Từ vựng - Ngữ pháp Unit 4 lớp 11 Volunteer Work

Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Volunteer Work bao gồm Từ mới tiếng Anh 11 Unit 4 và cấu trúc ngữ pháp t iếng Anh Unit 4 Volunteer work. Tài liệu học tiếng Anh lớp 11 unit 4 này sẽ giúp thầy cô và các em chủ động trong việc soạn bài và ôn tập bài học Tiếng Anh lớp 11 Unit 4. Mời thầy cô và các em tham khảo.

I. Vocabulary - Từ vựng tiếng Anh 11 Unit 4 Volunteer work

VOCABULARY

Từ mới Phiên âm  Định nghĩa
1. (the) aged  (n) ['eidʒd] người già
2. assistance  (n) [ə'sistəns] sự giúp đỡ
3. be fired (v) ['faiəd] bị phạt
4. behave (v) [bi'heiv] cư xử
5. bend  (v) [bend] uốn cong, cúi xuống
6. care  (n) [keə] sự chăm sóc
7. charity (n) ['t∫æriti] tổ chức từ thiện
8. comfort  (n) ['kʌmfət] sự an ủi
9. co-operate  (v) [kou'ɔpəreit] hợp tác
10. co-ordinate  (v) [kou'ɔ:dineit] phối hợp
11. cross  (v) [krɔs] băng qua
12. deny  (v) [di'nai] từ chối
13. desert  (v) [di'zə:t] bỏ đi
14. desert  (n) ['dezət] sa mạc
15. diary  (n) ['daiəri] nhật ký
16. direct  (v) [di'rekt; dai'rekt]  điều khiển
17. disadvantaged (a) [,disəd'vɑ:ntidʒd] bất hạnh
18. donate  (v) [dou'neit] tặng, quyên góp
19. donation (n) [dou'nei∫n]  khoản tặng/đóng góp
20. donor  (n) ['dounə] người cho/ tặng
21. fire extinguisher  (n) ['faiəriks'tiηgwi∫ə] bình chữa cháy
22. fund-raising  (a) [fʌnd'reiziη] gây quỹ
23. handicapped  (a) ['hændikæpt]  tật nguyền
24. instruction  (n) [in'strʌk∫n] chỉ dẫn, hướng dẫn
25. intersections  (n) [,intə'sek∫n] giao lộ
26. lawn  (n) [lɔ:n] bãi cỏ
27. mountain (n) ['mauntin] núi
28. mow  (v) [mou] cắt
29. natural disaster  (n) ['næt∫rəl di'zɑ:stə] thiên tai
30. order  (n) ['ɔ:də] mệnh lệnh
31. order  (v) ra lệnh
32. orphanage  (n) ['ɔ:fənidʒ]  trại mồ côi
33. overcome (v) [,ouvə'kʌm] vượt qua
34. park  (v) [pɑ:k] đậu xe
35. participate in (v) [pɑ:'tisipeit] tham gia
36. take part in  (v)  tham gia
37. raise money  (v)  quyên góp tiền
38. receipt  (n) [ri'si:t]  giấy biên nhận
39. remote  (a) [ri'mout] xa xôi, hẻo lánh
40. retire  (v) [ri'taiə] về hưu
41. rope  (n) [roup] dây thừng
42. snatch up  (v) ['snæt∫]  nắm lấy
43. suffer (v) ['sʌfə] chịu đựng, đau khổ
44. support  (v) [sə'pɔ:t] ủng hộ, hỗ trợ
45. tie ... to ... (v) [tai] buộc, cột ... vào ...
46. toe  (n) [tou] ngón chân
47. touch  (v) [tʌt∫] chạm
48. voluntarily  (adv) [vɔlənt(ə)rili] 1 cách tình nguyện
49. voluntary (a) ['vɔləntri] tình nguyện
50. volunteer  (n) [,vɔlən'tiə] tình nguyện viên
51. volunteer  (v)  tình nguyện, xung phong
52. war invalid  (n) [wɔ:'invəli:d] thương binh

* Luyện tập trắc nghiệm từ mới tại: Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 11: Volunteer Work hệ 7 năm MỚI

II. Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh 11 Unit 4 Volunteer work

A. Gerund & Present Participle - Danh động từ và Hiện tại phân từ

I. Gerund (Danh động tử) - Xem lại phần A, ngữ pháp của Unit 3

1. Hình thức: V-ing

2. Chức năng: Danh động từ có thể làm:

- Chủ từ (Subject)

e.g: Collecting stamps is my hobby. (Sưu tầm tem là sở thích của tôi.)

-Túc từ của động từ

e.g: She enjoys watching cartoons. (Cô ấy rất thích xem phim hoạt hình.)

- Túc từ của giới từ

e.g: He is interested in learning English. (Anh quan tâm đến việc học tiếng Anh.)

- Bổ ngữ cho chủ từ (Subject Complement)

e.g: Her joy is helping the homeless people.

(Niềm vui của cô ấy là giúp đỡ những người vô gia cư.)

- Ngữ đồng vị (Appositive)

e.g: My hobby, playing table tennis, makes me feel happy.

(Sở thích của mình, chơi bóng bàn, khiến mình cảm thấy hạnh phúc.)

- Cấu tạo danh từ ghép

gerund + noun

e.g: cooking-oil (dầu ăn), sleeping-pill (thuốc ngủ)

noun + gerund

e.g: child-bearing (việc sinh con)

II. Present participle (Hiện tại phân từ)

1. Hình thức: V-ing

2. Chức năng

- Dùng trong các thì tiếp diễn: be + Present participle (V-ing)

e.g: + It is raining now. (Present progressive) (Trời đang mưa.)

+ We will be studying Englisli at this time tomorrow. (Future progressive) (Chúng tôi sẽ được học tiếng Anh vào thời gian này ngày mai.)

- Dùng như một tình từ (mang nghĩa chủ động và thường miêu tả vật)

e.g: + The film is interesting. (Đây là bộ phim thú vị.)

+ It's an exciting journey. (Đây là một chuyến đi thú vị.)

- Thay cho một mệnh đề

* Mệnh đề độc lập trong câu ghép:

Hai sự kiện xảy ra đồng thời cùng một chủ từ thì một trong hai mệnh đề có thể được thay bằng hiện tại phân từ.

e.g: He washed his car and sang happily.

(Ông ấy đã rửa chiếc xe của mình và hát vui vẻ.)

—> Washing his car, he sang happily. (Rửa xe của mình, ông ấy hát vui vẻ.)

—> He washed his car, singing happily.

(Ông ấy đã rửa chiếc xe của mình, ca hát vui vẻ.)

Hai sự kiện xảy ra kể tiếp nhau: sự kiện xảy ra trước được thay bằng hiện tại phân từ.

e.g: She put on her coat and went out. (Cô ấy mặc áo khoác vào và rồi ra ngoài.)

—> Putting on her coat, she went out. (Mặc áo khoác vào, cô ấy đi ra ngoài)

Mệnh đề phụ trong câu:
+ Mệnh đề quan hệ: khi đại từ quan hệ làm chủ từ và mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì được thay bằng hiện tại phân từ.

e.g: The girl who lent me this book is my best friend.

(Cô gái đã cho tôi mượn cuốn sách này là người bạn tốt nhất của tỏi)

—> The girl lending me this book is my best friend.

(Cô gái cho tôi mượn cuốn sách này là người bạn tốt nhất của tôi.)

+ Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian:

e.g: Since he left school, he has worked in a restaurant.

(Kể từ khi ông rời trường học, ông đã làm việc trong nhà hàng.)

—> Leaving school, he has worked in a restaurant.

(Rời trường học, ông đi làm việc trong nhà hàng.)

+ Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do: hai mệnh đề phải cùng chủ từ

e.g: Because he drove carelessly, he had an accident.

(Bởi vì anh ta lái xe bất cẩn, anh ta đã bị tai nạn.)

—> Driving carelessly, he had an accident.

(Lái xe bất cẩn, anh ta đã bị tai nạn.)

Cấu trúc câu: s + sit/stand/lie / come/ run (cụm từ chi nơi chốn) + present participle. e.g: He sat on the chair reading a book.
(Ông ta ngồi trên ghế đọc quyển sách.)

Cấu trúc: There + be + Noun + present participle
e.g: There are many people waiting for the bus.

(Có rất nhiều người đang chờ xe buýt.)

B. Perfect Gerund & Perfect Participle - Danh động từ hoàn thành và Phân từ hoàn thành

I. Perfect Gerund (Danh động từ hoàn thành)

1. Hình thức: having + V3/-ed

2. Chức năng: dùng thay cho hình thức hiện tại của danh động từ khi chúng ta đề cập đến hành động trong quá khứ.

e.g: He was accused of having stealing their money.

(Anh ta bị buộc tội đã lấy cắp tiền của họ.)

II. Perfect participle (Phân từ hoàn thành)

1. Hình thức: having + V3/-ed

2. Chức năng

- Dùng rút ngắn mệnh đề khi hành động trong mệnh đề đó xảy ra trước.

e.g: + He finished all his homework and then he went to bed.

(Anh ta hoàn thành tất cả bài tập về nhà của mình và sau đó anh ta đi ngủ.)

+ Having finished all his homework, he went to bed.

(Sau khi hoàn thành tất cả bài tập về nhà, anh ta đi ngủ.)

- Dùng rút ngắn mệnh để trạng ngữ chỉ thời gian.

e.g: + After he had fallen from the horse back, he was taken to hospital and had an suraery.

(Sau khi anh ta ngã ngựa, anh ta đã được đưa vào bệnh viện và đã có một cuộc phẫu thuật.)

+ After having fallen from the horse back, he was taken to hospital and had an suraery.

(Sau khi ngã ngựa, anh ta được đưa vào bệnh viện và đã có một cuộc phẫu thuật.)

III. Bài tập vận dụng

Exercise 1: Put the verbs in brackets into the -ing form or the infinitive. Sometimes both are possible

1. Did you manage _____________ (finish) the assignment on time?

2. They agreed _____________ (help) us with the shopping for tomorrow’s party

3. Few people enjoy _____________ (live) in big cities although it provides them with lots of opportunities

4. Don’t risk _____________ (drive) so fast!

5. It was just a misunderstanding. I didn’t mean _____________ (hurt) you

Xem đáp án

1. to finish

2. to help

3. living

4. driving

5. to hurt

Exercise 2: Complete each sentence with a suitable word in the box. The first on has been done as an example

anniversary

celebrate

divorced

blow

married

special

1. They held a party for Lisa and bought her bike as a _____________ gift

2. Our school is celebrating its 110th _____________ this year. There will be lots of activities to be held for the students and teachers of all generations

3. The couple have been _____________ for over twenty years and they are still living with his parents in the same house

4. Close the door or the candles will _____________ out

5. Jane doesn’t love Larry any more but refuses to get _____________ for the sake of her children

6. We didn’t use to _____________ the solar new year but we do now

Xem đáp án

1. special

2. anniversary

3. married

4. blow

5. divorced

6. celebrate

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. We believe that volunteering in all its diversity can make inportant contributions to ________.

A. develop

B. development

C. developer

D. developmental

2. According to a preliminary __________ of the health care system, old people’s health has been better than ever before.

A. evaluate

B. evaluation

C. evaluative

D. evaluator

3. The town’s volunteer __________ has received a lot of donations from several sourrces over the past years.

A. organize

B. organization

C. organizational

D. organizable

4. The school administration decided to hold some __________ classes for weak students who have difficulty learning.

A. private

B. adult

C. evaluating

D. remedial

5. At 5 pm every day, we ____________ for our evening classes.

A. end

B. set

C. prepare

D. leave

Xem đáp án

1. A

2. B

3. B

4. D

5. B

Trên đây là Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh 11 Unit 4 Volunteer work đầy đủ nhất. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như:Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2022 - 2023 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
23 38.634
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm