Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng có đáp án

Tài liệu ôn thi công chức môn tin học văn phòng

Nhằm giúp các bạn có thêm kiến thức ôn tập cho kỳ thi công chức viên chức và nâng cao hiểu biết trong bộ môn tin học văn phòng, VnDoc xin được chia sẻ cho các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng có đáp án. Hy vọng đây sẽ là tài liệu ôn tập thi công chức hiệu quả cho các bạn.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng

1). Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:

a). Phím 10

b). Phím ESC

c). Phím Enter

d). Phím Delete

2). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

a. 0

b). 5

c). #VALUE!

d). #NAME!

3). Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:

a). Insert - Column

b). View - Column

c). Format - Column

d). Table - Column

4). Bạn hiểu B-Virus là gì ?

a). Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B:

b). Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện

c). Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record )

d). Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel

5). Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - O là:

a). Mở một hồ sơ mới

b). Đóng hồ sơ đang mở

c). Mở một hồ sơ đã có

d). Lưu hồ sơ vào đĩa

6). Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:

a). Ram

b). Bộ nhớ ngoài

c). Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng

d). Tất cả đều sai

7). Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:

a). Ctrl – Z

b). Ctrl – X

c). Ctrl - V

d). Ctrl - Y

8). Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:

a). Ctrl + A

b). Alt + A

c). Alt + F

d). Ctrl + F

9). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:

a). #VALUE!

b). Tin hoc

c). 2008

d). Tin hoc2008

10). Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành:

a). Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu

b). Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục

c). Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu

d). Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục

11). Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là :

a). Tạo tệp văn bản mới

b). Chức năng thay thế trong soạn thảo

c). Định dạng chữ hoa

d). Lưu tệp văn bản vào đĩa

12). Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính ?

a). Shift+Home

b). Alt+Home

c). Ctrl+Home

d). Shift+Ctrl+Home

13). Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:

a). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Copy

b). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Open

c). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Restore

d). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Move To Folder...

14). Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

a). Dấu chấm hỏi (?)

b). Dấu bằng (= )

c). Dấu hai chấm (: )

d). Dấu đô la ($)

15). Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta thực hiện :

a). Format - Slide Layout...

b). View - Slide Layout...

c). Insert - Slide Layout...

d). File - Slide Layout...

16). Phát biểu nào sau đây đúng?

a). Biểu đồ cột rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột

b). Biểu đồ hình tròn rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể

c). Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu

d). Cả 3 câu đều đúng

17). Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:

a). Table - Cells

b). Table - Merge Cells

c). Tools - Split Cells

d). Table - Split Cells

18). Trong bảng tính Exce, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

a). Chương trình bảng tính bị nhiễm virus

b). Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

c). Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số

d). Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

19). Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:

a). File - Bullets and Numbering

b). Tools - Bullets and Numbering

c). Format - Bullets and Numbering

d). Edit - Bullets and Numbering

20). Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành một ô, ta thực hiện : Chọn các ô cần gộp, rồi chọn menu lệnh :

a). Table - Merge Cells

b). Tools - Split Cells

c). Tools - Merge Cells

d). Table - Split Cells

21). Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng :

a). My Computer hoặc Windows Explorer

b). My Computer hoặc Recycle Bin

c). Windows Explorer hoặc Recycle Bin

d). My Computer hoăc My Network Places

22). Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?

a). Mạng cục bộ

b). Mạng diện rộng

c). Mạng toàn cầu

d). Một ý nghĩa khác

23). Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả ?

a). 3

b). HOC

c). TIN

d). Tinhoc

24). Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là:

a). Xóa tệp văn bản

b). Chèn kí hiệu đặc biệt

c). Lưu tệp văn bản vào đĩa

d). Tạo tệp văn bản mới

25). Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím ?

a). Shift_Del

b). Alt_Del

c). Ctrl_Del

d). Cả 3 câu đều sai

Mời các bạn sử dụng file tải về trong bài để xem toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học bao gồm cả đáp án.

Đánh giá bài viết
4 7.657
Sắp xếp theo
    Thi công chức - viên chức Xem thêm