Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 6 Global Warming

Unit 6: Global Warming là bài học mở đầu chương trình tiếng Anh lớp 11 chương trình mới học kì 2 lớp 11 năm 2019 - 2020. Bài học xoay quanh chủ đề Global Warming của chúng tôi giúp các em học sinh tích lũy thêm vốn Từ vựng tiếng Anh chủ đề Hiện tượng nóng lên toàn cầu hiệu quả.

* Xem lại Từ vựng tiếng Anh lớp 11 mới Unit 6:

- Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 Global Warming

Tiếng Anh 11 Unit 6: Global Warming

Bài tập Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Phonetics có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 11 mới theo Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều từ vựng có trong Unit 6 tiếng Anh 11 mới: Global Warming giúp các em học sinh ghi nhớ Từ mới tiếng Anh Unit 6 hiệu quả.

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. genius B. gorilla C. global D. gases
Question 2: A. pollution B. poaching C. physical D. pesticide
Question 3: A. warming B. warn C. walk D. wasn't
Question 4: A. floor B. flood C. moorland D. door
Question 5: A. increase B. release C. please D. grease

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 6: A. campaign B. global C. balance D. carbon
Question 7: A. natural B. endangered C. dangerous D. habitat
Question 8: A. rainforest B. tropical C. discover D. animal
Question 9: A. pollution B. continue C. enormous D. disappear
Question 10: A. devastated B. environment C. diversity D. ecology
Question 11: A. relation B. summary C. arrange D. eliminate
Question 12: A. capture B. picture C. ensure D. pleasure
Question 13: A. different B. important C. essential D. negation
Question 14: A. popular B. dangerous C. environment D. applicant
Question 15: A. opportunity B. intellectual C. psychology D. civilization

Đáp án

1 - A 2 - C 3 - D 4 - B 5 - C
6 - A 7 - B 8 - C 9 - D 10 - A
11 - B 12 - C 13 - A 14 - C 15 - C

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 6 kèm đáp án. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.363
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm