Đề cương ôn thi công chức chuyên ngành địa chính

Tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành tài địa chính xây dựng

Nội dung ôn tập thi công chức cấp xã năm 2019 môn nghiệp vụ chuyên ngành chức danh địa chính xây dựng. Đây là giới hạn nội dung ôn tập thi công chức môn chuyên ngành địa chính, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung ôn tập thi công chức ngành địa chính

PHAN A. Văn ban tham khảo

1. Luật đất đai 2013

2. Luật bảo vệ môi trường 2014

3. Luật xây dựng năm 2014

4. Nghị định 112/2011/ND-CP ngày 05/12/20111 của chính phủ về công chức xã phường thị trấn.

5. Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành của Luật đất đai.

6. Nghị định số 102/2014/ND-CP

7. Nghị định số 01/2017/ND-CP

.......

Phần B. Tài liệu ôn tập

Mời các bạn sử dụng file tải về để thuận cho việc nghiên cứu và ôn tập.

Đánh giá bài viết
1 4.969
Sắp xếp theo

    Thi công chức - viên chức

    Xem thêm