Bộ 20 đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề ôn thi học 2 môn Toán lớp 6
ĐỀ 1
Câu 1 (2.5đ): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):
a)
14 13 35 5 8
3 6
19 17 43 19 43
b)
7
5
1
11
9
.
7
5
11
2
.
7
5
c)
)
13
3
5
7
4
2(
13
3
11
d)
4
1
3.
7
2
4
1
5.
7
2
Câu 2 (2đ): Tìm x
, (2 7) 135 0
1 2 1
,
2 5 5
,10 1 5
1
) 150% 2014
2
a x
b x
c x
d x x
Câu 3 (2đ): Một lớp 40 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, khá trung bình. Số học sinh giỏi
chiếm
1
5
số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng
3
8
số học sinh còn lại
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp
b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp
Câu 4 (3đ): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy Ot sao cho: xOy =
30
0
; xOt = 70
0
.
a, Trong 3 tia Ox, Oy, Ot, tia nào nằm giữa 2 tia còn lại?
b, Tính góc yOt, Tia Oy có phải là phân giác của góc xOt không?
c, Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính góc mOt?
d, Gọi tia Oa phân giác của góc mOt, tính góc aOy?
Câu 5 (0.5đ): So sánh
1 1 1
...
1.2 2.3 49.50
M
với 1
ĐỀ 2
Câu 1: (2đ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu thể)
a)
25
7
.
+
25
7
.
-
25
18
c)
2 2 5 2
5 4 5 5
5 7 7 5
× + ×
b)
12
1
.
7
5
4
1
.
7
5
3
1
.
7
5
d)
2
2
1
12
5
:5,0
2
1
1%75
Bài 2 : ( 2 điểm )Tìm x biết :
a)
8
3
6
1
x
c)
4
3
8
1
2
1
xx
b) 2 -
12
7
4
3
x
d)
1
3
1
4
3
:5,42 x
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 3: (2 điểm). Lớp 6A 40 học sinh. Kết quả học kỳ I được xếp loại như sau: Loại khá
chiếm 40% tổng số học sinh cả lớp và bằng
8
11
số học sinh trung bình; còn lại xếp loại giỏi.
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp
b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả lớp
Câu 4: (3đ) Cho hai tia Oy, OZ nằm trên cùng nửa mặt phẳng bờ tia Ox sao cho góc
xOy = 75
0
, góc xOz = 25
0
.
a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
b) Tính góc yOz
c) Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOm.
Câu 5: (1đ) Tính
2 3 2008
2009
1 2 2 2 ... 2
B
1 2
ĐỀ 3
Bài 1(1,5 điểm ) : Tính hợp lí.
a)
4
3
+
7
3
+
4
1
+
9
4
+
7
4
b)
7 4 7 7 7
. . 5
9 11 9 11 9
c)
21 2013 44 10 9
( ) ( )
31 6039 53 31 53
Bài 2 (3 điểm) Tìm x.
a) x + 30% x = -1,31) b)
1 1 5 5
: 9
2 3 7 7
x
c)
1 3 14 3
.
2 4 9 7
x
d)
3
1
12
7
6
5
x
e)
15
3x
3
1
f)
14
11
7
4
1.25,4
x
Bài 3(1,5điểm) Một ôtô đã đi 120km trong 3 giờ.Giờ thứ nhất ôtô đi được
1
2
quãng đường;
Giờ thứ hai ôtô đi được
2
5
quãng đường còn lại.
a) Tính quãng đường ôtô đi trong mỗi giờ?
b) Quãng đường đi trong giờ thứ 3 chiếm mấy phần trăm cả đoạn đường?
Bài 4(3 điểm ) Cho hai góc kề
yOx
ˆ
zOy
ˆ
, biết
yOx
ˆ
= 120
0
a/ Tính
zOy
ˆ
b/ Gọi Ot là tia phân giác của
yOx
ˆ
.Tính
tOz
ˆ
c/ Tia Oy có là tia phân giác của
tOz
ˆ
không? Vì sao?
Bài 5 ( 1 điểm ) Tính
A =1+ 2 +3+ 4 +5 +...+99 +100
1 1 1 1 1 1
B = ...
2 6 12 20 30 9900
ĐỀ 4
Bài 1 (2,5 điểm) : Tính hợp lí
a)
7 18 4 5 19
25 25 23 7 23
b)
7 8 7 3 12
19 11 19 11 19
c)
2 4 2
8 3 4
7 9 7
d)
7 3 7 8 7
. . 1
9 11 9 11 9
e)
35
2
19
9
35
7
19
10
35
7
f) (-25) . 125. 4 .(-8). (-
17)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
g)
7
5
5
3
4
1
7
2
4
3
h)
7 8 7 3 12
. .
19 11 19 11 19
i)
5 7 5 7
19 : 26 :
8 2013 8 2013
k)
12
5
11
9
.
12
5
11
2
.
12
5
Bài 2 (2 điểm) Tìm x
a)
4
1
5
3
3
2
x
b)
2 1 1
.
3 5 10
x
c)
4
1
2
3
3
1
2
1
2 x
d)
4 1 1
5 2 10
x
Bài 3 :( 2 điểm )
Một khối 6 có 270 học sinh bao gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh trung
bình chiếm
15
7
số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng
8
5
số học sinh còn lại.
a)Tính số học sinh giỏi của khối 6 đó
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả khối 6 đó.
Bài 4: (3 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xÔz = 42
0
,
xÔy=
84
0
a) Tia Oz có là tia phân giác của xÔy không? Tại sao?
b) Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz. Tính số đo của yÔz’
c) Gọi Om là tia phân giác của xÔz. Tính số đo của mÔy, mÔz’
Bài 5: (1 điểm) Tính
1 1 1 1
...
1.3 3.5 5.7 2009.2011
ĐỀ 5
Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a) M =
7
5
1
11
9
.
7
5
11
2
.
7
5
b)N=
2
)2.(
16
3
5:
8
5
7
6
Bài 2:(2,0 điểm) Tìm x biết: a)
3
1
5
3
2
3).2
2
1
3( x
b)
28
1
25,0
7
x
Bài 3: (3,0 điểm) Lớp 6A 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 22,5% số học sinh cả lớp. Số
học sinh trung bình bằng 200% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A.
b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung nh và số học sinh khá so với số học sinh cả
lớp.
Bài 4: (2,0 điểm) Cho hai tia Ox, Oz cùng nằm trong một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox
sao cho: góc xOy = 110
0
, góc xOz = 40
0
. Gọi Ot là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOt

Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6 bao gồm các dạng bài Toán trọng tâm, các đề ôn tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 bao gồm 20 đề thi chi tiết với các dạng câu hỏi và bài tập cho các em học sinh luyện tập. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải bài tập môn Toán lớp 6, Ngữ văn 6, Vật lý 6, Sinh học 6, Lịch sử 6,.... và các dạng đề thi học kì 2 chi tiết đầy đủ được cập nhật thường xuyên trên trang VnDoc.com.

Đề cương, đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đánh giá bài viết
100 12.216
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm