Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch COVID-19 môn Tiếng Anh lớp 7 (08/02 - 13/02)

Trong thời gian học sinh tiếp tục nghỉ học phòng dịch Covid 19, VnDoc.com xin gửi đến các bạn bài tập tự ôn ở nhà môn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới (tuần từ 08/02 đến 13/02). Tài liệu ôn tập ở nhà Tiếng Anh 7 với trọng tâm kiến thức nằm trong Unit 7 Traffic và Unit 8 Films bao gồm cả từ vựng, ngữ pháp và bài tập vận dụng cho các em tham khảo và luyện tập.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, học sinh ở nhiều tỉnh trên cả nước tiếp tục nghỉ học. Nhằm giúp các em học sinh lớp 7 có tài liệu tự ôn tại nhà, VnDoc giới thiệu bộ bài tập ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ, với đầy đủ các môn học. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em có sự ghi nhớ và chuẩn bị bài tốt hơn để chuẩn bị cho những bài học sắp tới.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 tại đây: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

REVISION- GRADE 7

A. Grammar:

1. The past simple:

a. Form:

Sentence

Normal verb

Tobe

Câu khẳng định

S + V-ed / V2 + O

S + was / were + O

Câu phủ định

S + didn't + V + O

S + was/ were + not + O

Câu hỏi

Did + S + V + O ?

Was / Were + S + O ?

b. Usage:Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ..

* Dấu hiệu nhận biết: Yesterday, ago, last week/ month/ year, in the past, in 2016,...

Ex. Uncle Ho passed away in 1969.

c. Cách thêm đuôi ed:

a. Thêm - d vào sau các động từ theo quy tắc tận cùng là -ee hoặc - e

Ex. live → lived love → loved agree → agreed

b. Đối với các động từ theo quy tắc một âm tiết, tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm ( trừ h, w, x) chúng ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm -ed.

Ex. fit → fitted stop → stopped fix → fixed

d. từ tận cùng bằng - y, ta chia ra làm hai trường hợp:

- Trước y là một phụ âm, ta biến y thành i trước khi thêm -ed: study ® studied

- Trước y là một nguyên âm, ta thêm -ed bình thường: play ® played.

- Với các động từ còn lại , ta thêm -ed: work ® worked, learn ® learned.

2. The present perfect:

a. Form:

Sentence

Normal verb

Câu khẳng định

S + has/have + V-ed / V3 + O

Câu phủ định

S + hasn't/haven't + V-ed/V3 + O

Câu hỏi

Has/Have + S + V-ed/V3 + O ?

b. Cách thành lập quá khứ phân từ V3:

- Với động từ thường theo quy tắc, thêm -ed vào sau động từ đó: work ® worked, play ® played.

- Với động từ bất quy tắc, tra cột quá khứ phân từ 2 của bảng động từ bất quy tắc: bring ® brought, sing ® sung.

c. Usage:

- Thì HTHT dùng để diễn tả một hành động xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ.

Ex. He has completed his project.

- Chỉ một hành động xảy ra nhiều lần trong quá khứ và có thể lặp lại trong tương lai.

Ex. Johny has seen that movie three times.

- Chỉ một hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và còn tiếp tục trong tương lai.

Monica has lived in that house for 20 years.

*. Dấu hiệu nhận biết:

*. since và for:

- for + khoảng thời gian: for two days, for ten years,…

- since + mốc thời gian: since 1994, since February,…

Ex.We have studied English for ten years.

We have studied English since 2005.

* already và yet:

- already dùng trong câu khẳng định, thường đứng ngay sau have/has, thỉnh thoảng sẽ đứng cuối câu.

Ex. We have already written our reports.

We have written our reports already.

- yet dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn, thường đứng ở cuối câu.

Ex.We haven't written our reports yet.

Have you written your reports yet ?

*. Một số trạng ngữ chỉ thời gian khác:

Các trạng ngữ chỉ thời gian sau thường dùng với HTHT: so far, until now, up to now, up to present, recently, lately,…

3. So sánh bằng của tính từ hoặc trạng từ

S + V + as + adj/ adv + as + ...

So sánh bằng của tính từ hoặc trạng từ, bằng cách thêm as vào trước và sau của tính từ hoặc trạng từ đó.

as + adj/ adv + as

Ex: well —> as well as

Lan learns Japanese as well as he does. Lan học tiếng Nhật giỏi bằng anh ấy.

Ở hình thức phủ định:

not as/ so + adj/ adv + as

Ex: cold —> not as cold as, big —> not as/ so big as

Nha Trang City is not as cold as Hue.

Thành phố Nha Trang không lạnh bằng Huế.

4. So sánh bằng với as.....as và so sánh không bằng với not as... as (not so....as)

- Hình thức so sánh bằng được thành lập bằng cách thêm as vào trước và sau tính từ (adjective) hoặc trạng từ (adverb). Ta dùng so sánh khi có hai người, hai vật, hai sự kiện được đưa ra để so sánh, as... as được dùng trong so sánh bằng nhau.

not as... as hay not so... as được dùng trong so sánh không bằng nhau. Hai loại từ được dùng trong so sánh bằng nhau và không bằng nhau là trạng từ và tính từ.

Để so sánh hai người hay hai vật giống nhau ta dùng as... as

s + V + as + adj/ adv + as + N/ pronoun

Ex: Nhung is as old as I am. = Nhung is as old as me.

Nhung bằng tuổi tôi.

5. Cách dùng the same as và diferent from

Để nói về sự giống nhau hay tương tự nhau, ta dùng

(be) the same as + N/ Pronoun

Ex: This novel is the same as that one.

Quyển tiểu thuyết này cũng giống như quyển tiểu thuyết kia.

Để nói về sự khác nhau, ta dùng:

(be) + different from + N/ pronoun

Ex: Her lifestyle is different from yours.

Cách sống của cô ấy khác với cách sống của bạn.

My hairstyle is different from my sister’s.

Kiểu tóc của tôi khác kiểu tóc của chị gái tôi.

B. PRACTICE

Ex1. Choose the best answer (A, B, C or D).

1. She .................. blood twenty times so far.

A. donates

B. has donated

C. is donating

D. to donate

2.Volunteers can do general ............... such as clean-up projects or home repair.

A. things

B. labour

C. jobs

D. activities

3.We came to the remote village and ............meals for homeless children.

A. cook

B. offered

C. do

D. made

4. He............ lectures to foreign tourists about traditional food and games recently.

A. gives

B .gave

C. have given

D. has given

5.You should think of ...............the volunteer activities in your community.

A. taking in

B. making

C. participating

D. taking part in

6. Have you ever ...........to Sapa?

A. seen

B. been

C. visited

D. gone

7. Traditional volunteer activities include .......... money for people in need, cooking and giving food.

A. getting

B. rising

C. raising

D. taking

8. They have decided to clean up the neighbor hood ...............it is full of rubbish.

A. so

B. but

C. because

D. although

9. How many novels ..............Charles Dickens ?

A. does -write

B. did-write

C. did written

D. have-written

10. You can help young children by .........them to do homework before or after school.

A. teaching

B. doing

C. helping

D. offering

Ex2. Put the verbs in brackets in the correct verb tense.

1. I(visit)..................our form teacher in the hospital already.

2. John(read) ............................the letter from Mary already.

3. We(not begin)...................to learn for the test yet.

4. They (not start) .....................the project yet.

5. When(your father/give up)............. smoking?

Ex3. Rewrite these sentences, using the words in brackets.

Example: Plays are longer than films. (not as……as)

- Films are not as long as plays.

1. The painting is bigger than the photograph.( not as……as)

……………………………………………………………….

2. This painting is more expensive than my painting.( not as……..as)

……………………………………………………………….

3. This picture is the same as the picture in our room. ( not different from)

………………………………………………………………..

4. This film is more interesting than the one we saw last week. (not as………as)

………………………………………………………………..

5. The journey was shorter than we thought at first.( not as……….as)

…………………………………………………………………

Ex4 . Choose the correct word A, B, or C for each gap to complete the following passage.

We need calories or (1)…………………..to do the things every day. For example, when we walk to school or (2) ………………..a bike to school we spend a certain amount of (3)………….and even when we sleep, we also use them. But how many calorie should we (4) ………………a day to stay in shape? It’s difficult (5)…………………..us to calculate. If people want to keep (6) …………….., they should remember that everyone should have between 1600 and 2500 calories a day.

We get calories (7) …………….the food we eat. If we get too many food and don’t take part (8)………… any activities, we can get fat quickly. So besides studying, we should do some (9)………….., play sports or do the housework, such as cleaning the floor, cooking etc. Otherwise, we don’t eat enough, we will be (10)…………….and weak.

1. A. food B. energy C. drink

2. A. ride B. come C. drive

3. A. things B. food C. calories

4. A. do B. spend C. have

5. A. for B. with C. in

6. A. health B. fit C. active

7. A. in B. of C. from

8. A. with B. in C. on

9. A. exercises B. activities C. healthy

10. A. good B. tired C. thirsty

ĐÁP ÁN

Ex1. Choose the best answer (A, B, C or D).

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - D:

6 - B; 7 - C; 8 - C; 9 - B; 10 - C;

Ex2. Put the verbs in brackets in the correct verb tense.

1 - have visited; 2 - has read; 3 - haven't begun;

4 - haven't started; 5 - did your father give up;

Ex3. Rewrite these sentences, using the words in brackets.

1 - The photograph is not as big as the painting.

2 - My painting is not as expensive as this painting.

3 - This picture is not different from the picture in our room.

4 - The film we saw last week is not as interesting as this one.

5 - The journey was not as long as we thought at first.

Ex4 . Choose the correct word A, B, or C for each gap to complete the following passage.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

6 - B; 7 - C; 8 - B; 9 - A; 10 - B;

Bài tập tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 7

I. Combine the sentences using a conjunction: but; and; or; so.

1. We know him. We know his friends.

.....................................................................................................................................................

2. The coat was soft. The coat was warm.

.....................................................................................................................................................

3. It is stupid to do that. It is quite unnecessary.

.....................................................................................................................................................

4. I wanted to go. He wanted to stay.

.....................................................................................................................................................

5. Your arguments are strong. They don’t convince me.

.....................................................................................................................................................

6. You can go there by bus. You can go there by train.

.....................................................................................................................................................

7. I was feeling tired. I went to bed when I got home.

………………………………………………………………………………………………

II. Put the words with the underlined part in the box into two groups.

Bài tập tiếng Anh 7 mới

III. Read the passage and answer the questions.

The first traffic control device appeared near the British House of Parliament at the intersection of George and Bridge Streets. The device was made in response to the desire by a Select Committee to use railway signals on highways. The device had lights and it used arms which extended outwards. It was operated manually by a police officer. The signal was 22 feet high and crowned with a gas light. The light was called semaphore and had arms that would extend horizontally that commanded drivers to "Stop" and then the arms would lower to a 45 degrees angle to tell drivers to proceed with "Caution". At night a red light would command "Stop" and a green light would mean use "Caution".The man behind this new and different invention was John Peake Knight a railroad engineer. The main reason for the traffic light was that there was an overflow of horse-drawn traffic over Westminster Bridge which forced thousands of pedestrians to walk next to the house of Parliament. But Knight's invention was not to last long. After only a month of use the device exploded and injured the police officer who was operating the light. In the first two decades of the 20th century semaphore traffic signals, like the one in London, were in use all over the United States with each state having its own design of the device. One good example was from Toledo, Ohio in 1908. The words "Stop" and "Go" were in white on a green background and the lights had red and green lenses illuminated by kerosene lamps for night travelers and the arms where eight feet above ground. Controlled by a traffic officer who would blow a whistle before changing the commands on this signal to help alert travelers of the change, the design was also used in Philadelphia and Detroit. The example in Ohio was the first time America tried to use a more visible form of traffic control that evolved the use of semaphore. The device that was used in Ohio was designed based on the use of railroad signals.

1. What was the main purpose of making the first traffic control device?

……………………………………………………………………………………………………………

2. What was the light operated manually by a police officer called?

………………………………………………………………………………………………………………

3. Why wasn't John Peake Knight's invention to last long?

…………………………………………………………………………………………………………

4. How tall were the arms of the traffic lights used in Ohio in 1908?

………………………………………………………………………………………………………………

5. The Westminster Bridge is in _________ .

………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Combine the sentences using a conjunction: but; and; or; so.

1 - We know him and his friends.

2 - The coat was soft and warm.

3 - It is stupid and unnecessary to do that.

4 - I and He wanted to stay.

5 - Your arguments are strong so they don’t convince me.

6 - You can go there by bus or train.

7 - I was feeling tired so I went to bed when I got home.

II. Put the words with the underlined part in the box into two groups.

/ei/: train; operate; play; plane; rain; railway; late; great; face; station; grey;

/e/: helicopter; left; dead; get; head; bed; wet; then; enter; seatbelt;

III. Read the passage and answer the questions.

1 - The device was made in response to the desire by a Select Committee to use railway signals on highways.

2 - Traffic control device.

3 - Because after only a month of use the device exploded and injured the police officer who was operating the light.

4 - eight feet above ground

5 - London

Bài tập tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 8

A. NEW WORDS, STRUCTURES, GRAMMAR AND PRONUNCIATION

I. New words

Action picture (n)

/ˈækʃ(ə)n ˈpɪktʃə(r)/

Phim hành động

Actor (n)

Actress (n)

/ˈæktə(r)/

/ˈæktrəs/

Diễn viên nam

Diễn viên nữ

Animation (n)

/ˌænɪˈmeɪʃ(ə)n/

Phim hoạt hình

Direct

Director(n)

 

/daɪˈrektə(r)/

/dəˈrektə(r)/

Đạo diễn

Detective film (n)

/dɪˈtektɪv/

Phim trinh thám

Producer(n)

 

/prəˈdjuːsə(r)/

Nhà sản xuất

Dubbed film (n)

/dʌbd/

Phim có phụ đề

Character (n)

/ˈkærɪktə(r)/

Nhân vật

Romantic film (n)

/rəʊˈmæntɪk/

Phim lãng mạn

Plot (n)

/plɒt/

Cốt truyện

Thriller(n)

/ˈθrɪlə(r)/

Phim rùng rợn

Scene(n)

/siːn/

Cảnh vật, cảnh trong phim

Comedy(n)

Tragedy (n)

/ˈkɒmədi/

/ˈtrædʒədi/

Hài kịch

Bi kịch

Subtitle(n)

/ˈsʌbˌtaɪt(ə)l/

Phụ đề

Documentary film(n)

/ˌdɒkjʊˈment(ə)ri/

Phim tài liêu

Soundtrack (n)

/ˈsaʊn(d)ˌtræk/

Nhạc phim

Fantasy film (n)

/ˈfæntəsi/

Phim thần thoại

Lighting(n)

/ˈlaɪtɪŋ/

Ánh sáng

Horror movie (n)

 

/ˈhɒrə(r) ˈmuːvi /

Phim kinh dị

Terrify (v)

 

Terrified (adj)

Terrifying (adj)

/ˈterəfaɪ/

 

làm khiếp sợ, làm kinh hãi

Science-fiction film (n)

/ˈsaɪəns ˈfɪkʃ(ə)n/

Phim khoa học viễn tưởng

Gripping

Satisfying

Disappointing

Reassuring

hilarious

/ˈɡrɪpɪŋ/

/ˈsætɪsˌfaɪɪŋ/

/ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/

/ˌriːəˈʃʊərɪŋ/

/hɪˈleəriəs/

thú vị, lôi cuốn

Làm thỏa mãn

làm thấ tvọng

làm yên long

vui nhộn

Shipwreck (n) (v)

