A closer look 2 Unit 9 lớp 7 Festivals around the world

Soạn Anh 7 Unit 9: A closer look 2 (trang 29 - 30 SGK Tiếng Anh 7 mới) được giới thiệu trên VnDoc bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho bài tập 1 - 7 trong SGK Tiếng Anh 7 mới phần A closer look 2 Unit 9.

Nhằm giúp học sinh có thể theo dõi tiến trình bài học một cách dễ dàng, VnDoc giới thiệu chuyên mục Soạn Anh 7 mới bao gồm các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe và hướng dẫn dịch giúp các em nắm bài học dễ dàng hơn.

* Xem chi tiết: Soạn Unit 9 lớp 7 Festivals Around the World

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- review H/ Wh questions and use adverbial phrases.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 9 A closer look 2

Task 1. Look at the pictures below. What information would you like to know about this festival? (Nhìn vào những bức hình bên dưới. Em muốn biết về thông tin nào về lễ hội này?)

Hướng dẫn giải:

I would like to know (Tôi muốn biết)

- What is it? (Nó là gì?)

- When is it? (Khi nào?)

- Where is it? (Nó ở đâu)

- How often does it take place? (Nó thường diễn ra như thế nào?)

- Why do people attend? (Tại sao người ta tham dự?)

- How do people celebrate? (Mọi người ăn mừng lễ hội như thế nào?)

Task 2. Now look at the webpage. Complete the table about the festival. (Bây giờ nhìn vào trang web. Hoàn thành bảng về lễ hội)

Hướng dẫn giải:

What?

Cannes Film Festival (Liên hoan phim Cannes)

Who?

Film directors, stars, critics (đạo diễn, ngôi sao, nhà phê bình)

Where?

Cannes city, France (Thành phố Cannes, Pháp)

When?

May (tháng Năm)

How often?

Every year (hàng năm)

How?

A panel of judges watches the new films. (Ban hội thẩm xem những bộ phim mới)

Why?

To award prizes for the best film. (Trao giải những phim xuất sắc)

Tạm dịch:

Liên hoan phim Cannes

Every year Cannes hosts its international film festival. Cannes is a busy tourist city in France, but in May everything stops for the festival. People take the festival in a very serious way. Film directors, stars, and critics all come to the festival. A panel of judges watches the new films to award prizes for the best ones. The biggest prize is the Palme d'Or, which is given to the best film.

Mỗi năm Cannes tổ chức liên hoan phim quốc tế. Cannes là một thành phố du lịch nhộn nhịp ở Pháp, nhưng vào tháng Năm mọi thứ ngừng lại cho liên hoan lễ hội này bằng một cách nghiêm túc kì lạ. Các đạo diễn phim, ngôi sao, và những nhà phê bình tất cả đều đến liên hoan. Một ban hội thẩm sẽ xem các phim mới và trao giải cho những phim xuất sắc nhất.

Task 3. Now think about a festival you know in Vietnam. Complete the table with information about that festival, then tell your partner about it. (Bây giờ nghĩ về một lễ hội mà em biết ở Việt Nam. Hoàn thành bảng với thông tin về lễ hội đó, sau đó kể cho bạn bè nghe về nó.)

What?

Mid-Autumn Festival (Trung thu)

Who?

Children (trẻ em)

Where?

All around Viet Nam (khắp nơi ở Việt Nam)

When?

On the 15th of August Lunar calendar (15 tháng 8 âm lịch)

How?

Children play and have a party with mooncakes, paper doctor, lanterns and other toys. (Trẻ em chơi và có một bữa tiệc nhỏ có bánh trung thu, đèn lồng và những món đồ chơi khác)

Why?

According to the traditions, they have this party to protect children from a very big bad bear. (Theo truyền thống, chúng ta có ngày này để bảo vệ trẻ em khỏi một con gấu to xấu xa)

Bài viết mẫu:

Every year, Vietnamese people celebrate Mid-Autumn festival for their children. It is held on 15th of August Lunar calendar. In this occasion, children play and have a party with mooncakes, paper doctor, lanterns and other toys. We have this festival because according to the tradition, they need to protect children from a very big bad bear.

Tạm dịch:

Hàng năm, người Việt Nam đón tết trung thu cho con. Nó được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Trong dịp này, trẻ em chơi và có một bữa tiệc với bánh trung thu, đèn lồng giấy và các đồ chơi khác. Chúng tôi có lễ hội này vì theo truyền thống, họ cần bảo vệ trẻ em khỏi một con gấu xấu rất lớn.

Task 4. Join the questions to the types of answers. There may be more than one correct answer to each question. (Nối những câu hỏi với những câu trả lời. Có hơn một câu trả lời chính xác cho mỗi câu hỏi)

Hướng dẫn giải:

Who: person (người)

Why: reason (lý do)

Which: whole sentence (limited options) (Để hói về sự lựa chọn (có giới hạn sự lựa chọn).

Whose: belonging to a person/ thing (Để hỏi về sự sở hữu.)

What: whole sentence (Để hỏi về cả câu.)

When: time (thời gian)

Where: place (địa điểm)

How: manner (cách thức)

Task 5. Phuong is doing an interview for VTV. Can you match her questions with the interviewee's answers?

(Phương đang làm một phỏng vấn cho VTV. Em có thể nối những câu hỏi của cô ấy với câu trả lời của người được phỏng vấn không?)

Hướng dẫn giải:

1. A

2. F

3. B

4. C

5. E

6. D

Đoạn hội thoại hoàn chỉnh và bài dịch:

EnglishTiếng Việt

Interviewer: Here I am with Elephant Race organizer, Phong Nguyen. What's this festival all about, Phong?

Phong: It's a race between elephants that are ridden by their owners, but actually it's a celebration of elephants.

Interviewer: When is it held?

Phong: It's normally in March.

Interviewer: Where is it held?

Phong: It's always held in Daklak. The location can change though - sometimes it's in Don village, sometimes near the river.

Interviewer: Why is it held?

Phong: Elephants are really important. They work really hard for us. The festival is our way of saying thank you to them.

Interviewer: Who comes to the festival?

Phong: Many elephants owners and local people. Also, there are more and more tourists every year.

Interviewer: How do elephants win the race?

Phong: Well, they have to reach the finish line first.

Phỏng vấn viên: Bây giờ tôi đang ở cạnh nhà tổ chức cuộc đua voi, Phong Nguyễn. Lễ hội này là gì vậy Phong?

Phong: Đó là cuộc đua giữa những chú voi.

Phỏng vấn viên: Lễ hội diễn ra khi nào?

Phong: Lễ hội thường diễn ra vào tháng Ba.

Phỏng vấn viên: Lễ hội diễn ra ở đâu?

Phong: Diễn ra ở Đắklắk. Địa điếm có thể thay đổi, tuy vậy thông thường là ở bản Đôn, thi thoảng thì ở gần dòng sông.

Phỏng vấn viên: Tại sao lễ hội lại được tổ chức?

Phong: Các chú voi rất quan trọng với người dân chúng tôi. Chúng làm việc rất chăm chi vì lợi ích của chúng tôi. Lễ hội này là lời cảm ơn của chúng tôi đối vói nhũng chú voi.

Phỏng vấn viên: Ai đến dự lễ hội?

Phong: Nhiều chú voi và người dân địa phương. Ngày càng có nhiều du khách đến thăm hàng năm.

Phỏng vấn viên: Các chú voi giành chiến thắng khi nào?

Phong: Ồ, khi chúng c

Task 6. Now make questions for the underlined parts.  (Bây giờ tạo câu hỏi cho những phần gạch dưới)

Hướng dẫn giải:

1. Where did you buy this T-shirt for your brother?

Tạm dịch: Bạn mua cái áo thun này cho anh trai bạn ở đâu?

Tôi mua cái áo thun này cho anh trai tôi ở Sydney.

2. How often do you go to the music festival?

Tạm dịch: Bạn đến với lễ hội âm nhạc như thế nào?

Tôi yêu âm nhạc, vì thế tôi đến lễ hội âm nhạc hầu hết mỗi mùa hè.

3. Why did your friends save money?

Tạm dịch: Tại sao bạn bè bạn tiết kiệm tiền?

Bạn tôi tiết kiệm tiền để đi máy bay đến Tây Ban Nha.

4. When did you go to Flower Festival in Dalat?

Tạm dịch: Bạn đi Lễ hội hoa Đà Lạt khi nào?

Chúng ta đã đi đến Lễ hội hoa Đà Lạt vào năm trước.

5. How do the Vietnamese decorate their houses during Tet?

Tạm dịch: Người Việt Nam trang trí nhà cửa vào dịp Tết như thế nào?

Vào dịp Tết, người Việt Nam trang trí nhà cửa bằng hoa mai hoặc hoa đào.

Task 7. Game: FESTIVAL MYSTERY

Work in groups. One student thinks of any festival he/she likes. Other students ask questions about the festival to find out what festival it is. Remember to use H/Wh-questions and adverbial phrases. (Làm theo nhóm. Một học sinh nghĩ về nhiều lễ hội mà cậu ấy/ cô ấy thích. Những học sinh khác hỏi những câu hỏi về lễ hội để tìm ra lễ hội đó là gì. Nhớ sử dụng câu hỏi H/ WH và cụm trạng từ.)

A: Where is the festival held?

B: In the USA and some other countries in the world,

A: When do people celebrate it?

B: On October 31st.

A: What do people do?

B: They put pumpkin lanterns outside their homes.

A: Is it Halloween?

B: Yes, it is.

Tạm dịch:

A: Lễ hội được tổ chức ở đâu?

B: Ở Mỹ và vài nước khác trên thế giới.

A: Người ta tổ chức lễ hội khi nào?

B: Vào ngày 31 tháng 10.

A: Người ta làm gì?

B: Họ đặt lồng đèn bí ngô bên ngoài nhà.

A: Nó là Halloween phải không?

B: Đúng vậy.

* Tham khảo thêm phần giải SGK tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals around the world thí điểm tiếp theo:

Communication Unit 9 lớp 7 Festivals around the world

Skills 1 Unit 9 lớp 7 Festivals around the world

Skills 2 Unit 9 lớp 7 Festivals around the world

Tiếng Anh 7 Unit 9: Looking back

Project Unit 9 lớp 7 Festivals around the world

* Tham khảo thêm bộ bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Cities of the world có đáp án khác:

Bài tập Unit 9 lớp 7 Festivals around the world

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals around the world

Bài tập Unit 9 lớp 7 nâng cao: Festivals around the world

Đề luyện tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals Around the World

Bài tập tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 9: Festivals Around the World

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Tiếng Anh 7 Unit 9: A closer look 2. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
20 7.813
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm