Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non - đề 1

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non. Đây là mẫu đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non giúp các bạn đánh giá được trình độ kiến thức của mình. Hy vọng đây sẽ là tài liệu ôn thi công chức viên chức hiệu quả cho các bạn.

Câu hỏi trắc nghiệm viên chức mầm non

Câu 1 : Trường mầm non, trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là nhà trường), nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được tổ chức theo các loại hình:

 1. Công lập
 2. Dân lập
 3. Tư thục
 4. Cả ba hình thức trên

Câu 2: Giáo viên mầm non hạng II, có mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp là:

 1. Mã số V.07.02.05
 2. Mã số V.07.02.04
 3. Mã số V.07.02.06
 4. Mã số V.07.02.07

Câu 3. Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lí kỉ luật có thể kéo dài nhưng không quá?

 1. 2 tháng
 2. 3 tháng
 3. 4 tháng
 4. 5 tháng

Câu 4. Nguyên tắc dạy thêm , học thêm bao gồm mấy nguyên tắc?

 1. 4
 2. 5
 3. 6

Câu 5: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (sau đây gọi tắt là Chuẩn) gồm:

 1. Phầm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
 2. Kiến thức.
 3. Kỹ năng sư phạm.
 4. Tất cả các lĩnh vực trên.

Câu 6. Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: Thời hiệu xử lí kỉ luật kể từ thời điểm có hành vi vi phạm là?

 1. 12 tháng
 2. 24 tháng
 3. 36 tháng

Câu 7: Năng lực hiểu học sinh trong quá trình dạy học trên lớp là:

 1. Dự đoán được mức độ căng thẳng của học sinh khi tiếp thu bài mới.
 2. Xây dựng biểu tượng chính xác về mức độ lĩnh hội bài của học sinh.
 3. Xác định mức độ hiểu bài của học sinh qua nét mặt.
 4. Cả a, b và c.

Câu 8 : Mục đích sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi là gì?

 1. Xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung và hoạt động khi xây dựng kế hoạch giáo dục năm cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
 2. Làm căn cứ xây dựng bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ.
 3. Định hướng nội dung tuyên truyền cho các bậc cha mẹ.
 4. Tất cả đáp án trên.
 5. Đáp án b, c đúng

Câu 9. Theo điều 51 Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 khác với điều 51 luật GD năm 2005 ở điểm nào?

 1. Luật GD 2005 trong điều 51 có 3 khoản còn Luật GD 200 trong điều 51 có 4 khoản
 2. Luật GD 2005 trong điều 51 có 2 khoản còn Luật GD 2009 trong điều 51 có 4 khoản
 3. Luật GD 2005 trong điều 51 có 3 khoản còn Luật GD 2009 trong điều 51 có 4khoản.
 4. cả 3 đều sai

Câu 10 : Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục và các hành vi không được làm của giáo viên tại điều mấy ?

 1. Điều 35 và điều 36
 2. Điều 37 và điều 38
 3. Điều 39 và điều 40

Câu 11: Thói quen đạo đức có thể hiểu là:

 1. Hành vi sẵn sàng thực hiện chuẩn mực đạo đức.
 2. Hành vi đạo đức ổn định đã trở thành nhu cầu của con người.
 3. Hành động tự động hoá.
 4. Cả a, b, c.

Câu 12. Theo điều 50 của luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 thì cơ quan quy định cụ thể điều kiện thành lập, cho phép hoạt động giáo dục đối với trường ở các cấp học và trình độ đào tạo khác là?

 1. Thủ tướng Chính phủ
 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề theo thẩm quyền.
 4. Cả b và c đúng
 5. Cả a,b và c sai.

Câu 13 : Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể thuộc mặt nào trong các mặt sau đây:

 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
 2. Kết quả công tác được giao
 3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội...)
 4. Tất cả các mặt trên.

Câu 14: Yếu tố quan trọng trong cấu trúc nhân cách, quyết định niềm tin chính trị, quyết định hành vi và ảnh hưởng của thầy giáo đối với trẻ là:

 1. Lí tưởng đào tạo thế hệ trẻ.
 2. Thế giới quan khoa học.
 3. Phẩm chất đạo đức.
 4. Lòng yêu trẻ.

Câu 15. Điều 53 Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: Thời hạn xử lí kỉ Luật không quá?

 1. 1 tháng
 2. không quá 1 tháng
 3. 2 tháng
 4. Không quá 2 tháng

Câu 16 : Để đổi mới giáo dục thành công, thì khâu then chốt chính là:

 1. Đổi mới tư duy, nhận thức, nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên và đổi mới cơ chế quản lý giáo dục.
 2. Đổi mới tư duy, nhận thức và nội dung, phương pháp giáo dục.
 3. Đổi mới tư duy, nhận thức và mục tiêu giáo dục.
 4. Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên và đổi mới cơ chế quản lý giáo dục

Câu 17. Điều 50: Kiểm tra, thanh tra?

 • Cơ quan có thẩm quyền quản lí đơn vị sự nghiệp công lập, thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lí viên chức tại các đvị sự nghiệp công lập được giao quản lí
 • Bộ Nội vụ thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức ttheo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Các bộ, cơ quan ngang bộ, thanh tra việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lí.
 • Cả 3 đều đúng.

Câu 18: Anh (Chị) hãy cho biết Luật Giáo dục hiện nay mà ngành đang sử dụng là Luật Giáo dục được ban hành vào năm nào?.

 1. 2004
 2. 2005
 3. 2006
 4. 2007

Câu 19: Điểm nào dưới đây không phù hợp với nghề dạy học?

 1. Nghề có đối tượng là con người đang phát triển.
 2. Nghề có công cụ lao động là nhân cách của chính người thầy.
 3. Nghề được phép tạo ra thứ phẩm.
 4. Nghề sáng tạo sư phạm cao.

Câu 20. Điểm sửa đổi bổ sung trong điều 49 của luật Gd số 44/2009/QH12 so với luật GD 2005 là?

 1. Luật 2005 chỉ có 2 khoản còn luật 2009 có 3 khoản.
 2. Luật 2005 chỉ có 2 khoản còn luật 2009 có 4 khoản.
 3. Luật 2005 chỉ có 2 khoản còn luật 2009 có 5 khoản.
 4. Luật 2005 chỉ có 3 khoản còn luật 2009 có 4 khoản.

Câu 21: Phẩm chất nào không phù hợp với tình cảm nghề dạy học?

 1. Thế giới quan Mác - Lênin, lí tưởng đào tạo thế hệ trẻ.
 2. Lòng yêu người, yêu nghề.
 3. Sự uỷ mị, yếu mềm đối với trẻ.
 4. Các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Câu 22 : Hình thức điều tra phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi gồm:

 1. Liên hệ địa phương lấy số lượng trẻ, lấy số lượng trẻ học tại các trường mầm non, thống kê trẻ theo độ tuổi, thực hiện các biểu mẫu thống kê.
 2. Đến từng hộ gia đình lập biểu điều tra theo từng hộ gia đình có trẻ từ 0 đến 5 tuổi, thống kê trẻ học tại các trường mầm non, thực hiện các biểu mẫu thống kê.
 3. Liên hệ tổ trưởng khu phố lấy số liệu, thống kê trẻ học tại các trường mầm non, thống kê trẻ theo độ tuổi, thực hiện các biểu mẫu thống kê.
 4. Lấy số liệu tại các trường cấp 1, 2 trong phường (xã/thị trấn), thống kê trẻ học lại các trường mầm non, thống kê trẻ theo độ tuổi, thực hiện các biểu mẫu thống kê.

Câu 23. Theo luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 điều 50 là “điều kiện thành lập nhà trường và điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục” còn trong luật 2005 thì điều 50 có tên là ?

 1. điều kiện thành lập nhà trường
 2. điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục
 3. Thành lập nhà trường
 4. Cả 3 đều sai

Câu 24: Phương pháp giáo dục tốt nhất là:

 1. Áp đặt, cưỡng bức thực hiện theo mệnh lệnh.
 2. Giảng giải, thuyết phục, động viên , giám sát.
 3. Hoàn toàn để trẻ tự do làm theo ý mình.
 4. Cả a,b,c.

Câu 25. Theo điều 50 của luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 thì nhà trường được thành lập khi có đủ điều kiện nào?

 1. Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở GD đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Có đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung GD; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường,
 3. Có đội ngũ cán bộ quản lí và nhà giáo đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu,đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu,chương trình giáo dục.
 4. Cả a và b đúng
 5. Cả a,b và c đúng.

Câu 26: Điều 72 của Luật Giáo dục có qui định nhiệm vụ của nhà giáo. Anh (Chị) hãy cho biết nhà giáo có bao nhiêu nhiệm vụ?

 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9

Câu 27: Năng lực sư phạm của người thầy giáo bao gồm:

 1. Các năng lực dạy học.
 2. Các năng lực tổ chức.
 3. Các năng lực giáo dục.
 4. Cả a, b, c

Câu 28. Theo điều 50 của luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 thì cơ quan quy định cụ thể điều kiện thành lập, cho phép hoạt động giáo dục đối với trường đại học là?

 1. Thủ tướng Chính phủ
 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Nhà nước
 4. Các bộ và cơ quan ngang bộ.

Câu 29: Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện phải đảm bảo các điều kiện:

 1. có thời gian công tác từ 01 năm trở lên, có 01 lần đậu GVG cấp trường, cóSKKN đạt 6/10 điểm.
 2. có thời gian công tác từ 03 năm trở lên, có 02 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm.
 3. có thời gian công tác từ 05 năm trở lên, có 02 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm.
 4. có thời gian công tác từ 07 năm trở lên, có 04 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm.

Câu 30. Theo điều 48 Luật GD số 44/2009/QH12 thì “ Điều kiện, thủ tục và thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; cho phép hoạt động GD, đình chỉ hoạt động GD sát nhập, chia tách, giái thể nhà trường được quy định tại các điều 50, 50a, 50b và điều 51 của luật này” khác với luật số 38/ 2005/ QH11 là?

 1. Luật 2005 là điều 50 và 51
 2. Luật 2005 là điều 50a, 50b và 51
 3. Luật 2005 là điều 50
 4. Luật 2005 là điều 51

Câu 31: Kỹ năng quản lý lớp học trong quy định chuẩn nghề nghiệp bao gồm:

 1. Đảm bảo an toàn cho trẻ, tổ chức hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, quảnlý hồ sơ sổ sách, đồ dùng đồ chơi sản phẩm của trẻ phù hợp với mục đích chăm sóc giáo dục.
 2. Đảm bảo an toàn cho trẻ, xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý nhóm, lớp gắn với kế hoạch hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ; quản lý và sử dụng có hiệu quả hồ sơ, sổ sách cá nhân, nhóm lớp.
 3. Sắp xếp, bảo quản đồ dùng đồ chơi, sản phẩm của trẻ phù hợp với mục đích chăm sóc, giáo dục.
 4. b và c đều đúng.

Câu 32: Có mấy tiểu chuẩn xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống?

 1. a) 1
 2. b) 2
 3. c) 3
 4. d) 4

Câu 33: Lòng yêu trẻ của người thầy giáo được thể hiện qua:

 1. Thái độ hài lòng, sung sướng khi được tiếp xúc với trẻ em.
 2. Sự quan tâm đầy thiện chí đối với trẻ em.
 3. Sẵn sàng giúp đỡ trẻ em trong mọi điều kiện.
 4. Cả a, b, c

Câu 34: Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi là?

 1. 15 trẻ
 2. 10 trẻ
 3. 20 trẻ
 4. 25 trẻ

Câu 35. Điều 52 Các hình thức kỉ luật đối với viên chức quy định: cơ quan nào quy định việc áp dụng các hình thức kỉ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lí kỉ luật đối với viên chức. ?

 1. Đơn vị sự nghiệp công lập
 2. Bộ giáo dục và đào tạo
 3. Chính phủ
 4. Các bộ, cơ quan ngang bộ

Câu 36 : Ai là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường, nhà trẻ:

 1. Giáo viên
 2. Tổ chuyên môn
 3. Hiệu trưởng
 4. Hiệu phó

Câu 37. Theo điều 50 của luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 2009 thì nhà trường được phép hoạt động giáo dục khi có đủ điều kiện nào?

 1. Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động GD.
 2. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động GD.
 3. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.
 4. Cả a,b và c đúng.

Câu 38: Điểm nào dưới đây không phù hợp với nghề dạy học?

 1. Nghề tạo ra sản phẩm tiêu dùng cho xã hội.
 2. Nghề tạo ra nhân cách con người.
 3. Nghề tái sản xuất sức lao động cho xã hội.
 4. Nghề làm cầu nối giữa quá khứ và tương lai.

Câu 39: Anh (Chị) hãy cho biết cấp nào ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia ?

 • Bộ GD-ĐT
 • Sở GD-ĐT
 • UBND cấp tỉnh
 • UBNDcấp huyện

Câu 40. Theo điều 50 của luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 thì nhà trường được thành lập khi có đủ mấy điều kiện?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 1

Câu 41. Điều 52 Các hình thức kỉ luật đối với viên chức quy định: Hình thức kỉ luật cách chức chỉ áp dụng đối với.

 1. Viên chức
 2. Cán bộ
 3. Viên chức quản lí
 4. Cả 3 đều sai.

Câu 42. Theo điều 50 của luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 thì nhà trường được phép hoạt động giáo dục khi có đủ mấy điều kiện?

 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7

Câu 43. Theo điều 50 của luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 thì nhà trường được phép hoạt động giáo dục khi có đủ điều kiện nào?

 1. Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường.
 2. Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường GD, an toàn cho người học,người dạy và người lao động.
 3. Có chương trình GD và tài liệu giảng dạy học tập theo quy định phù hợp với mỗi câp học và trình độ đào tạo.
 4. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục.
 5. Cả a,b,c và d đều đúng

Câu 44: Phòng sinh hoạt chung phải đảm bảo

 1. 1,6-1,9 m2cho một trẻ
 2. 1,5-1,8 m2 cho một trẻ
 3. 1,4-1,7 m2 cho một trẻ
 4. 1,5-1,9 m2 cho một trẻ

Câu 45. Theo điều 50a Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì Nhà trường bị đình chỉ hoạt động GD trong những trường hợp nào?

 1. Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động GD
 2. Không bảo đảm 1 trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật này.
 3. Người cho phép hoạt động GD không đúng thẩm quyền
 4. Cả a,b và c đúng

Câu 46. Theo điều 50a Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường phải xác định rõ :

 1. lý do đình chỉ
 2. thời hạn đình chỉ
 3. Biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, người học và người lao động trong trường.
 4. Cả 3 đều đúng.

Câu 47. Theo điều 51 Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 cơ quan có thẩm quyền thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường PT dân tộc bán trú là:

 1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 49. Theo điều 50a Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì Nhà trường bị đình chỉ hoạt động GD trong những trường hợp nào?

 1. Không triển khai hoạt động GD trong thời hạn quy định kể từ ngày được phép hoạt động GD
 2. Vi phạm quy định của Pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ.
 3. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 4. Cả a,b,c đều đúng.

Câu 50. Điều 51. Khen thưởng quy định:

 1. Viên chức có công trạng, thành tích và cống hiến trong công tác, hoạt động nghề nghiệp thì được khen thưởng, tôn vinh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
 2. Viên chức được khen thưởng do có công trạng, thành tích đặc biệt được xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc theo quy định của Chính phủ.
 3. Viên chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập giao phó.

Câu 48: Theo Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GDĐT, Hiệu trưởng có trách nhiệm trả lời khiếu nại của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh về đánh giá, nhận xét, xếp loại theo phạm vi và quyền hạn của mình:

 1. Thời gian trả lời khiếu nại chậm nhất 7 ngày, kể từ ngày nhậnđược đơn khiếu nại
 2. Thời gian trả lời khiếu nại chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày nhậnđược đơn khiếu nại
 3. Thời gian trả lời khiếu nại chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày nhậnđược đơn khiếu nại
 4. Thời gian trả lời khiếu nại chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày nhậnđược đơn khiếu nại
 5. a và b đúng.

Câu 51. Theo điều 50a Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì Nhà trường bị đình chỉ hoạt động GD trong mấy trường hợp?

 1. 3
 2. 5
 3. 6
 4. 8

Câu 52. Điều 48 cơ quan quy định quản lí viên chức là?

 1. Bộ giáo dục và đào tạo
 2. đơn vị sự nghiệp công lập
 3. Chính phủ
 4. Nhà nước

Câu 53. Theo điều 50b Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì nhà trường bị giải thể trong những trường hợp nào?

 1. Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, tổ chức và hoạt động của nhà trường.
 2. Hết thời hạn đình chỉ hoạt động GD mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.
 3. Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội.
 4. Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.
 5. Cả a,b,c và d đều đúng.

Câu 54. Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm:

 1. Hoạt động chơi, hoạt động học
 2. Hoạt động lao động
 3. Hoạt động ngày hội, ngày lễ
 4. Cả A, B và C

Câu 55. Theo điều 51 Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 cơ quan có thẩm quyền thành lập trường cao đẳng trường dự bị đại học là:

 1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 56. Nội dung giáo dục trẻ nhà trẻ lĩnh vực phát triển thể chất phần phát triển vận

động có mấy nội dung?

 1. Tập làm quen với một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe.Tập các vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu.Tập động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. Tập các cử động của bàn tay, ngón tay phối hợp tay mắt.
 2. Tập các vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu.Tập động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. Tập các cử động của bàn tay, ngón tay phối hợp với tay – mắt.
 3. Tập các vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu. Tập luyện nền nếp,thói quen tốt trong sinh hoạt. Tập động tác phát triển các nhóm cơ hô hấp. Tập các cử động của bàn tay ngón tay và phối hợp tay – mắt.
 4. Tập các vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu. Tập luyện nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt. Tập động tác phát triển các nhóm cơ hô hấp. Tập các cử động của bàn tay ngón tay và phối hợp tay – mắt. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn.

Câu 57. Theo điều 51 Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 cơ quan có thẩm quyền thành lập trường THPT, trường PT dân tộc nội trú, trường trung cấp thuộc tỉnh là?

 1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 58. Bộ chuẩn phát triển của trẻ em 5 tuổi Việt Nam gồm bao nhiêu lĩnh vực, bao nhiêu chuẩn và bao nhiêu chỉ số:

 1. 4 lĩnh vực, 26 chuẩn, 120 chỉ số.
 2. 4 lĩnh vực, 28 chuẩn, 120 chỉ số.
 3. 5 lĩnh vực, 28 chuẩn, 130 chỉ số.
 4. 5 lĩnh vực, 28 chuẩn, 120 chỉ số.

Câu 59. Theo điều 51 Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 cơ quan có thẩm quyền thành lập trường trung cấp trực thuộc là

 1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 60 : Tiêu chí “Kiến thức về hoạt động vui chơi” thuộc lĩnh vực kiến thức nào?

 1. a) Về giáo dục mầm non
 2. b) Về chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non
 3. c) Cơ sở chuyên ngành
 4. d) Về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non
Đánh giá bài viết
5 8.421
Sắp xếp theo

  Thi công chức - viên chức

  Xem thêm