150 câu Trắc nghiệm hóa 10 học kì 1

T viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
150 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM A HỌC 10 1
u 1. Cho nguyên tử X có tổng số electron phân lớp s 7. Cho biết X thuc
nhóm A. Vậy X
A.Na. B. K. C. O. D. D.
u 2. Nguyên t của nguyên t X s th tự là 17 trong bảng tun hoàn,
ng thức phân t của X với oxi và hiđro lần ợt
A. XO và XH
2
. B. X
2
O
7
và XH. C. X
2
O XH. D. X
2
O XH
2
.
u 3. Cho các nguyên t X (Z=12), (Z=11), M (Z=14), N (Z=13). Tính kim loại
được sắp xếp theo t tự giảm dần
A. Y > X > M > N. B. M > N > Y > X.
C. M > N > X > Y. D. Y > X > N > M.
u 4. Cho các nguyên tố và vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn như
sau:
14
Si,
16
S,
11
Na,
12
Mg. Dãy được sắp xếp theo chiều giảm dần tính bazo
tăng tính axit của các oxit là
A. Na
2
O, MgO, SiO
2
, SO
3
. B. MgO, Na
2
O, SO
3
, SiO
2
.
C. Na
2
O, MgO, SO
3
, SiO
2
. D. MgO, Na
2
O, SiO
2
, SO
3
.
u 5. Ngun tử các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron :
X: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
; Y: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3
; Z:
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
.
Các nguyên t kim loại là
A. X Z. B. X Y. C. Y Z. D. X.
u 6. Cho các nhận xét dưới đây:
1. Hợp chất k với hiđro ca nguyên t X XH
3
thì công thức oxit cao nht
của X có th là X
2
O
5
.
T viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
2. ng thức phân tử của hợp cht khí tạo bởi nguyên tố R hiđro PH
2
thì
cấu hình e của R th 1s
2
2s
2
2p
4
.
3. Cho cấu nh electron của A là: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
2
. Vậy A thuộc chu kì 4,
nhóm IIA.
4. Ngun t của nguyên tố X phân lớp electron mức ng lượng cao nhất
3p
4
n X thuộc nhóm IVA trong bảng tuần hoàn.
5. Nguyên tử của nguyên t A 4 electron lớp ngoài cùng nên A nguyên
tố phi kim.
Số phát biểu đúng
A.1. B.3. C.2. D.4.
u 7. Cation R
+
phân lớp ngoài cùng 3p
6
. Vị trí của nguyên tố R trong
bảng tuần hoàn
A.Ô 19, chu 4, nhóm IA. B.Ô 17, chu 3, nhóm VIIA.
C.Ô 20, chu 3, nhóm VIIIA. C.Ô 19, chu 3, nhóm IA.
u 8. X thuộc nhóm IVA trong bảng tuần hoàn. Phần trăm khối lượng của X
trong hợp cht với hiđro 75%. Phn tm khối lượng của X trong công thc
oxit cao nhất
A.33,7%. B.43,7%. C.34,8%. D.27,3%.
u 9. Nguyên tố X th tự là 20, v t nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là
A.Chu kì 4, nm VIIA. B.Chu 3, nhóm IIA.
C.Chu kì 4, nhóm IIA. D.Chu kì 4, nhóm IIIA.
u 10. Các nguyên t
12
Mg,
13
Al,
5
B,
6
C được sắp xếp theo thứ t ng dần đ
âm điện
A.Mg < B < Al < C. B.Mg < Al < B < C.
T viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
C.B < Mg < Al < C. D.Al < B < Mg < C.
u 11. o tan hoàn toàn 3,1g hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên
tiếp o nước thu được 1,12 t hiđro (đktc). Hai kim loại kiềm đã cho là
A.Li Na. B.Na K. C.K và Rb. D.Rb và Cs.
u 12. Nhận định nào dưới đây sai khi nói về 3 nguyên tử:
13
X,
14
Y,
12
Z?
A. X, Y, Z cùng thuộc một chu trong bảng tuần hoàn.
B.Tính kim loại của X > Y > Z.
C.Đ âm điện của Z < X < Y.
D.X, Z c nguyên tố kim loại.
u 13. ng thức phân t của hợp chất khí tạo bởi nguyên tử R hiđro
RH
3
. Cu hình electron nào dưới đây phù hợp nhất với nguyên tố R?
A.1s
2
2s
2
2p
1
. B.1s
2
2s
2
2p
5
. C.1s
2
2s
2
2p
3
. D.1s
2
2s
2
.
u 14. Cho các ngun tố sau:
17
Cl,
6
C,
12
Mg,
13
Al,
16
S. Thứ tự các nguyên tố
được sắp xếp theo chiều ng dần a trị trong ng thức oxit cao nht là
A.Cl, C, Mg, Al, S. B.S, Cl, C, Mg, Al.
C.Mg, Al, C, S, Cl. D.Cl, Mg, Al, C, S.
u 15. Hai kim loại X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu có tổng số
proton trong hai hạt nhân nguyên t là 25. S th tự nm của X Y lần lượt
A.IA IIA. B.IIA và IIA. C.IIA và IVA. D.IVA VA.
u 16. Cho c nhận định sau
(1) X thuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm VA. Hợp chất tạo thành giữa X Y
X
5
Y
2
.