/ˈʃɪpˌrek/

Nạn đắm tàu, làm đắm tàu

Critic (n)

Critical (adj)

 

Criticize (v)

/ˈkrɪtɪk/

/ˈkrɪtɪk(ə)l/

/ˈkrɪtɪsaɪz/

Nhà phê bình

Mang tính phê phán

Phê phán

 

Violent (adj)

Violence (n)

/ˈvaɪələnt/

/ˈvaɪələns/

Bạo lực

Tính ác liệt bạo lực

Recommend (v)

Recommendation (n)

/ˌrekəˈmend/

/ˌrekəmenˈdeɪʃ(ə)n/

Giới thiệu

Sự giới thiệu

II. Grammar

2.1. -ed, -ing ending adjectives

2.2. Connectors: although, despite/ in spite of, however, nevertheless

III. PRONUNCIATION: /id/, /t/and /d/

B. EXERCISES

I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line.

A. animation B. female C. pavement D. safety

A. sign B. critic C. illegal D. dislike

A. filled B. wanted C. played D. opened

A. recommend B. seatbelt C. vehicle D. investigate

A. cooked B. talked C. booked D. naked

A. delivered B. clicked C. promised D. picked

A. needed B. developed C. wanted D. included

A. liked B. washed C. loved D. jumped

A. acting B. actor C. address D. action

A. comedy B. boring C. shocked D. long

A. wished B. gripped C. loved D. liked

A. excited B. enjoyed C. bored D. amazed

A. laughed B. ended C. shocked D. missed

A. advertised B. murdered C. Performed D. approached

A. produced B. terrified C. entertained D. engaged

II. Put the words into the correct column.

shocked looked moved needed laughed decided

raised played watched volunteered appeared wanted

fascinated stopped starred convinced interested washed

/d/

/id/

/t/

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

 

 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

 

 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

 

III. Choose the best answer (A, B, C or D).

1. I was __________ to learn that the director of that gripping film has won the first prize.

A. interest

B. interests

C. interested

D. interesting

2. The film was so __________. However my father saw it from beginning to end.

A. interesting

B. exciting

C. boring

D. fascinating

3. We were __________ with the latest film of that director.

A. satisfied

B. satisfactory

C. satisfying

D. satisfy

4. __________ he spent too much money on the film, it wasn’t a big success.

A. But

B. Even

C. Despite

D. Although

5. I have never felt as __________ as I did when I watched that horror film.

A. terrify

B. terrified

C. terrifying

D. terrible

6. Not many people went to see the film; __________ it received good reviews from critics.

A. although

B. but

C. despite

D. however

7. Let’s go to the Victor Cinema. I’m sure you’ll find the film __________.

A. excites

B. excite

C. excited

D. exciting

8. I found the book so ____________ that I couldn’t put it down.

A. gripping

B. shocking

C. tiring

D. boring

9. We found the plot of the film__________.

A. bored

B. boring

C. interested

D. acting

10. Mr. Bean’s Holiday is a _____________ film – I was laughing from beginning to the end.

A. moving

B. scary

C. violent

D. hilarious

11. __________ careful preparation, we have a lot of difficulties in making a new film.

A. Such

B. However

C. Despite

D. With

12. A___________ is a film that shows real life events or stories.

A. documentary

B. thriller

C. comedy

D. action

13. I went to the cinema with my friends yesterday __________ feeling very tired.

A. although

B. so

C. in spite of

D. but

14. The end of the film was so _____________ that many people cried.

A. boring

B. shocking

C. exciting

D. moving

15. We didn’t find it funny __________ it was a comedy.

A. but

B. although

C. despite

D. in spite of

16. A ___________ is a film that tries to make audiences laugh.

A. sci-fi

B. documentary

C. comedy

D. horror

17. I enjoy the film on TV yesterday evening __________ nobody in my family liked it.

A. so

B. because

C. although

D. in spite of

18. They were very disappointed ___________ her acting.

A. of

B. with

C. in

D. on

19. A film in which strange and frightening things happen is called a/an_________

A. thriller

B. comedy

C. drama

D. animation

20. _____________beginning with a terrible disaster, the film has a happy ending.

A. In spite

B. Despite

C. Although

D. However

IV. Combine the sentences. Use the words In brackets.

1. The new restaurant looks good. It seems to have few customers. (however)

2. We planned to visit Petronas in the afternoon. We could not afford the fee. (however)

3. Mary was sick. She didn’t leave the meeting until it ended. (despite)

4. We live in the same street. We rarely see each other. (in spite of)

5. I couldn’t sleep. I was tired. (in spite of)

6. They have little money. They are happy (despite)

7. My foot was hurt. I managed to walk to the nearest village. (although)

8. I’ve been too busy to answer by email. I’ll do it soon. (nevertheless)

9. We had planned to walk right round the lake. The heavy rain made this impossible. (although)

10. I got very wet in the rain. I had an umbrella. (although)

11. It was a comedy. Almost all audiences feel asleep. (although)

12. The film was made twenty years ago. Many people have enjoyed seeing it. (however)

13. She has been nominated for Best Actress five times. She has never won once, (in spite of)

14. This is his first role. His acting is excellent. (nevertheless)

15. The film didn’t receive good investment. The film was a great success. (despite)

V. Give the correct form of the word given to complete the sentence.

1. Although Titanic is a ________________film, it has a sad ending.

ROMANCE

2. His recent film received a lot of_________________from the public.

CRITIC

3. I don't like horror films because they are too____________for me.

FRIGHT

4. Do you know Daniel Day-Lewis? He has won three Oscars for Best

ACT

5. The film was_________thoughtheyspent millions of dollars making it.

SUCCEED

6. Big Ben Down is about a group of_______who take control of Big Ben.

TERROR

7. We were_______with the service at the cinema. Everything was terrible.

SATISFY

8. The film is a big _______________. It is boring from beginning to end.

DISAPPOINT

9. The film is about two hijackerswho_____________to blow up the plane.

THREAT

10. I don't think it is good for young kids to see_______________onTV.

VIOLENT

VI. Read the following passage and choose the best answer for each blank.

The world's first film was shown in 1895 by two French brothers, Louis and AugusteLumlere. Although it only (1)________of short, simple scenes, people loved it and films have (2)____________popular ever since. The first films were silent, with titles on the screen to (3)___________the story.

Soon the public had (4)___________favourite actors and actresses and, in this (5)_________the first film stars appeared. In 1927, the first "talkie", a film with sound, was shown and from then on, the public (6)_______only accept this kind of film.

Further improvements continued, particularly in America, (7)_______produced 95% of all films. With the arrival of television in the 1950s,(8)_________people went to see films, but in (9)_____________years cinema audienceshave grown again. More countries have started to produce films that influence film-making and there are currently (10)_____________national film industries.

1. A. consisted

B. contained

C. belonged

D, held

2. A. gone

B. been

C made

D. kept

3. A. join

B. read

C. explain

D. perform

4. A. your

B. his

G our

D. their

5. A. reason

B. way

C. method

D. result

6. A. should

B. would

C might

D. will

7. A. who

B. where

C. when

D. which

8. A. other

B. each

C. fewer

D. any

9. A. recent

B. now

C. modern

D. present

10. A. many

B. lots

C. much

D. plenty

VI. Read the following passage and choose the best answer for each blank.

The world's first film was shown in 1895 by two French brothers, Louis and AugusteLumlere. Although it only (1)________of short, simple scenes, people loved it and films have (2)____________popular ever since. The first films were silent, with titles on the screen to (3)___________the story.

Soon the public had (4)___________favourite actors and actresses and, in this (5)_________the first film stars appeared. In 1927, the first "talkie", a film with sound, was shown and from then on, the public (6)_______only accept this kind of film.

Further improvements continued, particularly in America, (7)_______produced 95% of all films. With the arrival of television in the 1950s,(8)_________people went to see films, but in (9)_____________years cinema audienceshave grown again. More countries have started to produce films that influence film-making and there are currently (10)_____________national film industries.

1. A. consisted

B. contained

C. belonged

D, held

2. A. gone

B. been

C made

D. kept

3. A. join

B. read

C. explain

D. perform

4. A. your

B. his

G our

D. their

5. A. reason

B. way

C. method

D. result

6. A. should

B. would

C might

D. will

7. A. who

B. where

C. when

D. which

8. A. other

B. each

C. fewer

D. any

9. A. recent

B. now

C. modern

D. present

10. A. many

B. lots

C. much

D. plenty

VII. Read the passage below and choose one correct answer for each question

My first visit to the cinema was a very unhappy one. I was taken there by some friends when I was only seven years old. At first there were bright lights and music and I felt quite happy. When the lights went out, I felt afraid. Then I saw a train on the screen.. The train was coming towards me. I shouted out in fear and got down under my seat When my friends saw me, they started to laugh. I felt ashamed and sat back in my seat. I was very glad when the film ended.

1. Who took the writer to the cinema for the first time?

A. His father

B. His parents

C. His parents'friends

D. His friends

2. How did he feel at first?

A. excited

B. unhappy

C. sad

D,quite unhappy

3. He was frightened when,

A. there was music

B. the cinemas had no light

C. the train ran

D. his friends saw him

4. Where did he hide when he saw the train coming towards him?

A. under the seat

B. on the screen

C. on his friends' back

D. under the train seat

5. How did he feel when the film finished?

A. very sad

B. very unhappy

C. quite happy

D, quite right

VIII. Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it.

a) It was so late that nothing could be done

It was too late t….o do anything/ late for anything to is done

b) I asked the hotel porter to wake me at 8 o’clock the following morning.

“Please (can/ could/would you) wake me at 8 o'clock tomorrow morning,” I said to the hotel porter.

c) They’ll have to change the date of the meeting again.

The date of the meeting will have to be changed again

d) The garage is going to repair the car for us next week.

We are going to have/ get the car repaired

e) The bus takes longer than the train.

The train doesn’t take as long as the bus /takes shorter time than the bus

f) John has not had his hair cut for over six months.

It is over six months since John had/ got his hair cut

g) My husband didn’t leave the car keys, so I couldn’t pick him up at the station.

If my wishes (that) she had been put / they had put her in a higher class

h) Would you like me to finish the work tonight

I’ll finish the work tonight if you like/you want me to

i) You may get hungry on the train, so take some sandwiches.

In case you get hungry, you’d better/ should/ ought to take some sandwiches.

IX. Complete the sentences with the correct form of the adjectives in brackets.

1. I was very _______________ in the lesson because our teacher is very _______________ in history. (interest)

2. My friend is a very _______________ sort of person but he hates doing _______________ activities. (relax)

3. Studying for exams is very _______________ I get _______________ when I open my school books. (tire)

4. We were all very _______________ about the school trip but it wasn’t an _______________ trip at all. (excite)

5. It’s a _______________ book and I’m _______________ every time I start reading it (bore)

X. Writing:

Think of a film you have seen. Write a film review. Your review should be at least 100 words long. Use the following guides to help you in your review.

  • In the first paragraph, introduce the title of the film and say what kind of film it is.
  • In the second paragraph, introduce the main characters.
  • In the third paragraph, introduce the plot (tell the story briefly).
  • In the fourth paragraph, write about one part of the film that you like.
  • In the last paragraph, write what you think of the film.

Trên đây là tài liệu Bài ôn tập ở nhà môn Tiếng Anh lớp 7 mới. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo thêm tài liệu luyện tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
62 15.482
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm