2cm. Chu vi của nó bằng 2π cm.

...

...

Câu 11.Vị trí của đồ thị hàm số y = -x2 ở phía trên trục hoành và nhận trục tung làm trục đối xứng.

...

...

Câu 12. Đường thẳng y = 2x-1 tiếp xúc với parabol y = x2 tại điểm ( 1; 1)

...

...

Ma trận đề thi học kì 2 Toán 9 năm 2021 - Có đáp án (đề 2) được VnDoc chia sẻ trên đây. Đây là đề cương hay giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức Toán lớp 9, đồng thời là giúp các bạn chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi HK 2 sắp tới. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Ma trận đề thi học kì 2 Toán 9 năm 2021 - Có đáp án (đề 2). Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 150
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Xem thêm