150 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 kì 1

Trắc nghiệm hóa 10 học kì 1 được VnDoc tổng hợp biên soạn là bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa 10 với đầy đủ nội dung các chương, rất hữu ích dành tặng các bạn học sinh ôn thi giữa kì 1 cũng như ôn thi cuối kì 1 hóa 10. Mời các bạn tham khảo.

TRẮC NGHIỆM HÓA 10 

Câu 1. Cho nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp s là 7. Cho biết X thuộc nhóm A. Vậy X là

A. Na. B. K. C. O. D. Ba

Câu 2. Nguyên tử của nguyên tố X có số thứ tự là 17 trong bảng tuần hoàn, công thức phân tử của X với oxi và hiđro lần lượt là

A. XO và XH2.

B. X2O7 và XH.

C. X2O và XH.

D. X2O và XH2.

Câu 3. Cho các nguyên tố X (Z=12), (Z=11), M (Z=14), N (Z=13). Tính kim loại được sắp xếp theo tứ tự giảm dần là

A. Y > X > M > N.

B. M > N > Y > X.

C. M > N > X > Y.

D. Y > X > N > M.

Câu 4. Cho các nguyên tố và vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn như sau: 14Si, 16S, 11Na, 12Mg. Dãy được sắp xếp theo chiều giảm dần tính bazo và tăng tính axit của các oxit là

A. Na2O, MgO, SiO2, SO3.

B. MgO, Na2O, SO3, SiO2.

C. Na2O, MgO, SO3, SiO2.

D. MgO, Na2O, SiO2, SO3.

Câu 5. Nguyên tử các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron:

X: 1s22s22p63s23p1; Y: 1s22s22p63s23p3; Z: 1s22s22p63s23p64s2.

Các nguyên tố kim loại là

A. X và Z.

B. X và Y.

C. Y và Z.

D. X.

Câu 6. Cho các nhận xét dưới đây:

1. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố X là XH3 thì công thức oxit cao nhất của X có thể là X2O5.

2. Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là PH2 thì cấu hình e của R có thể là 1s22s22p4.

3. Cho cấu hình electron của A là: 1s22s22p63s23p63d104s2. Vậy A thuộc chu kì 4, nhóm IIA.

4. Nguyên tử của nguyên tố X có phân lớp electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p4 nên X thuộc nhóm IVA trong bảng tuần hoàn.

5. Nguyên tử của nguyên tố A có 4 electron ở lớp ngoài cùng nên A là nguyên tố phi kim.

Số phát biểu đúng là

A.1. B.3. C.2. D.4.

Câu 7. Cation R+ có phân lớp ngoài cùng là 3p6. Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn là

A. Ô 19, chu kì 4, nhóm IA.

B. Ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA.

C. Ô 20, chu kì 3, nhóm VIIIA.

C. Ô 19, chu kì 3, nhóm IA.

Câu 8. X thuộc nhóm IVA trong bảng tuần hoàn. Phần trăm khối lượng của X trong hợp chất với hiđro là 75%. Phần trăm khối lượng của X trong công thức oxit cao nhất là

A.33,7%. B.43,7%. C.34,8%. D.27,3%.

Câu 9. Nguyên tố X có thứ tự là 20, vị trí nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 4, nhóm VIIA.

B. Chu kì 3, nhóm IIA.

C. Chu kì 4, nhóm IIA.

D. Chu kì 4, nhóm IIIA.

Câu 10. Các nguyên tố 12Mg, 13Al, 5B, 6C được sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ âm điện là

A. Mg < B < Al < C.

B. Mg < Al < B < C.

C. B < Mg < Al < C.

D. Al < B < Mg < C.

Câu 11. Hòa tan hoàn toàn 3,1g hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước thu được 1,12 lít hiđro (đktc). Hai kim loại kiềm đã cho là

A. Li và Na. B. Na và K. C. K và Rb. D. Rb và Cs.

Câu 12. Nhận định nào dưới đây sai khi nói về 3 nguyên tử: 13X, 14Y, 12Z?

A. X, Y, Z cùng thuộc một chu kì trong bảng tuần hoàn.

B. Tính kim loại của X > Y > Z.

C. Độ âm điện của Z < X < Y.

D. X, Z là các nguyên tố kim loại.

Câu 13. Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tử R và hiđro là RH3. Cấu hình electron nào dưới đây phù hợp nhất với nguyên tố R?

A. 1s22s22p1.

B. 1s22s22p5.

C. 1s22s22p3.

D. 1s22s2.

Câu 14. Cho các nguyên tố sau: 17Cl, 6C, 12Mg, 13Al, 16S. Thứ tự các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần hóa trị trong công thức oxit cao nhất là

A. Cl, C, Mg, Al, S.

B. S, Cl, C, Mg, Al.

C. Mg, Al, C, S, Cl.

D. Cl, Mg, Al, C, S.

Câu 15. Hai kim loại X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì có tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 25. Số thứ tự nhóm của X và Y lần lượt là

A. IA và IIA. 

B. IIA và IIA.

C. IIA và IVA.

D. IVA và VA.

Câu 16. Cho các nhận định sau

(1) X thuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm VA. Hợp chất tạo thành giữa X và Y là X5Y2.

(2) Clo thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn nên clo là một nguyên tố phi kim.

(3) Các nguyên tố là kim loại khi số electron lớp ngoài cùng của một nguyên tử có 1, 2 hoặc 3 electron (trừ H, He, Be).

(4) Các nguyên tố trong cùng một chu kì có số phân lớp bằng nhau.

(5) Chỉ có một tố có tổng số electron ở phân lớp s bằng 7.

Số nhận định không đúng là

A. 3. B. 2. C. 4. D.5 .

Câu 17. X là nguyên tố thuộc nhóm IIA; Y là nguyên tố thuộc nhóm VIA. Hợp chất X và Y có công thức phân tử là

A. XY2. B. X3Y. C. XY. D. X2Y6.

Câu 18. Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong nguyên tử nguyên tố X là 46, biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 2, ô 16, nhóm VA.

B. Chu kì 3, ô 15, nhóm VA.

C. Chu kì 3, ô 16, nhóm VIA.

D. Chu kì 3, ô 17, nhóm VIIA.

Câu 19. Cho cấu hình electron của A là: 1s22s22p63s23p63dx4s2. Giá trị của x để A ở chu kì 4, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là

A. 0. B. 10. C. 7. D. 8.

Câu 20. Cho biết ion M2+ có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 3d8. Chọn phát biểu đúng trong các câu sau?

A. Điện tích hạt nhân của M và M2+ bằng nhau và bằng 26+.

B. Điện tích hạt nhân của M là 30+ và của M2+ là 28+.

C. Điện tích hạt nhân của M và M2+ bằng nhau và bằng 28+.

D. Điện tích hạt nhân của M là 28+ và của M2+ là 26+.

Tài liệu bao gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 kì 1, vui lòng ấn link TẢI VỀ phía dưới để xem toàn bộ. 

...................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Trắc nghiệm hóa 10 học kì 1. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.452
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 10 Xem thêm