Bài tập Unit 1 lớp 4 Nice to see you again!

Bài tập tiếng Anh 4 Unit 1 Nice to see you again có đáp án

Bài tập tiếng Anh Unit 1 lớp 4 Nice to see you again có đáp án dưới đây nằm trong bộ Bài tập tiếng Anh lớp 4 tập 1 năm 2021 - 2022 do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Bài tập Unit 1 Nice to see you again lớp 4 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả. 

Bài tập tiếng Anh 4 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức. 

I. Choose the correct answer. 

1. Hi. My name ___________ Lisa. What’s your name?

A. am

B. is

C. well

D. your

2. Nice to ___________ you, Minh.

A. watch

B. look

C. meet

D. have

3. – “Hi. How are you, Linda?” – “___________”.

A. I’m very well. Thank you

B. Good night

C. Good bye

D. Nice to meet you.

4. – Where are you from? – I’m ____________ Vietnam.

A. from

B. to

C. for

D. with

5. I’m from ____________. I can speak English.

A. England

B. Japan

C. China

D. Vietnam

II. Fill the blank.

morning - later – You – My – too

A: Good (1)___________. (2)___________ name is Kun.

B. Good morning. I’m Peter. Where are you from?

A: I’m from China. And (3)___________?

B: I’m from England. Nice to see you.

A: Nice to see you (4)___________.

B: See you (5)___________. Bye.

III. Reorder the word.

1. I/ ok./ am/ you./ Thank.

________________________________________________________

2. in/ I’m/ class 4A.

________________________________________________________

3. English/ can/ speak/ I/ fluently.

________________________________________________________

4. you/ how/ are?

________________________________________________________

5. nice/ again/ you/ to/ meet

________________________________________________________

IV. Read the passage and write YES or NO. 

Hello. I’m Quan. I’m nine years old. I’m at grade 4. I go to Cau Giay primary school at 7:15 a.m. I love English and Math. This is my classroom. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “Good morning, teacher”. Our classes begin at 7:30 and end at 11:00. Before going home, we stand up and say “Good bye”.

1. His name is Quan.

2. He is at grade four. 

3. His school starts at 7:15. 

4. His class say "Good bye" when the his teacher comes into. 

5. His classes finishes at eleven o'clock. 

ĐÁP ÁN

I. Choose the correct answer.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - A;

II. Fill the blank.

A: Good (1)_____morning______. (2)_____My______ name is Kun.

B. Good morning. I’m Peter. Where are you from?

A: I’m from China. And (3)____you_______?

B: I’m from England. Nice to see you.

A: Nice to see you (4)__too_________.

B: See you (5)_____later______. Bye.

III. Reorder the word.

1 - I am ok. Thank you.

2 - I'm in class 4A.

3 - I can speak English fluently.

4 - How are you?

5 - Nice to meet you again.

IV. Read the passage and write YES or NO. 

1 - YES; 2 - YES; 3 - NO; 4 - NO; 5 - YES; 

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu Unit 1 lớp 4 Nice to see you again khác nhau như:

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again

Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again

Đánh giá bài viết
1 1.590
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm