Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Tiếng Anh Unit 8 lớp 3: This is my pen

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh 3 Unit 8 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 8 tiếng Anh lớp 3 được biên tập dưới hình thức trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

1. Reorder the words to make the sentences.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

2. Underlined the mistake and rewrite the sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

3. Match each question with each answer.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

4. Write the sentence basing on available words, the first one has been done for you as an example.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

ĐÁP ÁN

1. Reorder the words to make the sentences.

1 - Is that your rubber?

2 - Her pencil case is big and beautiful.

3 - The notebooks are new and small.

4 - These are not my notebooks.

5 - Are those Lan’s books?

2. Underlined the mistake and rewrite the sentence.

1 - It is my rubber. It is very long.

2 - My school bag is very old.

3 - It that your pencil case?

4 - May I come in?

5 - Are those your notebooks?

3. Match each question with each answer.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - C; 5 - E

4. Write the sentence basing on available words, the first one has been done for you as an example.

1 - This is your pencil case.

These are your pencil cases.

2 - This is his school bag.

These are his school bags.

3 - This is her notebook.

These are her notebooks.

4 - This is Nam’s pencil.

- These are Nam’s pencils.

5 - This is Linda’s ruler.

These are Linda’s rulers.

Trên đây là giải bài tập ngữ pháp tiếng Anh Unit 8 lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.035
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm