Bộ 100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán Tải nhiều

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đề thi học 1 lớp 5 Tải nhiều
Đề thi học 1 n Toán lớp 5 Tải nhiều
Tuyển tập 32 đề thi học 1 môn Toán lớp 5 Tải nhiều
Bộ 12 đề thi học 1 n Tiếng Việt lớp 5 đáp án
BỘ 100 ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 5 MÔN TOÁN
ĐỀ SỐ 1
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3,0đ)
1/ (0,5đ) Chữ số 8 trong số 769,85 chỉ:
A. 8 đơn vị B. 8 phần mười C. 8 chục D. 8 phần trăm
2/ (0,5đ) Số thập phân gồm 20 đơn vị, 1 phần mười 8 phần trăm được viết là:
A. 20,18 B. 2010,800 C. 20,108 D. 30,800
3/ (0,5đ) Tìm chữ số y, biết : 5,789 < 5,7y9
A. y = 6 B. y = 7 C. y = 8 D. y = 9
4/ (0,5đ) T s phần trăm của 3,2 4 :
A. 4 % ; B. 3,2 % ; C. 8 % ; D. 80 %
5/ (0,5đ) Ô-tô đi 100 km thì tiêu thụ hết 3,5 lít xăng. Vậy ô đi 50 km thì tiêu
thụ hết số lít xăng :
A. 35 lít ; B. 0,35 lít ; C. 1,75 lít ; D. 17,5 lít
6/ (0,5đ) Với a = 0,01 t 20,18 : a = ?
A. 2,018 B. 2018 C. 0,2018 D. 201,8
PHẦN II : TỰ LUẬN (7,5đ)
Bài 1(2 điểm) - Đặt tính rồi tính:
146,34 + 521,85 745,5 - 14,92 25,04 x 3,5 338,31: 63
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bài 2 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) 1,95 ha = ................. …… m
2
c) 201,8 dm = ...........................… m
b) 35,9 tấn = ...........................kg
d) 8cm
2
9mm
2
=...........................… cm
2
.
Bài 3 (1 điểm) Tìm x, biết:
a/ 201,8 : x = 100 ; b/ x x 6,2 + x x 3,8 = 201,7
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật chu vi 86,4m; chiều rộng kém
chiều dài 5,4m. Tính diện tích mảnh đất đó?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 5 (1 điểm): Tìm hai số biết tổng của hai số bằng 201,8 số lớn gấp 3 lần số bé.
………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3,0đ)
1/ (0,5đ) Chữ số 8 trong s 769,85 chỉ: B. 8 phần mười
2/
(0,5đ)
Số thập phân gồm 20 đơn vị, 1 phần mười 8 phần trăm được viết là:
A. 20,18
3/ (0,5đ) Tìm chữ số y, biết : 5,789 < 5,7y9 D. y = 9
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
4/ (0,5đ) T s phần trăm của 3,2 4 : D. 80 %
5/ (0,5đ) Ô-tô đi 100 km thì tiêu thụ hết 3,5 lít xăng. Vậy ô đi 50 km thì tiêu
thụ hết số lít xăng : C. 1,75 lít
6/ (0,5đ) Với a = 0,01 t 20,18 : a = ? B. 2018
PHẦN II : T LUẬN (7,5đ)
Bài 1(2 điểm) - Đặt tính rồi tính:
146,34 + 521,85 745,5 - 14,92 25,04 x 3,5 338,31: 63
668,19 730,58 87,64 5,37
Bài 2 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) 1,95 ha = 19500 m
2
c) 201,8 dm = 20,18 m
b) 35,9 tấn = 35900 kg
d) 8cm
2
9mm
2
= 8,09 cm
2
.
Bài 3 (1 điểm) Tìm x, biết:
b/ x x 6,2 + x x 3,8 = 201,7
a/ 201,8 : x = 100
; x x (6,2 + 3,8) = 201,7
x = 201,8 : 100 x x 10 = 201,7
x = 2,018 x = 201,7 : 10
x = 20,17
Bài 4 (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật chu vi 86,4m; chiều rộng kém
chiều dài 5,4m. Tính diện tích mảnh đất đó?
Tóm tắt:
(0,25đ)
Chiều rộng !___________________________!
Chiều dài !___________________________!___5,4__! P = 86,4m; S = ? m
2
Bài giải
Nửa chu vi của mảnh đất đó là:
86,4 : 2 = 43,2 (m) (0,5đ)
Chiều rộng mảnh đất là: (43,2 5,4) : 2 = 18,9 (m) (0,25đ)
Chiều rộng mảnh đất là: 18,9 + 5,4 = 24,3 (m) (0,25đ)
Diện tích của mảnh đất đó là:
24,3 x 18,9 = 459,27 (m
2
) (0,5đ)
Đáp số : S = 459,27 m
2
(0,25đ)
Bài 5 (1 điểm):
Tìm hai số biết tổng của hai số bằng 201,8 s lớn gấp 3 lần số bé.

100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Bộ 100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán Tải nhiều có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo, ôn tập củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 5 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi học kì 1 lớp 5 Tải nhiều

Đề thi Toán lớp 5 học kì 1

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3,0đ)

Câu 1/ (0,5đ) Chữ số 8 trong số 769,85 chỉ:

A. 8 đơn vị

B. 8 phần mười

C. 8 chục

D. 8 phần trăm

Câu 2/ (0,5đ) Số thập phân gồm 20 đơn vị, 1 phần mười và 8 phần trăm được viết là:

A. 20,18

B. 2010,800

C. 20,108

D. 30,800

Câu 3/ (0,5đ) Tìm chữ số y, biết: 5,789 < 5,7y9

A. y = 6

B. y = 7

C. y = 8

D. y = 9

Câu 4/ (0,5đ) Tỉ số phần trăm của 3,2 và 4 là:

A. 4 %

B. 3,2 %

C. 8 %

D. 80 %

Câu 5/ (0,5đ) Ô-tô đi 100 km thì tiêu thụ hết 3,5 lít xăng. Vậy ô tô đi 50 km thì tiêu thụ hết số lít xăng là:

A. 35 lít

B. 0,35 lít

C. 1,75 lít

D. 17,5 lít

Câu 6/ (0,5đ) Với a = 0,01 thì 20,18 : a = ?

A. 2,018

B. 2018

C. 0,2018

D. 201,8

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,5đ)

Bài 1 (2 điểm) - Đặt tính rồi tính:

146,34 + 521,85

745,5 - 14,92

25,04 x 3,5

338,31: 63

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 1,95 ha = ................. …… m2

c) 201,8 dm = ...........................… m

b) 35,9 tấn = ...........................kg

d) 8cm2 9mm2 =...........................… cm2.

Bài 3 (1 điểm) Tìm x, biết:

a/ 201,8 : x = 100 b/ X x 6,2 + X x 3,8 = 201,7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 86,4m; chiều rộng kém chiều dài 5,4m. Tính diện tích mảnh đất đó?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5 (1 điểm): Tìm hai số biết tổng của hai số bằng 201,8 và số lớn gấp 3 lần số bé.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án môn Toán lớp 5 học kì 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0đ)

1/ (0,5đ) Chữ số 8 trong số 769,85 chỉ: B. 8 phần mười

2/ (0,5đ) Số thập phân gồm 20 đơn vị, 1 phần mười và 8 phần trăm được viết là:

A. 20,18

3/ (0,5đ) Tìm chữ số y, biết : 5,789 < 5,7y9 D. y = 9

4/ (0,5đ) Tỉ số phần trăm của 3,2 và 4 là: D. 80 %

5/ (0,5đ) Ô-tô đi 100 km thì tiêu thụ hết 3,5 lít xăng. Vậy ô tô đi 50 km thì tiêu thụ hết số lít xăng là: C. 1,75 lít

6/ (0,5đ) Với a = 0,01 thì 20,18 : a = ? B. 2018

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,5đ)

Bài 1 (2 điểm) - Đặt tính rồi tính:

146,34 + 521,85 = 668,19

745,5 - 14,92 = 730,58

25,04 x 3,5 = 87,64

338,31: 63 = 5,37

Bài 2 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 1,95 ha = 19500 m2

c) 201,8 dm = 20,18 m

b) 35,9 tấn = 35900 kg

d) 8cm2 9mm2 = 8,09 cm2.

Bài 3 (1 điểm) Tìm x, biết:

a/ 201,8 : x = 100

x = 201,8 : 100

x = 2,018

b/ X x 6,2 + X x 3,8 = 201,7

X x (6,2 + 3,8) = 201,7

X x 10 = 201,7

X = 201,7 : 10

X = 20,17

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 86,4m; chiều rộng kém chiều dài 5,4m. Tính diện tích mảnh đất đó?

Tóm tắt: (0,25đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Nửa chu vi của mảnh đất đó là:

86,4 : 2 = 43,2 (m) (0,5đ)

Chiều rộng mảnh đất là: (43,2 – 5,4) : 2 = 18,9 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất là: 18,9 + 5,4 = 24,3 (m) (0,25đ)

Diện tích của mảnh đất đó là:

24,3 x 18,9 = 459,27 (m) (0,5đ)

Đáp số: S = 459,27 m (0,25đ)

Bài 5 (1 điểm): Tìm hai số biết tổng của hai số bằng 201,8 và số lớn gấp 3 lần số bé.

Tóm tắt:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 (phần). (0,25đ)

Số thập phân bé là: 201,8 : 4 = 50,45. (0,25đ)

Số thập phân lớn là: 201,8 – 50,45 = 151,35. (0,25đ)

Đáp số: Số bé: 50,45; Số lớn: 151,35 (0,25đ)

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và

số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Hàng của số thập phân

Số câu

1

             

1

 

Số điểm

0,5

             

0,5

 

Viết số thập phân

Số câu

1

             

1

 

Số điểm

0,5

             

0,5

 

So sánh số thập phân

Số câu

   

1

         

1

 

Số điểm

   

0,5

         

0,5

 

Tìm tỉ số phần trăm của 2 số

Số câu

   

1

         

1

 

Số điểm

   

0,5

         

0,5

 

Toán tỉ lệ

Số câu

       

1

     

1

 

Số điểm

       

0,5

     

0,5

 

Biểu thức chứa chữ & chia nhẩm STP

Số câu

       

1

     

1

 

Số điểm

       

0,5

     

0,5

 

Thực hiện các phép tính về số thập phân

Số câu

 

2

 

1

 

1

     

4

Số điểm

 

1,0

 

0,5

 

0,5

     

2,0

Đổi đơn vị đo: Độ dài, khối lượng, diện tích

Số câu

   

2

 

2

     

4

 

Số điểm

   

0,5

 

0,5

     

1,0

 

Tìm thành phần chưa biết

(tìm x) & chia nhẩm STP

Số câu

     

1

     

1

 

2

Số điểm

     

0,5

     

0,5

 

1,0

Chu vi, diện tích hình chữ nhật

Số câu

     

1

         

1

Số điểm

     

2,0

         

2,0

Giải toán tổng tỉ

Số câu

         

1

     

1

Số điểm

         

1,0

     

1,0

Tổng

Số câu

2

2

4

3

4

2

 

1

10

8

Số điểm

1,0

1,0

1,5

3,0

1,5

1,5

 

0,5

4,0

6,0

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử, Địa lý theo thông tư 22 qua chuyên mục đề thi học kì 1 và bộ đề thi học kì 1 lớp 5 mới nhất. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
4 6.214
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm