Tài liệu môn kiến thức chung thi công chức Tp Hà Nội

Nội dung ôn tập thi tuyển công chức 2019 môn kiến thức chung

Nội dung ôn tập thi tuyển công chức hành chính năm 2019 phần trắc nghiệm kiến thức chung là giới hạn ôn tập thi công chức tp Hà Nội mới nhất năm 2019 được Sở Nội Vụ ban hành ngày 13/5/2019. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải tài liệu ôn thi công chức về sử dụng.

Đã có giới hạn ôn thi công chức 2019 tp Hà Nội:

Đề cương ôn thi công chức 2019

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013

2. Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

4. Luật cán bộ công chức năm 2008

5. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của chính phủ quy định những người là công chức

6. Nghị định số 24/2010/ND-CP ngay 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng nhân sự, sử dụng và quản lý công chức nhà nước.

7. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

8. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

9. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

10. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 01/7/2013 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

11. Nghị định số 34/2016/ND-CP ngày 15/05/2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

12. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của bộ nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Nội dung các văn bản đã được VnDoc tổng hợp lại trong file tải, mời các bạn tải về để sử dụng ôn tập. Chúc các bạn thi tốt.

Đánh giá bài viết
11 16.738
Sắp xếp theo

Thi công chức - viên chức

Xem thêm